نویسنده = عبدالباسط سلطانراده
بررسی وارزیابی سیاست‌های تأمین مسکن در بافت‌های فرسوده نمونه موردی: محله آبکوه مشهد

دوره 6، شماره 23، شهریور 1395، صفحه 27-44

قاسم فیضی چشمه گلی؛ غلامرضا لطیفی؛ راحله با جلال؛ عبدالباسط سلطانراده