نمایه نویسندگان

آ

 • آشوری، محمد تقی مطالعه کمی و کیفی کاربرد زبان فارسی در کتیبه‎ های معماری تیموری [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 1-20]
 • آقالطیفی، آزاده جایگاه ابعاد ارزشی و آیینی در میان عوامل مؤثر بر سبک‌ زندگی و خانه دوران معاصر در شهر مشهد [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 39-56]

ا

 • امامی، علی الگوشناسی هندسی و ساختار فضایی کاروانسراهای دشتی ایران(مطالعه موردی: کاروانسراهای دشتی خراسان) [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 1-16]
 • ایمانی، نادیه امکان ارزیابی زیبایی شناختی آثار معماری بر پایۀ دیدگاه نلسون گودمن، مطالعۀ موردی «موزۀ نادری» و «موزۀ بزرگ خراسان» [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 47-60]

ب

 • باغانی، پدرام امکان ارزیابی زیبایی شناختی آثار معماری بر پایۀ دیدگاه نلسون گودمن، مطالعۀ موردی «موزۀ نادری» و «موزۀ بزرگ خراسان» [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 47-60]

پ

 • پرتوی، پروین خوانش تجربه زیسته بازدیدکننده موزه در مکان مقدس (مورد پژوهی :موزه‌های حرم مطهر رضوی) [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 84-63]

ت

 • تقوایی، مریم کارآفرینی و اشتغالزایی در حوزه کسب و کارهای دانش‌بنیان مبتنی بر ظرفیت موقوفات؛ ارائه مدل با استفاده از تکنیک دیمتل و مدلیابی معادلات ساختاری [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 106-85]

ح

 • حسین نژاد، مجتبی بررسی و رتبه بندی شاخص های کیفیت زندگی (مورد مطالعه: شهرستان های خراسان شمالی) [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 103-119]
 • حسینی، تکتم تحلیل مضمونی و رمزگان تصویری نگاره «مویه پسر بر مرگ پدر» نسخه منطق‌الطیر مکتب هرات تیموری [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 48-27]
 • حسینی، سید رضا مطالعه تطبیقی ویژگی های فن طرح و نقش ظروف سفالی نیشابور و سمرقند در سده سوم تا ششم هجری قمری [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 85-102]
 • حقیقی، مرتضی کارآفرینی و اشتغالزایی در حوزه کسب و کارهای دانش‌بنیان مبتنی بر ظرفیت موقوفات؛ ارائه مدل با استفاده از تکنیک دیمتل و مدلیابی معادلات ساختاری [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 106-85]
 • حکمت، مرضیه خوانش تجربه زیسته بازدیدکننده موزه در مکان مقدس (مورد پژوهی :موزه‌های حرم مطهر رضوی) [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 84-63]
 • حیدری، احمد اتاق مرکزی و دالان پیرامون آن در معماری بومی خراسان و نقش آن در پیدایش اندرونی و بیرونی [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 31-46]
 • حیدری دستنایی، محسن ارزیابی نقش عوامل محیطی در شکل گیری استقرارهای اشکانی شهرستان خوسف، استان خراسان جنوبی، شرق ایران [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 122-107]

خ

 • خسروی برده، ابراهیم نقش استحکامات دفاعی شهرهای ماوراءالنهر و خراسان در تقابل با مغولان [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 23-38]
 • خسروی بیژائم، فرهاد مطالعه شمایل شناسی کتیبه‌های بناهای صفوی سرایان [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 21-38]
 • خوش فر، غلامرضا بررسی و رتبه بندی شاخص های کیفیت زندگی (مورد مطالعه: شهرستان های خراسان شمالی) [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 103-119]

د

 • دادفر، پیام تجربه فضایی و ادراک حسی: بازخوانش فضا در معماری (نمونه موردی: مسجد گوهرشاد) [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 17-30]
 • دهمرده پهلوان، مهدی بررسی زیست محیط جنوب شرق ایران و مناطق همجوار در عصر مفرغ با تکیه بر داده های باستان شناختی [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 79-96]
 • دولت آبادی، فریبرز تجربه فضایی و ادراک حسی: بازخوانش فضا در معماری (نمونه موردی: مسجد گوهرشاد) [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 17-30]

ر

 • رافعی، سید رضا تحلیل و تاریخ‌گذاری نسبی مجموعة بین‌راهی چهل‌پایۀ شهرستان طبس [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 61-78]
 • رجبی، محمدعلی مطالعه تطبیقی ویژگی های فن طرح و نقش ظروف سفالی نیشابور و سمرقند در سده سوم تا ششم هجری قمری [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 85-102]
 • رحیم زاده، محمدرضا امکان ارزیابی زیبایی شناختی آثار معماری بر پایۀ دیدگاه نلسون گودمن، مطالعۀ موردی «موزۀ نادری» و «موزۀ بزرگ خراسان» [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 47-60]

س

 • ساجد، حدیث تحلیل تطبیقی خمسه‌نگاری در دوره‌های پیشین و پسین مکتب هرات [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 57-84]
 • سبزی دوآبی، موسی ارزیابی نقش عوامل محیطی در شکل گیری استقرارهای اشکانی شهرستان خوسف، استان خراسان جنوبی، شرق ایران [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 122-107]
 • سرباززاده، محسن الگوشناسی هندسی و ساختار فضایی کاروانسراهای دشتی ایران(مطالعه موردی: کاروانسراهای دشتی خراسان) [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 1-16]

ش

 • شامانی، یاسر بازشناسی عناصر سیاسی-جغرافیایی در نوشتارهای تاریخی فرارود (نمونه موردی: بازنمایی سرزمین در گاهان اوستا) [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 1-12]
 • شیخی، علیرضا گونه شناسی تزیینات مدارس خیرات‌خان و میرزا جعفر در شهر مشهد [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 26-1]

