تحلیلی بر مبنای نظری کدهای ژئوپلیتیکی

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسنده

چکیده

قش آفرینی حکومت ها و رهبران سیاسی کشورها در فرایند قدرت و ادراک و فعال سازی پتانسیل های قدرت، در چارچوب استراتژیهای متخذه اهمیت فوق العاده دارد. مهمترین کارکرد قدرت ملی، تامنی منافع ملی و حفاظت و بسط آن است. ولی در ایجاد ارتباط بین این دو متغیر عامل مهمی ایفای نقش می کند که از آن به استراتژی تعبیر می شود. شکل عینی و تجلی اصلی کاربری قدرت ملی در استراتژی ملی است که الگوی بهینه کاربری قدرت ملی توسط رهبران سیاسی برای دستیابی به اهداف ملی آنها متعین و متجلی می شود. لذا بررسی شرایط و محیط بین المللی و ارزیابی تهدیدات،‌ائم از داخلی و خارجی و تاثیر آن بر تدوین استراتژی، بحث مهمی است. این فرآین پیچیده بدون بهره گیری از یک روش جامع برای تجزیه و تحلیل  محیط و شرایط بین المللی و کشف ابزار ها و تدوین مناسب ترین اهداف و روشهای دستیابی به آنها، برآورد و شناخت دقیق تهدیدات و بررسی دقیق شرایط جغرافیائی مکان و موقعیت نسبی و سایر ملاحظات میسر نخواهد بود واینجاست که نقش و اهمیت استراتژی ژئوپلتیک قرار می گیرد، به این معنی که سیاست چارچوبی را به دست میدهد و بر آن اشراف دارد که در آن استراتژی باید راه حلهای خود را بیابد و کدهای ژئوپلتیک به سیاست کمک می کند که از همان ابتدا روش دقیقی را برای شناخت امکانات استراتژیک تدوین نماید. می توان گفت بدون تدوی استراتژیک ژئوپلتیک تهیه استراتژی ملی و استراتژی کلان ممکن نخواهد بود و اگر بدون ملاحظه آن کدها، سندی به این نام تنظیم شود نیز فاقد صلاحیت عنوان استراتژی ملی خواهد بود. این تحقیق به منظور بررسی چیستی و ابعاد مختلف کدهای ژئوپلیتیکی یا همان استراتژی زئوپلیتیک و با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی انجام گرفت. نتیجه ضمن ارائه تعریف و چهارچوب کدها، مبین این مهم است که بدون تدوین کدهای ژئوپلیتیکی ، تدوین استراتژی ملی، ابتر و نارسا خواهد بود.