دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، آذر 1392، صفحه 1-89