تحلیلی بر ژئوپلتیک خراسان بزرگ با محوریت تاپی

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

چکیده

خُراسان  از دوران ساسانیان نامی کلی برای اشاره به نواحی شرقی ایران است . قلمرو تاریخی خراسان شامل استان خراسان در ایران کنونی و بخش‌های عمده‌ای ازافغانستان و ترکمنستان امروزی بوده و در مفهوم  گسترده‌تر ازبکستان و تاجیکستان و بخش‌هایی ازقرقیزستان  و قزاقستان را هم می‌توان در قلمرو خراسان بزرگ به حساب آورد . قسمت اعظم خراسان بزرگ در شرق خزرامروزه  به آسیای مرکزی معروف است . در دو دهه اخیر به ویژه پس از سقوط شوروی وجود منابع با ارزش انرژی بویژه گاز موجب توجه بیشتر جهانی به این مناطق شده وکشورهای شرق و جنوب آسیا از جمله بازارهای بزرگ مصرف گاز خزر هستند . اما محصور بودن این کشورها در خشکی انتقال این منابع را با مشکل مواجه کرده است . یکی از این گزینه ها ی انتقال گاز این منطقه ، انتقال گاز ترکمنستان به هند ( تاپی ) از طریق خاک افغانستان و پاکستان است . این مقاله بدنبال پاسخ به این سوال است : چه مشکلات  و موانعی در ایجاد خط لوله تاپی وجود دارد .