بررسی بحران زیست محیطی در ماوراءالنهر، مطالعه موردی: نقش مدیریت آب رودخانه جیحون و سیحون و تأثیر آن بر بحران دریاچه آرال

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسنده

چکیده

موضوع آب و تأثیر آن در حیات بشر نیاز به استدلال و تجزیه و تحلیل ندارد اما رشد جمعیت و بالا رفتن سطح زندگی و رشد شهرنشینی توام با ارتقا ابعاد صنعتی و تکنولوژیکی زندگی در جهان باعث شده تا در مورد استفاده بهینه از اب و حوزه های آبی موجود در جهان با تامل و درایت و برنامه ریزی عاقلانه حرکت کرده و به تبع چنین شرایطی مسائل زیست محیطی را نیز در نظر گرفته و با کنار گذاشتن رقابتهای بیهوده سیاسی درصدد تعیین رژیمی عادلانه برای بهره برداری همه کشورها و ملتها از پهنه های آبی موجود (که رفته رفته با بی دقتی در حال کاهش است) و بهبود اقتصاد ملی بود. از این رو ژئوپلتیک آب در حوزه دریاچه آرال بدلیل وجود پنج کشور حاشیه این دریاچه به عنوان یک پدیده مورد بررسی مدنظر این مقاله است که با عدم وجود یک مدیریت کارآمد در حال نابودی و ایجاد یک بحران زیست محیطی در منطقه است و لزوم تبیین همه جانبه مدیریت منطقه ای و دست یابی به یک راه حل مرضی الطرفین را خاطر نشان می کند. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی و تحلیل داده ها انجام شده است.