نمایه نویسندگان

ا

 • افهمی، رضا تحلیل ساختاری نگاره‌های نسخه مصور سلسله‌الذهب جامی محفوظ در موزه کاخ گلستان [دوره 14، شماره 50، 1402، صفحه 46-69]
 • اکبری، رضا مطالعه و واکاوی نقشمایه های آجری در مسجد_مدرسه ملک زوزن شهرستان خواف [دوره 14، شماره 50، 1402، صفحه 119-152]
 • امین خندقی، جواد گونه‌شناسی نقوش طلسم در پوشاک و زیورآلات اقوام کرد روستاهای کلات، لایین و زاوین [دوره 14، شماره 50، 1402، صفحه 30-45]

خ

 • خیابانی فرد، فهیمه گونه‌شناسی نقوش طلسم در پوشاک و زیورآلات اقوام کرد روستاهای کلات، لایین و زاوین [دوره 14، شماره 50، 1402، صفحه 30-45]

س

 • سواری، محمد تبلور گل و مرغ در تشعیر دوره تیموری [دوره 14، شماره 50، 1402، صفحه 13-29]

ش

 • شیخی، علیرضا تبلور گل و مرغ در تشعیر دوره تیموری [دوره 14، شماره 50، 1402، صفحه 13-29]

ع

 • عبداللهی فرد، ابوالفضل مطالعه و واکاوی نقشمایه های آجری در مسجد_مدرسه ملک زوزن شهرستان خواف [دوره 14، شماره 50، 1402، صفحه 119-152]
 • عظیمی نژاد، مریم تحلیل ساختاری نگاره‌های نسخه مصور سلسله‌الذهب جامی محفوظ در موزه کاخ گلستان [دوره 14، شماره 50، 1402، صفحه 46-69]

ک

 • کاظم پور، مهدی مطالعه و واکاوی نقشمایه های آجری در مسجد_مدرسه ملک زوزن شهرستان خواف [دوره 14، شماره 50، 1402، صفحه 119-152]
 • کاکاوند، سمانه گلیم سرجامه(لته‌ای) بشرویه و ژنده بوئین زهرا به مثابه تولیدات سبز و پایدار [دوره 14، شماره 50، 1402، صفحه 1-12]
 • کشاورز افشار، مهدی تحلیل ساختاری نگاره‌های نسخه مصور سلسله‌الذهب جامی محفوظ در موزه کاخ گلستان [دوره 14، شماره 50، 1402، صفحه 46-69]
 • کشمیری، مریم بازسازی ویژگی‎های نقاشی پیشاسلجوقی برپایۀ سفالینه های گلابه ای نیشابور (سفال سامانی) [دوره 14، شماره 50، 1402، صفحه 97-118]