نویسنده = مرضیه فاریابی
بررسی ماهیت تاریخی حسینیه نواب در بافت تاریخی شهر بیرجند

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 99-85

مرضیه فاریابی؛ علی زارعی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ مفید شاطری