نمایه نویسندگان

آ

 • آئین دوست، سمانه نقش فردوسی توسی در تقویت و بازتولید هویت ایرانی [دوره 2، شماره 3، 1390]
 • آبادیان، حسین نظریه اشاعه فرهنگی و تحول مراسم آیینی و سوگواری در دوره قاجار (با تأکید بر مشهد) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 72-57]
 • آذرخرداد، فرشته بازشناسی تناسبات و الگوهای هندسی کاربردی در معماری تیموری (مطالعه موردی مدرسه غیاثیه خرگرد) [دوره 9، شماره 30، 1397، صفحه 96-81]
 • آذرنیوشه، عباسعلی نقش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی گوهرشاد آغا در خراسان عهد تیموری (با توجه به دو شهر مشهد و هرات) [دوره 2، شماره 4، 1390]
 • آشوری، محمد تقی معرفی و طبقه‌بندی کتیبه‌های معماری عهد تیموری [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 36-21]
 • آشوری، محمد تقی مطالعه کمی و کیفی کاربرد زبان فارسی در کتیبه‎ های معماری تیموری [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 1-20]
 • آقالطیفی، آزاده جایگاه ابعاد ارزشی و آیینی در میان عوامل مؤثر بر سبک‌ زندگی و خانه دوران معاصر در شهر مشهد [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 39-56]
 • آنامرادنژاد، رحیم بردی ماهیت دگرگونی شهری در شهر تاریخی مرو [دوره 11، شماره 38، 1399، صفحه 90-73]
 • آهنگران، امیر کرامیان و تحولات سیاسی و اجتماعی نیشابور در قرون میانه [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 14-1]

