نویسنده = راحله با جلال
بررسی تطبیقی عناصر سازمان فضایی شهر ایرانی در دوره صفویه و قاجاریه

دوره 7، شماره 26، فروردین 1396، صفحه 59-76

غلامرضا لطیفی؛ قاسم فیضی؛ راحله باجلال


بررسی وارزیابی سیاست‌های تأمین مسکن در بافت‌های فرسوده نمونه موردی: محله آبکوه مشهد

دوره 6، شماره 23، شهریور 1395، صفحه 27-44

قاسم فیضی چشمه گلی؛ غلامرضا لطیفی؛ راحله با جلال؛ عبدالباسط سلطانراده