سنجش میزان توسعه اقتصادی استان‌های کشور و شناخت جایگاه خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای (Cluster)

نوع مقاله : تاریخ شهرسازی خراسان بزرگ

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، استان‌های مختلف کشور ازنظر شاخص‌های اقتصادی موردبررسی و مقایسه قرارگرفته و بر اساس سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی، رتبه‌بندی شده‌اند. فرآیند تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌های این پژوهش، بر اساس روش «تحلیل خوشه‌ای» (Cluster) است و نتایج و یافته‌های حاصل از رتبه‌بندی استان‌ها ازنظر سطوح توسعه‌یافتگی از شاخص‌های موردبررسی، در پژوهش، انعکاس یافته است. نتایج و یافته‌های حاصل از رتبه‌بندی استان‌های مختلف ازنظر سطوح    توسعه‌یافتگی و برخورداری از شاخص‌های موردبررسی، نشان‌دهندة آن است که رتبة اول، دوم و سوم، به ترتیب به استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، با اختلاف نسبتاً زیاد با سایر استان‌ها تعلق دارد و استان‌های قم، ایلام، چهارمحال بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان در سطوح آخر قرارگرفته‌اند. با تعیین سطح توسعه‌یافتگی و میزان آن برای هر منطقه، بهبود وضعیت برخورداری استان‌های توسعه‌نیافته از منابع، امکانات و تسهیلات در اولویت قرار می‌گیرد. بنابراین، درک و شناخت بهتر از میزان توسعه‌یافتگی استان‌های کشور، موجب شناخت نقاط قوت و ضعف، توان‌ها و کمبودهای آن‌ها و درنهایت توفیق برنامه‌ریزی منطقه‌ای می‌گردد.