ا

 • ابراهیمی، سیده فهیمه گذار از شرع به عرف روسی در نظام قضایی فرارود (قرن 13ق/19م) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 104-93]
 • ابراهیمی، سیده فهیمه رهیافتی جغرافیایی بر علل تمرکزگریزی سیاسی و ایجاد خانات سه‌گانه در فرارود (قرون 16-20م./10 -14قـ) [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 17-30]
 • ابطحی، علیرضا نقش کارخانه نخریسی و نساجی خسروی خراسان بر اوضاع اقتصادی-اجتماعی مشهد (1316-1350ش) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 56-37]
 • ابوالبشری، پیمان اوضاع اقتصادی شهر مشهد در عصر ناصری با تکیه‌بر تجزیه عنصری سکه های ضرب شده در مشهد (1295-1266ق/ 1878-1850م) به روش پیکسی= [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 20-1]
 • ابویسانی جغتایی، ناجیه نقش ایوان در معماری بوم گرای روستایی (روستای کنگ- خراسان) [دوره 4، شماره 11، 1392]
 • اجزاء شکوهی، محمد شخصی‌سازی فضا در شهر مشهد و تقابل آن با الگوی انسجام فضایی در شهر اسلامی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 59-41]
 • احمدپناه، سید ابوتراب بررسی نقوش پارچه‌های سامانی [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 74-57]
 • احمدی، حسین چرم سازی عصر سلجوقی در قهستان خراسان (شناسایی نوع پوست و عامل دباغی آثار چرمی مکشوفه از محوطة تاریخی قلعه کوه قاین) [دوره 3، شماره 7، 1391]
 • احمدی، شکیبا مکتب کتاب‌آرائی مشهد و نقش آن در توسعه نگارگری عصر صفوی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 38-19]
 • احمدی، علی پهنه‌بندی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی استان خراسان رضوی [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 108-87]
 • احمدی، وحید واکاوی نظام فضایی پنهان معماری بومی مسکونی مشهد بر اساس تئوری نحو فضا [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 39-58]
 • احمدی، وحید کنکاشی بر عوامل موکد بر جهت قبله در معماری مسجد گوهرشاد مشهد [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 19-38]
 • احمری، حسین جایگاه حریم خصوصی و حفظ کرامت انسانی در تعالیم اسلامی و سیره رضوی و نقش مخرب اینترنت بر این ارزش ها [دوره 2، شماره 4، 1390]
 • ادوای، مظهر صادرات و قاچاق نفت و فرآورده‏های نفتی ایران به افغانستان در دورۀ پهلوی دوم (1320 - 1357ش) [دوره 7، شماره 22، 1395، صفحه 84-73]
 • اسدبگی، اردشیر نهادینگی پزشکی نوین در مشهد (1344-1313ق) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 88-73]
 • اسد بیگی، اردشیر بررسی کارکردهای مختلف مدرسان دوره تیموری درخراسان بزرگ (به همراه تحلیل چند سنددرباره مدرسان دوره تیموری) [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 45-62]
 • اسدی، روح اله تحلیل رضایتمندی شهروندان از پارک‌های شهری از منظر عدالت توزیعی (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری مشهد) [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 87-105]
 • اسکندری فاروجی، ابوالفضل علل و پیامدهای جدایی قریه فیروزه از ایران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 96-83]
 • اسماعیل زاده، هادی مکان‌یابی پاسگاه‌های مرزی بر اساس شاخص‌های طبیعی و انسانی شمال شرق کشور با استفاده از مدل تلفیقی FAHP (مطالعه موردی: محدوده مرزی استان خراسان رضوی با کشور ترکمنستان) [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 69-86]
 • اسمعیلی جلودار، محمداسماعیل تحلیل باستان‌شناختی چشم‌انداز فرهنگی شهرستان بردسکن در دوران اسلامی (از ابتدا تا قرن 13 ق) [دوره 9، شماره 30، 1397، صفحه 115-97]
 • اطاعت، جواد خراسان بزرگ مفهومی انتزاعی یا واقعیت عینی [دوره 2، شماره 3، 1390]
 • افسری بجستانی، سپیده تحلیل تاریخی تحولات ساختاری- هویتی در کهن شهرهای ایرانی اسلامی نمونه موردی: کهن شهر کاشمر [دوره 11، شماره 38، 1399، صفحه 48-31]
