نمایه نویسندگان

ا

 • اجزاء شکوهی، محمد شخصی‌سازی فضا در شهر مشهد و تقابل آن با الگوی انسجام فضایی در شهر اسلامی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 59-41]
 • الهی‌زاده، محمدحسن بررسی محتوایی کتیبه‌های مساجد خراسان در عهد تیموری [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • امیرفخریان، مصطفی شخصی‌سازی فضا در شهر مشهد و تقابل آن با الگوی انسجام فضایی در شهر اسلامی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 59-41]

ب

 • بافرانی، جمال تحلیلی بر میزان تأثیر ایجاد شهرهای شبه جهانی در سواحل جنوب ایران برافزایش قدرت ملی و ژئوپلیتیک کشور [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • باقرزاده، فهمیه سنجش تطبیقی بافت‌های تاریخی، فرسوده و نوساز شهری (نمونه موردی محلات سرشور، آبکوه و اردام) [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 100-83]
 • بندانی، معصومه تحلیلی بر بافت اجتماعی قهستان از ورود اسلام تا پایان قرن پنجم هجری [دوره 5، شماره 14، 1393]
 • بهبودی، امید نقش بیانیه رسالت، استراتژی‌های منابع انسانی و هدف‌گذاری عملیاتی در مدیریت عملکرد اماکن متبرکه (مورد مطالعه: آستان قدس رضوی) [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 38-23]
 • بهروان فر، حسین سنجش شاخص های بهینه مکان یابی پروژه های مسکن مهر در ایران (مطالعه موردی؛ شهرهای زیر 25 هزار نفر استان خراسان رضوی) [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • بیجن خان، محمود بررسی موردی خرابگویی های موجود در گفتار کودکان کم شنوای سه شش ساله شهر مشهد [دوره 5، شماره 14، 1393]
 • بیطرفان، محمد جغرافیای تاریخی ولایت فرغانه [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • بینش، مرتضی جایگاه آموزش و فضاهای آموزشی در عصر شکوفایی خراسان بزرگ (دوره سامانی) با تاکید بر شهر نیشابور [دوره 5، شماره 17، 1393]

پ

 • پهلوان نژاد، محمدرضا بررسی موردی خرابگویی های موجود در گفتار کودکان کم شنوای سه شش ساله شهر مشهد [دوره 5، شماره 14، 1393]

ت

 • تقوی، عابد درون گرایی و بازتاب اصل محرمیت در معماری ایرانی – اسلامی نمونه پژوهش میدانی؛ خانه های تاریخی بیرجند [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • تقوی اصل، سید عطا علت وجودی، اندیشه سیاسی و تطبیق مصادیق آن در کشورهای ایران، عراق و عربستان سعودی [دوره 5، شماره 16، 1393]

ث

 • ثابتی اشجعی، شیوا ارائه راهکارهای موردنیاز در معماری همساز با اقلیم در شهر مشهد در جهت نیل به آسایش حرارتی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 131-121]

ج

 • جعفری، علی تحلیلی بر بافت اجتماعی قهستان از ورود اسلام تا پایان قرن پنجم هجری [دوره 5، شماره 14، 1393]
 • جعفری، فرشید تحلیلی بر بافت اجتماعی قهستان از ورود اسلام تا پایان قرن پنجم هجری [دوره 5، شماره 14، 1393]
 • جهان بین، آرزو بررسی موردی خرابگویی های موجود در گفتار کودکان کم شنوای سه شش ساله شهر مشهد [دوره 5، شماره 14، 1393]

ح

 • حسینی، مهدی سنجش شاخص های بهینه مکان یابی پروژه های مسکن مهر در ایران (مطالعه موردی؛ شهرهای زیر 25 هزار نفر استان خراسان رضوی) [دوره 5، شماره 17، 1393]

خ

 • خاکپور، براتعلی سنجش میزان توسعه اقتصادی استان‌های کشور و شناخت جایگاه خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای (Cluster) [دوره 5، شماره 16، 1393]

د

 • داوری نژاد مقدم، مسعود سنجش میزان توسعه اقتصادی استان‌های کشور و شناخت جایگاه خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای (Cluster) [دوره 5، شماره 16، 1393]

