نویسنده = عباس سرافرازی
تأثیر جدایی هرات بر حیاتِ اقتصادی خراسان (1313-1273ق)

دوره 7، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 83-93

عبدالرحیم جوان لاجی؛ مصطفی لعل شاطری؛ عباس سرافرازی