ص

 • صدیقیان، حسین ارزیابی نقش عوامل محیطی در شکل گیری استقرارهای اشکانی شهرستان خوسف، استان خراسان جنوبی، شرق ایران [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 122-107]
 • صدیقیان، حسین تحلیل و تاریخ‌گذاری نسبی مجموعة بین‌راهی چهل‌پایۀ شهرستان طبس [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 61-78]
 • صفاریان همدانی، سعید کارآفرینی و اشتغالزایی در حوزه کسب و کارهای دانش‌بنیان مبتنی بر ظرفیت موقوفات؛ ارائه مدل با استفاده از تکنیک دیمتل و مدلیابی معادلات ساختاری [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 106-85]
 • صیاد سالار، یاسین بررسی و رتبه بندی شاخص های کیفیت زندگی (مورد مطالعه: شهرستان های خراسان شمالی) [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 103-119]

ط

 • طاهری، انوشه مطالعه شمایل شناسی کتیبه‌های بناهای صفوی سرایان [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 21-38]

ع

 • عابدی، محمدحسین الگوشناسی هندسی و ساختار فضایی کاروانسراهای دشتی ایران(مطالعه موردی: کاروانسراهای دشتی خراسان) [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 1-16]
 • عبدمجیری، امین بررسی سیـر تحول مفـهوم ورودی در مدارس ایـران (پژوهشی بر مبنای مطالعه پنج مدرسه شاخص) [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 62-49]
 • عربزاده، جمال تحلیل مضمونی و رمزگان تصویری نگاره «مویه پسر بر مرگ پدر» نسخه منطق‌الطیر مکتب هرات تیموری [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 48-27]
 • عرب عامری، مصطفی کارکرد اجتماعی مدرسه در بخارا (سده های 10 تا 14ق) [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 39-52]
 • علی پور، ربابه جایگاه ابعاد ارزشی و آیینی در میان عوامل مؤثر بر سبک‌ زندگی و خانه دوران معاصر در شهر مشهد [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 39-56]
 • عمرانی دوست، شیما بررسی سیـر تحول مفـهوم ورودی در مدارس ایـران (پژوهشی بر مبنای مطالعه پنج مدرسه شاخص) [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 62-49]

ف

 • فرجامی، محمد تحلیل و تاریخ‌گذاری نسبی مجموعة بین‌راهی چهل‌پایۀ شهرستان طبس [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 61-78]
 • فرخ فر، فرزانه تحلیل مضمونی و رمزگان تصویری نگاره «مویه پسر بر مرگ پدر» نسخه منطق‌الطیر مکتب هرات تیموری [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 48-27]
 • فرخ فر، فرزانه تحلیل تطبیقی خمسه‌نگاری در دوره‌های پیشین و پسین مکتب هرات [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 57-84]

ق

 • قره بیگی، مصیب بازشناسی عناصر سیاسی-جغرافیایی در نوشتارهای تاریخی فرارود (نمونه موردی: بازنمایی سرزمین در گاهان اوستا) [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 1-12]

ک

 • کریمی فرد، لیلی تجربه فضایی و ادراک حسی: بازخوانش فضا در معماری (نمونه موردی: مسجد گوهرشاد) [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 17-30]
 • کریمی کیا، علی بررسی زیست محیط جنوب شرق ایران و مناطق همجوار در عصر مفرغ با تکیه بر داده های باستان شناختی [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 79-96]
 • کندی، منصوره الگوشناسی هندسی و ساختار فضایی کاروانسراهای دشتی ایران(مطالعه موردی: کاروانسراهای دشتی خراسان) [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 1-16]

گ

 • گریوانی، نفیسه مطالعه کمی و کیفی کاربرد زبان فارسی در کتیبه‎ های معماری تیموری [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 1-20]

ل

 • لعل شاطری، مصطفی تصویرسازی انتقادی در نشریات محلی اواخر دوره قاجار (مطالعه موردی: کاشف اسرار، مشهد) [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 69-90]

م

 • مازیار، امیر مطالعه کمی و کیفی کاربرد زبان فارسی در کتیبه‎ های معماری تیموری [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 1-20]
 • محمودی، سید امیرسعید جایگاه ابعاد ارزشی و آیینی در میان عوامل مؤثر بر سبک‌ زندگی و خانه دوران معاصر در شهر مشهد [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 39-56]
 • محمودی، علی اصغر تحلیل و تاریخ‌گذاری نسبی مجموعة بین‌راهی چهل‌پایۀ شهرستان طبس [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 61-78]
 • مراثی، محسن مطالعه تطبیقی ویژگی های فن طرح و نقش ظروف سفالی نیشابور و سمرقند در سده سوم تا ششم هجری قمری [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 85-102]
 • مرسلپور، محسن بازتاب اقدامات ابوطلحه منصور بن شرکب بر کشمکش های طاهری-صفاری (274-262ق) [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 13-22]
 • معمری، ابراهیم بررسی و رتبه بندی شاخص های کیفیت زندگی (مورد مطالعه: شهرستان های خراسان شمالی) [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 103-119]
 • موخواه، آذر مطالعه تطبیقی ویژگی های فن طرح و نقش ظروف سفالی نیشابور و سمرقند در سده سوم تا ششم هجری قمری [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 85-102]
 • مومنی، محسن بازتاب اقدامات ابوطلحه منصور بن شرکب بر کشمکش های طاهری-صفاری (274-262ق) [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 13-22]

ن

 • نداف، رضا پل قوچان به روایت اسناد [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 53-68]
 • نیکزاد، میثم ارزیابی نقش عوامل محیطی در شکل گیری استقرارهای اشکانی شهرستان خوسف، استان خراسان جنوبی، شرق ایران [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 122-107]