همکاران دفتر نشریه

ویراستار انگلیسی

دکتر امید اکبری

ادبیات انگلیسی استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)مشهد

omidakbari@imamreza.ac.ir

دکتر افسانه غنی زاده

ادبیات انگلیسی دانشیار دانشگاه بین المللی اما رضا (ع) مشهد

ghanizadeh@imamreza.ac.ir

صفحه آرا

زهرا شجاعی

علم اطلاعات و دانش شناسی صفحه آرا

shojaeizahra42@gmail.com

کارشناس نشریه

زهرا خندان

علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناس نشریه

zahra.khandan@imamreza.ac.ir