 • افشارسیستانی، ایرج امنیت پایدار در جنوب خاوری ایران [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • افشارسیستانی، ایرج خراسان بزرگ و نقش آن در گسترش و شکوفایی راه ابریشم [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • افشارسیستانی، ایرج توانمندیهای فرهنگی خراسان بزرگ و تاثیر متقابل آن بر ایران [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • افشار مهاجر، کامران نقدِ تجسمی محراب گچبری مسجد ملک زوزن خواف(با تأکید بر نظام نوشتاری کتیبه‌ها) [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 50-37]
 • افهمی، رضا تحلیل ساختاری نگاره‌های نسخه مصور سلسله‌الذهب جامی محفوظ در موزه کاخ گلستان [دوره 14، شماره 50، 1402، صفحه 46-69]
 • اکبری، امیر میزان تاثیر عوامل اقلیمی بر معماری مدرسه غیاثیه خرگرد خواف [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 52-33]
 • اکبری، امیر بررسی تطبیقی شکل‌گیری رواق الله وردی خان حرم مطهر رضوی بر مبنای وجودشناسی حکمت متعالیه ملاصدرا [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 89-112]
 • اکبری، رضا مطالعه و واکاوی نقشمایه های آجری در مسجد_مدرسه ملک زوزن شهرستان خواف [دوره 14، شماره 50، 1402، صفحه 119-152]
 • الله یاری بک، حمیدرضا ژئوپلیتیک بر ساخت گرا و تحلیل چالش های پیش روی جمهوری اسلامی ایران در حوزة فرهنگی تمدنی خراسان بزرگ [دوره 3، شماره 6، 1391]
 • الهیاری، فریدون شهر در چنبره‌ی توسعه‌ی ناموزون و اقتدارگرایی ایلی: تاملی در مهمترین عوامل شکل‌گیری و تداوم فرایندهای مهاجرت در عصر تیموری(772-912ق) [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 31-44]
 • الهی‌زاده، محمدحسن بررسی محتوایی کتیبه‌های مساجد خراسان در عهد تیموری [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • امامی، علی الگوشناسی هندسی و ساختار فضایی کاروانسراهای دشتی ایران(مطالعه موردی: کاروانسراهای دشتی خراسان) [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 1-16]
 • امیرفخریان، مصطفی شخصی‌سازی فضا در شهر مشهد و تقابل آن با الگوی انسجام فضایی در شهر اسلامی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 59-41]
 • امیرفخریان، مصطفی شکل بندی فضاهای شهری در نتیجه رواج مد و فعالیتهای مرتبط با آن( تحلیلی از انتشار فضایی آرایشگاه های زنانه در منطقه 10 شهر مشهد) [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 51-68]
 • امین خندقی، جواد گونه‌شناسی نقوش طلسم در پوشاک و زیورآلات اقوام کرد روستاهای کلات، لایین و زاوین [دوره 14، شماره 50، 1402، صفحه 30-45]
 • امینیان، امیراحمد نقش ایوان در معماری بوم گرای روستایی (روستای کنگ- خراسان) [دوره 4، شماره 11، 1392]
 • اونق، مجید تحلیل و اعتبار سنجی شاخص‌های ارزیابی تاب‌آوری عشایر در برابر خشکسالی (مطالعه موردی: عشایر کرمانج خراسان شمالی) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 62-47]
 • ایروانی قدیم، فرشید تپه حصار دامغان و فرهنگ بلخی- مروی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 106-97]
 • ایروانی قدیم، فرشید فرهنگ بلخی-مروی و دشت گرگان [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 1-14]
 • ایروانی قدیم، فرشید مکان‏ یابی سرزمین توکریش [دوره 9، شماره 30، 1397، صفحه 14-1]
 • ایزدی، محمد سعید واکاوی مولفه های کیفیت محیط در نوسازی محله عامل مشهد با تاکید بر رویکرد انتقادی [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 77-92]
 • ایمانپور، محمد تقی تغییرات مالکیت زمین در خراسان و ماورءالنهر از ورود مسلمانان تا پایان امویان [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 1-16]
 • ایمانپور، محمدتقی بررسی اقامتگاه امام رضا(ع) در نیشابور با تکیه بر گزارش‌های حاکم نیشابوری، شیخ صدوق و شواهد تاریخی و باستان‌شناسی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 30-17]
 • ایمانی، نادیه امکان ارزیابی زیبایی شناختی آثار معماری بر پایۀ دیدگاه نلسون گودمن، مطالعۀ موردی «موزۀ نادری» و «موزۀ بزرگ خراسان» [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 47-60]
 • ایوانی، هادی بررسی نظام کالبدی فضایی خانه های مشهد از دوره پهلوی اول تا امروز (سده اخیر) با رویکرد نحو فضا [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 42-19]

