شهر نیشابور در گذر زمان (عصر قدیم و جدید)

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

چکیده

تاریخ یک جامعه هویت آن جامعه و منشاء‌عمدهی دگرگونی های اجتماعات بشری که تمام جهتگیری ها و کارکردهای گوناگون از آن سرچشمه می گیرد، می باشد، لذا آگاهی از تاریخ به جهت شناخت هویت و نقطه ی آغازین دگرگونی های اجتماعی- تاریخی ضروری به نظر می رسد. نیشابور شهری در قلب خراسان است. ساختن نیشابور را به شاپور اول ساسانی نسبت می دهند و اسم شهر را به معنی نهاده نیک پاشور می دانند. ابرشهر نام قدیم نیشابور است که احتمال دارد  این نام در اصل شهر آپارناک یا آپارنی و جایگاه یکی از سه قبیله ی مهم پارت بوده باشد که شاهنشاهی نیرومند اشکانی را بنیاد کردند. از آنجایی که هدف از پژوهش حاضر شناخت و بررسی تاریخی شهر نیشابور  به عنوان یکی از شهرهای خراسان بزرگ در گذر زمان (عصر قدیم و جدید) می باشد، روش پژوهش منطبق بر روش توصیفی- تحلیلی و به صورت مطالعه ی اسنادی و کتابخانه ای است، لذا در این راستا از مقالات، کتب، پژوهشهای و طرح های مستند داخلی و خارجی مرتبط با موضوع در جهت دستیابی به هدف پژوهش استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شهر نیشابور در مقایسه با سایر شهرهای خراسان دارای دو وجه تمایز اساسی نظیر تاسیس مدارس و تدریس علوم مختلف و همچنین ساختن هر چه باشکوهتر مساجد برای رقابت و در نتیجه  بالا بردن سطح دانش و ایجاد برتری نسبت به سایر شهرهای اسلامی بوده و از نظر تجارب و صنعت نیز به دلیل وجود آثار تاریخی – باستانی و بازارهای فراوان بسیار حائز اهمیت می باشد.