نمایش آئینی اسب چوبی، نماد پایداری و وحدت مردم خراسان

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

چکیده

نمایش‌ «اسب چوبی» یکی از آیین های کهن مردم خراسان است که به روایتی نمادین از مقاومت و اتحاد خراسانیان در برابر حمله ی خانمان سوز مغول می پردازد. این مقاله بر آن است تا با تکیه بر تحقیقات میدانی و استناد به اقوال شفاهی هنرمندان بومی خراسان، ظرایف و دقایق مندرج در این آیین را به اختصار بازگو کند.