تجسس و افشاء سر از منظر قرآن و احادیث رضوی

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسنده

چکیده

یکی از رذائل اخلاقی و مصادیق هتک حرمت انسان از منظر اسلام تجسس در امور شخصی افراد و افشاء اسرار و عیوب ایشان است در نوشتار حاضر سعی شده تا رویکرد تمدن اسلامی و تمدن مادی گرای غرب را نسبت به این مساله مورد بررسی قرار دهد.