عملکرد مدیریت مشارکتی– تعاملی دهیاران در توسعه اقتصاد روستایی با تأکید بر عناصر"تولید"و"سرمایه‌گذاری"(مورد: بخش مرکزی شهرستان کوهدشت)

نوع مقاله : تاریخ شهرسازی خراسان بزرگ

نویسندگان

چکیده

مدیریت مشارکتی ـ تعاملی به‌عنوان تحولی نوین در نظام برنامه‌ریزی روستایی بعد از انقلاب اسلامی، مبنایی برای تسریع روند توسعه در مناطق روستایی ایران مطرح شد. در این میان، دهیاران به‌عنوان مدیران روستایی کشور می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در افزایش سطح تولیدات، افزایش سطح درآمد و جذب سرمایه‌های بومی و غیربومی و درنهایت توسعه اقتصاد روستایی داشته باشند. روش پژوهش مورداستفاده پیمایشی و از نوع توصیفی – تحلیلی است که بعد از جمع‌آوری داده‌ها، با استفاده از نرم‌افزار تحلیلی  SPSS فرضیه پژوهش آزموده شد. با توجه به گویه­های پرسشنامه پژوهش میزان تغییرات «سطح تولید» و «سرمایه‌گذاری» قبل و بعد از نهاد دهیاری‌ها موردسنجش قرار گرفت. در زمینه تولید میانگین کلی گویه­ها با 0.02 درصد و سرمایه‌گذاری با 0.15 درصد تغییرات بعد از تشکیل دهیاری‌ها بوده است. همچنین نتیجه آزمون ویلکاکسون و T-test مزدوج نشان‌دهنده عملکرد مدیریت مشارکتی- تعاملی  ضعیف و بدون برنامه دهیاران در توسعه اقتصاد روستایی (در بعد تولید و سرمایه‌گذاری) است.