ر

 • رازنهان، محمد حسن جغرافیای تاریخی ولایت فرغانه [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • ربیعی، حسین کاربست آمایش سرزمین در مدیریت قلمروهای مرزی (نمونه‌ی موردی؛ شهرستان‌های مرزی خراسان جنوبی) [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • رحمانی فضلی، عبدالرضا عملکرد مدیریت مشارکتی– تعاملی دهیاران در توسعه اقتصاد روستایی با تأکید بر عناصر"تولید"و"سرمایه‌گذاری"(مورد: بخش مرکزی شهرستان کوهدشت) [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • رهنما، دکتر محمد رحیم شخصی‌سازی فضا در شهر مشهد و تقابل آن با الگوی انسجام فضایی در شهر اسلامی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 59-41]
 • روستا، جمشید بازکاوی تاریخ سیاسی فرارود و خراسان بزرگ، از منظر روابط دو دولت قراختایی و سلجوقی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • روستایی، محمدصادق شهر و شهرنشینی در سیستان بزرگ در دوره اشکانی [دوره 5، شماره 14، 1393]

ز

 • زارعی، علی درون گرایی و بازتاب اصل محرمیت در معماری ایرانی – اسلامی نمونه پژوهش میدانی؛ خانه های تاریخی بیرجند [دوره 5، شماره 17، 1393]

س

 • سرافرازی، عباس جغرافیای تاریخی ضرب سکه‌ها با نام مبارک امام رضا (ع) [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 21-11]

ش

 • شریف‌کاظمی، خدیجه آب‌انبارهای تاریخی و کتیبه‌دار فردوس در خراسان جنوبی [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • شکری، شمس‌الدین خراسان بزرگ محور ترانزیت، امنیت و توسعه شرق کشور [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • شیرازی، روح‌اله ارتباطات فرهنگی منطقۀ سرایان در هزاره‌های چهارم و سوم ق.م؛ نتایج کاوش در محوطۀ کله‌کوب سرایان، خراسان جنوبی [دوره 5، شماره 17، 1393]

ص

 • صیامی، قدیر سنجش شاخص های بهینه مکان یابی پروژه های مسکن مهر در ایران (مطالعه موردی؛ شهرهای زیر 25 هزار نفر استان خراسان رضوی) [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • صیامی، قدیر سنجش تطبیقی بافت‌های تاریخی، فرسوده و نوساز شهری (نمونه موردی محلات سرشور، آبکوه و اردام) [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 100-83]

ع

 • عرب، حسین تحلیلی بر مبنای نظری کدهای ژئوپلیتیکی [دوره 5، شماره 14، 1393]
 • عزتی، عزت‌الله علت وجودی، اندیشه سیاسی و تطبیق مصادیق آن در کشورهای ایران، عراق و عربستان سعودی [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • عزتی، عزت‌الله خراسان بزرگ محور ترانزیت، امنیت و توسعه شرق کشور [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • عطایی، مرتضی بازیابی هویت ایرانی در سده های نخستین اسلامی با تکیه بر عناصر فرهنگی و هنری پیش از اسلام [دوره 5، شماره 14، 1393]
 • علی پوریان، جهانبخش عملکرد مدیریت مشارکتی– تعاملی دهیاران در توسعه اقتصاد روستایی با تأکید بر عناصر"تولید"و"سرمایه‌گذاری"(مورد: بخش مرکزی شهرستان کوهدشت) [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • عنانی، بهرام ارتباطات فرهنگی منطقۀ سرایان در هزاره‌های چهارم و سوم ق.م؛ نتایج کاوش در محوطۀ کله‌کوب سرایان، خراسان جنوبی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • عنانی، بهرام آب‌انبارهای تاریخی و کتیبه‌دار فردوس در خراسان جنوبی [دوره 5، شماره 16، 1393]

