آینده پژوهی پیامدهای آمایشی و امنیتی ناشی از تحولات جمعیت و مهاجرت در شهرهای استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

نوع مقاله : تاریخ شهرسازی خراسان بزرگ

نویسندگان

1 دکترا گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری،دانشکده آماد، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

2 دکترا گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با­­­ توجه به اینکه امروزه تحولات قابل‌توجهی در حوزة شهرنشینی، خصوصاً آمایش و امنیت آن در جریان است، آینده­پژوهی و برخورداری از یک آرمان برای آینده در اتخاذ سیاست­ها، راهبردها می­تواند مفید باشد و درنهایت، احتمال وقوع آینده مطلوب را بیشتر نماید. هدف این پژوهش آینده­پژوهی پیامدهای آمایشی و امنیتی ناشی از مهاجرت به شهرهای استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز به‌صورت اسنادی و میدانی و در راستای آینده­پژوهی، تحولات مهاجرت از روش آینده­پژوهی تحلیل روند استفاده شده است. از این­رو، ابتدا عوامل مؤثر بر آمایش و امنیت شهری در این استان‌ها شناسایی و سپس سناریوسازی شد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که وضعیت صفحه پراکندگی متغیرهای تأثیرگذار بر آمایش و امنیت شهری در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی از ناپایداری بسیار شدید سیستم برخوردار است. همچنین 32 عامل کلیدی و 7 عامل پیشران مؤثر بر آمایش و امنیت شهری در استان‌های خراسان طبق نظر صاحب­نظران و امتیازبندی در نرم‌افزار میک مک [1]مطرح می­باشد. با استفاده از نرم­افزار سناریوویزارد تعداد 3 سناریو قوی یا محتمل، 8 سناریو با سازگاری بالا و 187 سناریوی ضعیف استخراج شد. از مجموع سناریوهای 3 و 8 گانه، تنها 3 سناریو که قوی­تر از سایر سناریوها هستند، وضعیت آمایش و امنیت شهری را در مهر و موم‌های آتی مطلوب نشان می­دهند.  

عنوان مقاله [English]

Future research on the preparation and security consequences of migration to cities in the provinces of Khorasan Razavi, North and South

چکیده [English]

Abstract
Given that there are significant developments in the field of urbanization today, especially its preparation and security, therefore, future research and having a vision for the future in policy making can be useful strategies and ultimately increase the likelihood of a desirable future. The purpose of this study is to investigate the future security and safety consequences of population and migration to cities of North, Razavi and South Khorasan provinces. The research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. The method of data collection is also documentary and field. The trend analysis of foresight has been used for future research on migration developments. In this regard, at first the factors affecting urban planning and security in these provinces were identified and then scenario building was done. The results show that the distribution of variables affecting urban planning and security in Khorasan Razavi, North and South Khorasan provinces is highly unstable. Also 32 key factors and 7 factors affecting urban planning and security in Khorasan provinces are considered by experts and ratings in micmac software. Using Scenario Wizard software, 3 robust or probable scenarios, 8 high compatibility scenarios and 187 weak scenarios were extracted. Of the 3 and 8 scenarios, only the three scenarios that are more powerful than the other scenarios show the state of preparedness and urban security in the coming years.
Keywords: Futures, Preparedness and Security, Khorasan Provinces, Population and migration to cities.