تبیین و ارزیابی شاخص‌های موثر در هـویت شهری (نمونه موردی محله نوغان در شهر مشهد)

نوع مقاله : تاریخ شهرسازی خراسان بزرگ

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

2 دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع)، مشهد

چکیده

چکیده شهرها و فضاهای شهری سوای از استقلال، از شخصیت و هویت ویژه ای برخوردار بوده و می باشند. درحالی‌که آنچه از اغلب شهرهای کنونی ما در ذهن عموم شکل گرفته است جز مجموعه ای از ساختمان‌های‌بلند، پارک ها و خیابان‌ها نیست. شهر جایی است که تعاملات‌شهری در آن به وقوع می پیوندد و مردم حس‌شهروندی نسبت به شهر خود دارند. به عبارتی آنچه شهر را می سازد، ساختمان‌های عظیم و پارک ها نیستند بلکه مردم خودِ شهرند که با تمام سلایق و ویژگی‌های منحصربه‌فردشان و در حقیقت هویت‌شهری و شهروندیشان، شهر را می سازند. با توجه به اهمیت موضوع هویت در زندگی انسان و رابطه دوسویه بین هویت انسان و آثار آن و همچنین تایید و تأکید اکثر صاحب‌نظران مسائل شهری بر این موضوع، تاکنون به طور جدی به آن پرداخته نشده است در حالیکه اهمیت موضوع طلب می نماید که هویت شهرها به عنوان مهم ترین عامل تعادل روحی– روانی شهروندان، مورد توجه مدیریت شهری واقع گردد. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی شاخص‌های مؤثر بر هویت‎‏شهری در سطح محلات و ارائه راهکارهایی در راستای ارتقاء هرچه بیشتر این شاخص ها می‌باشد. این شاخص ها را در غالب زیر مؤلفه‌های کالبدی، عملکردی و ادراکی دسته بندی می شوند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی– تحلیلی بوده که اطلاعات مورد نیاز از دو روش اسنادی و مشاهدات میدانی جمع آوری شده و به منظور تحلیل اطلاعات از روش همبستگی دو متغیره استفاده‌شده است. براساس یافته ها و نتایج تحقیق از دیدگاه ساکنان محله نوغان ابتدا مؤلفه آداب‌ورسوم– شخصیت(0.742) و به ترتیب مؤلفه‌های الگوی ساخت‌وساز– حس تعلق(0.684) و شخصیت– خاطره‌انگیزی(0.606) در اولویت دوم و سوم در ارتقا هویت یک محله تأثیر بسزایی دارند. همچنین از دیدگاه کارشناسان متخصص مؤلفه‌های حس تعلق، خاطره‌انگیزی، امنیت به جهت بهبود و ارتقاء هویت یک محله باید بدین مؤلفه ها توجه نمود. کلیدواژه‌ها: هویت شهری، کالبدشهر، هویت محله، محله نوغان