ف

 • فرجی راد، دکتر عبدالرضا تحلیلی بر میزان تأثیر ایجاد شهرهای شبه جهانی در سواحل جنوب ایران برافزایش قدرت ملی و ژئوپلیتیک کشور [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • فکور، حسین سنجش شاخص های بهینه مکان یابی پروژه های مسکن مهر در ایران (مطالعه موردی؛ شهرهای زیر 25 هزار نفر استان خراسان رضوی) [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • فیروزیان پور اصفهانی، آیدا بررسی موردی خرابگویی های موجود در گفتار کودکان کم شنوای سه شش ساله شهر مشهد [دوره 5، شماره 14، 1393]
 • فیضی، محسن ارائه راهکارهای موردنیاز در معماری همساز با اقلیم در شهر مشهد در جهت نیل به آسایش حرارتی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 131-121]

ق

 • قره‌بیگی، مصیب کاربست آمایش سرزمین در مدیریت قلمروهای مرزی (نمونه‌ی موردی؛ شهرستان‌های مرزی خراسان جنوبی) [دوره 5، شماره 17، 1393]

ک

 • کمندلو، حسین تاریخ فرش‌بافی در گستره جغرافیای تاریخی شهرهای خراسان در سده‌های اولیه اسلامی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 116-101]
 • کوشازاده، فاطمه جایگاه آموزش و فضاهای آموزشی در عصر شکوفایی خراسان بزرگ (دوره سامانی) با تاکید بر شهر نیشابور [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • کولابادی، راحله بازیابی هویت ایرانی در سده های نخستین اسلامی با تکیه بر عناصر فرهنگی و هنری پیش از اسلام [دوره 5، شماره 14، 1393]

ل

 • لطفی، زهرا حکومت محمد داوودخان در افغانستان (1978-1973 م/ 1357-1352ش) و سیاست ایران در قبال او در این دوره تاریخی [دوره 5، شماره 14، 1393]

م

 • متقی، افشین کاربست آمایش سرزمین در مدیریت قلمروهای مرزی (نمونه‌ی موردی؛ شهرستان‌های مرزی خراسان جنوبی) [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • محمددوست لشکامی، کبری بررسی محتوایی کتیبه‌های مساجد خراسان در عهد تیموری [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • محمدیان، فخرالدین آب‌انبارهای تاریخی و کتیبه‌دار فردوس در خراسان جنوبی [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • مرادی، محسن نقش بیانیه رسالت، استراتژی‌های منابع انسانی و هدف‌گذاری عملیاتی در مدیریت عملکرد اماکن متبرکه (مورد مطالعه: آستان قدس رضوی) [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 38-23]
 • منشی‌زاده، رحمت اله عملکرد مدیریت مشارکتی– تعاملی دهیاران در توسعه اقتصاد روستایی با تأکید بر عناصر"تولید"و"سرمایه‌گذاری"(مورد: بخش مرکزی شهرستان کوهدشت) [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • مهدیزاده سراج، فاطمه ارائه راهکارهای موردنیاز در معماری همساز با اقلیم در شهر مشهد در جهت نیل به آسایش حرارتی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 131-121]
 • مهرآفرین، رضا شهر و شهرنشینی در سیستان بزرگ در دوره اشکانی [دوره 5، شماره 14، 1393]
 • موسوی حاجی، سیدرسول بازیابی هویت ایرانی در سده های نخستین اسلامی با تکیه بر عناصر فرهنگی و هنری پیش از اسلام [دوره 5، شماره 14، 1393]

ن

 • نجف‌زاده، علی بررسی محتوایی کتیبه‌های مساجد خراسان در عهد تیموری [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • نودهی، حسن جایگاه آموزش و فضاهای آموزشی در عصر شکوفایی خراسان بزرگ (دوره سامانی) با تاکید بر شهر نیشابور [دوره 5، شماره 17، 1393]

ه

 • هاشمی زرج آباد، حسن درون گرایی و بازتاب اصل محرمیت در معماری ایرانی – اسلامی نمونه پژوهش میدانی؛ خانه های تاریخی بیرجند [دوره 5، شماره 17، 1393]

ی

 • یوسفی، صاحب ارتباطات فرهنگی منطقۀ سرایان در هزاره‌های چهارم و سوم ق.م؛ نتایج کاوش در محوطۀ کله‌کوب سرایان، خراسان جنوبی [دوره 5، شماره 17، 1393]