ب

 • بابائی، طاهر خراسان در نگاه عثمانیان (با تأکید بر منابع ترکی عثمانی) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 72-57]
 • بابادی، امین نقش کانون های فرهنگی و تربیتی در کاهش آسیب های حاشیه نشینی بر روی دانش آموزان: مورد منطقه تبادکان مشهد [دوره 4، شماره 10، 1392]
 • بابادی، امین ترسیم جایگاه علمی آستان قدس رضوی با استناد به مقالات منتشر شده در نشریات علمی طی سال های 1388 تا 1390 [دوره 3، شماره 7، 1391]
 • با جلال، راحله بررسی وارزیابی سیاست‌های تأمین مسکن در بافت‌های فرسوده نمونه موردی: محله آبکوه مشهد [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 27-44]
 • باجلال، راحله تبیین و ارزیابی شاخص‌های موثر در هـویت شهری (نمونه موردی محله نوغان در شهر مشهد) [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 42-25]
 • باجلال، راحله بررسی تطبیقی عناصر سازمان فضایی شهر ایرانی در دوره صفویه و قاجاریه [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 59-76]
 • بارانی، حسین تحلیل و اعتبار سنجی شاخص‌های ارزیابی تاب‌آوری عشایر در برابر خشکسالی (مطالعه موردی: عشایر کرمانج خراسان شمالی) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 62-47]
 • بارانی پسیان، وحید تحلیل ژئوپلتیک برای خروج از بحران های نواحی شرق کشور [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • باستانی راد، حسن مبادلات پولی و سکه خانه های سامانیان [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • باصفا، حسن بررسی تداوم تکنیک و هنر سفالگری پیش‌ از تاریخ تا دوره معاصر (مطالعه موردی: سنت سفالگری روستاهای بخش چکنه نیشابور) [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 66-53]
 • باغانی، پدرام امکان ارزیابی زیبایی شناختی آثار معماری بر پایۀ دیدگاه نلسون گودمن، مطالعۀ موردی «موزۀ نادری» و «موزۀ بزرگ خراسان» [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 47-60]
 • بافرانی، جمال تحلیلی بر میزان تأثیر ایجاد شهرهای شبه جهانی در سواحل جنوب ایران برافزایش قدرت ملی و ژئوپلیتیک کشور [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • باقرزاده، فهمیه سنجش تطبیقی بافت‌های تاریخی، فرسوده و نوساز شهری (نمونه موردی محلات سرشور، آبکوه و اردام) [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 100-83]
 • بایی لاشکی، مریم تحلیلی بر ژئوپلتیک خراسان بزرگ با محوریت تاپی [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • بحرانی پور، علی تأثیر تجارت در جاده ابریشم بر ظهور و تحرک اجتماعی سرداران ترک (مطالعه موردی غزنویان) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 30-15]
 • بختیاری، محمد نقد و بررسی روایات غارتگری و وحشیگری مغولان در خراسان و ماوراءالنهر [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 14-1]
 • بختیاری شهری، محمود «پژوهشی پیرامونِ جغرافیایِ تاریخی، فرهنگیِ ناحیه ی طوس در چهار قرن نخستین اسلامی» «با اتکاءِ به؛ داده های باستان شناختی و متون تاریخی» [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 30-11]
 • بخشی، احمد قرائتی برساخت‌گرا از علل ناکارآمدی "فرهنگ مشترک" در گسترش روابط اقتصادی ایران و افغانستان (2018-2001م) [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 84-69]
 • بخشی، اکرم مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های کردی خراسان با منطقه آذربایجان(قفقاز) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 32-15]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان نقش سیاست و قدرت بر تأثیر زبان فارسی در هویت ملی مردم جمهوری تاجیکستان [دوره 3، شماره 6، 1391]
 • بذرافشان، مجتبی سنجش مفهوم پایداری در معماری مسکونی منطقه خراسان (نمونه موردی: خانه های سنتی بشرویه) [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 32-17]
 • براهوئی، ناهید آموزش علوم دینی در مساجد خراسان بزرگ در عصر سامانی [دوره 9، شماره 30، 1397، صفحه 48-33]
 • برقچی، معصومه شناسایی عوامل موثر جهت کاهش آسیب پذیری در بافت های فرسوده شهری بر اساس ملاحظات پدافند غیر‌‌‌ عامل (نمونه موردی بافت فرسوده قلعه‌ آبکوه مشهد) [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 77-94]
 • بلخاری قهی، حسن تحلیل نمادهای عددی، هندسی و جانوری در سفالی از نیشابور(با تأکید بر مضامین مذهبی قرن چهارم هجری) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 1-14]
 • بندانی، معصومه تحلیلی بر بافت اجتماعی قهستان از ورود اسلام تا پایان قرن پنجم هجری [دوره 5، شماره 14، 1393]
 • بندی، مهدی تحلیل تحولات نخست‌شهری در خراسان بزرگ طی دوره 90-1335 با تأکید بر تقسیم خراسان به سه استان [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 56-45]
 • بهبودی، امید بررسی عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری مردم مشهد نسبت به سنت وقف (مطالعه موردی: منطقه ثامن مشهد) [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 44-27]
 • بهبودی، امید نقش بیانیه رسالت، استراتژی‌های منابع انسانی و هدف‌گذاری عملیاتی در مدیریت عملکرد اماکن متبرکه (مورد مطالعه: آستان قدس رضوی) [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 38-23]
 • بهبودی، امید شناسائی و رتبه بندی عوامل رفاهی موثر در گردشگری مذهبی شهر مشهد با استفاده ازتکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (AHP) [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 74-88]
 • بهرامی، اعظم پراکندگی جغرافیایی تشیع در خراسان در قرون نخستین اسلامی (قرن اول تا چهارم هجری) [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • بهرامی جاف، ساجد بررسی عوامل موثر بر کنترل مرز در مرزهای شرقی ایران (نمونه موردی: مرز استان خراسان رضوی با افغانستان) [دوره 13، شماره 46، 1401، صفحه 43-56]
 • بهروان فر، حسین سنجش شاخص های بهینه مکان یابی پروژه های مسکن مهر در ایران (مطالعه موردی؛ شهرهای زیر 25 هزار نفر استان خراسان رضوی) [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • بهزادی، حسن اوضاع فرهنگی خراسان بزرگ در عهد تیموری، با تأکید بر گسترش کتابخانه ها [دوره 3، شماره 8، 1391]
 • بیجن خان، محمود بررسی موردی خرابگویی های موجود در گفتار کودکان کم شنوای سه شش ساله شهر مشهد [دوره 5، شماره 14، 1393]
 • بیرجندی نژاد، مریم اصول انتظام شکلی سردر ورودی خانه در معماری گذشته بر پایه سه نظریه روانشناسی محیط (مطالعه موردی سه خانه سنتی شاخص در شهر مشهد مقدس) [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 69-88]
 • بیطرفان، محمد جغرافیای تاریخی ولایت فرغانه [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • بینش، مرتضی جایگاه آموزش و فضاهای آموزشی در عصر شکوفایی خراسان بزرگ (دوره سامانی) با تاکید بر شهر نیشابور [دوره 5، شماره 17، 1393]

