بررسی اقلیم گردشگری استان خراسان رضوی جهت توسعه اقتصادی

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

چکیده

گردشگری بخش عمده ای از اقتصادجهانی است، که به شدت تحت تأثیر آب وهوا قرار می گیرد. یکی از ارکان توسعه توریسم هر منطقه داشتن وضعیت اقلیمی  مساعد و تعیین زمان های مساعد اقلیمی برای سفر به آن منطقه می باشد. در این مقاله با استفاده از شاخص (TCI)  به ارزیابی اقلیم توریسمی استان خراسان رضوی پرداخته شده است. برای محاسبه ی این شاخص پارامترهای میانگین حداکثر ماهانه دمای روزانه، میانگین دمای روزانه،‌حداقل رطوبت نسبی،‌ میانگین رطوبت نسبی روزانه، بارش، کل ساعات آفتابی و سرعت باد مورد استفاده قرار می گیرند. در این پژوهش شاخص مورد نظر برای 31 ایستگاه (سینوپتیک، کلیماتولوژی، بارانسجی) که دارای آمار مشترک 19 ساله (2005-1987) بودند اجرا شد. با توجه به نقشه ها، استان خراسان رضوی در دو ماه آخر فصل بهار، ماه آخر تابستان و اول پاییز به دلیل اینکه TCI>80 است، بالاترین پتانسیل و بهترین شرایط اقلیم توریستی را دارد. با توجه به این استان خراسان رضوی دارای آب و هوای متنوع می باشد، شرایط مناسب و مطلوب اقلیمی برای گردشگری در طول سال در استان خراسان با توجه به تغییر فصول و تغییر شرایط آب و هوایی جابه جا می گردد. بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق می توان شرایط مناسب اقلیمی برای ورود توریست تعیین کرد و از این طریق گامی در جهت توسعه اقتصادی این استان برداشت.