ژئوپلیتیک بر ساخت گرا و تحلیل چالش های پیش روی جمهوری اسلامی ایران در حوزة فرهنگی تمدنی خراسان بزرگ

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

چکیده

با فروپاشی شوروی، نظام جغرافیایی سیاسی و نیز ساختار معنایی حاکم بر حوزه فرهنگی خراسان بزرگ (قدیم) دچار دگرگونی شد. کنشگران ایرانی نیز قبل از آن، با انقلاب اسلامی 1979،‌نظام جمهوری اسلامی را بر کشور خود حاکم کرده بودند. بنابراین ساختار و اقتضائات و بازیگران جدیدی در روابط ایران و کشورهای جایگزین خراسان بزرگ ظهور کردند که به تبع این تغییرات، چالش های جدیدی  فراروی حکومت جمهوری اسلامی ایران ظهور کرد؛ از این رو، در این مقاله سعی شده است که با رویکردی بر ساخت گرایانه و در چارچوبی جغرافیایی تحت عنوان جغرافیایی بر ساخت گرا،‌ به مسئله پرداخته شود. سوال اساسی در این پژوهش ایناست: سازه های ژئوپلیتیکی چگونه باعث تکوین چالش های فراروی جمهوری اسلامی ایران در منطقه فرهنگی خراسان بزرگ شده اند؟ با توجه به این سوال، هدف مقاله حاضر درک چگونگی بر ساختگی چالش ها به واسطه سازه های ژئوپلیتیکی است. گفتنی است این مقاله با شیوه ای توصیفی تحلیلی نگاشته شده است.