پ

 • پاشاپور، حجت الله بررسی ژئواکونومی دریای خزر (مطالعه موردی خاویار) [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 105-93]
 • پرتوی، پروین خوانش تجربه زیسته بازدیدکننده موزه در مکان مقدس (مورد پژوهی :موزه‌های حرم مطهر رضوی) [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 84-63]
 • پرندآور، سعید نقش استراتژی توسعه شهری در جمعیت‌پذیری حاشیه شهر مشهد [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 50-33]
 • پهلوان نژاد، محمدرضا بررسی موردی خرابگویی های موجود در گفتار کودکان کم شنوای سه شش ساله شهر مشهد [دوره 5، شماره 14، 1393]
 • پورجعفر، محمدرضا بازآموزی از طراحی فضاهای شهری کهن خراسان در طراحی فضاهای شهری جدید [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 28-11]
 • پورعلی یاری، شهین تپه های أنبَزَک: نویافته هایی از دوران هخامنشی و اشکانی در شرق خراسان (ایران)؛ تربت جام [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 122-109]
 • پورعلی یاری، شهین سبک مقبره سازی متصوفه در شرق خراسان: باخرز، تربت جام، تایباد و هرات [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • پیرنهاد، فاطمه واکاوی کنش‌های اقتصادی خانواده‌های دانشجویان افغانستانی دانشگاه یزد [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 1-14]
 • پیشگامی فرد، زهرا تحلیلی بر عوامل ژئوپلیتیک در ناحیه فرهنگی خراسان بزرگ [دوره 2، شماره 5، 1390]

ت

 • تقوایی، فاطمه نقش مهاجرین خراسان بزرگ در توسعه ی فرهنگ ایرانی آسیای صغیر(قرن پنجــم تا نهم هجری) [دوره 2، شماره 4، 1390]
 • تقوایی، مریم بررسی نقش سرمایه گذاری موقوفات در کسب و کارهای دانش‌بنیان و تأثیر آن بر اشتغال پایدار [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 96-73]
 • تقوایی، مریم کارآفرینی و اشتغالزایی در حوزه کسب و کارهای دانش‌بنیان مبتنی بر ظرفیت موقوفات؛ ارائه مدل با استفاده از تکنیک دیمتل و مدلیابی معادلات ساختاری [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 106-85]
 • تقوی، عابد درون گرایی و بازتاب اصل محرمیت در معماری ایرانی – اسلامی نمونه پژوهش میدانی؛ خانه های تاریخی بیرجند [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • تقوی، عابد سکه شناسی در دوران شاه سلطان حسین بایقرا در محدوده تاریخی خراسان بزرگ [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 108-97]
 • تقوی، عابد تحلیل ساختار معماری آب انبار مکشوفه از کاوش های باستان شناختی شهر تاریخی بلقیس اسفراین در خراسان شمالی [دوره 4، شماره 12، 1392]
 • تقوی، عابد مؤلفه های دفاع غیرعامل در دژ"قلعه کوه قائن [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 41-54]
 • تقوی اصل، سید عطا علت وجودی، اندیشه سیاسی و تطبیق مصادیق آن در کشورهای ایران، عراق و عربستان سعودی [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • تقوی اصل، سیدعطا تحلیلی بر ژئوپولیتیک اسلام؛ (مطالعه موردی: مذهب شیعه) [دوره 3، شماره 7، 1391]
 • تقوی نژاد، بهاره پژوهشی بر آرایه‌های هندسی موجود در نگاره‌های هفت اورنگ ابراهیم میرزا [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 68-51]
 • تک روستا، مریم بررسی عوامل موثر بر کنترل مرز در مرزهای شرقی ایران (نمونه موردی: مرز استان خراسان رضوی با افغانستان) [دوره 13، شماره 46، 1401، صفحه 43-56]
 • تندی، احمد تاریخ‌یابی دَرِ مسجد بالاسر آستان قدس رضوی براساس مطالعه تطبیقی ویژگی‌های کتیبه‌، نقش و ساخت آن با آثار شاخص چوبی و کاشی تزیینات معماری خراسان1 [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 92-81]
 • تندی، احمد واکاوی مناسبات اجتماعی( اهل فتی و جوانمردی) در تزیینات مسجد جامع تیموری روستای ازقد شهرستان مشهد [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 24-11]
 • تندی، احمد بررسی عوامل مؤثر در گسترش شهرهای خراسان بزرگ بین سده‌های سوم تا هفتم هجری قمری [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 15-28]
 • توانگر، معصومه اثرات اجرای طرح‌های توسعه شهری در تخریب مکان‌های باارزش شهر زیارتی-گردشگری مشهد [دوره 13، شماره 46، 1401، صفحه 71-84]
 • توسلی رجایی، محمد صادق سیر دگرگونی کالبدی خیابان تاریخی مشهد در دورۀ پهلوی اول [(مقالات آماده انتشار)]

ث

 • ثابتی اشجعی، شیوا ارائه راهکارهای موردنیاز در معماری همساز با اقلیم در شهر مشهد در جهت نیل به آسایش حرارتی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 131-121]
 • ثنائی، حمیدرضا تحول مفهوم خراسان در آثار جغرافی‌نویسان مسلمان در سده‌های 3 و 4ق [دوره 9، شماره 30، 1397، صفحه 32-15]
 • ثنائی، حمیدرضا خراسان در نگاه عثمانیان (با تأکید بر منابع ترکی عثمانی) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 72-57]

ج

 • جان پرور، محسن بررسی عوامل موثر بر کنترل مرز در مرزهای شرقی ایران (نمونه موردی: مرز استان خراسان رضوی با افغانستان) [دوره 13، شماره 46، 1401، صفحه 43-56]
 • جعفری، علی تحلیلی بر بافت اجتماعی قهستان از ورود اسلام تا پایان قرن پنجم هجری [دوره 5، شماره 14، 1393]
 • جعفری، فرشید واکاوی اوضاع فرهنگی غزنه از قرن سوم تا قرن ششم هـ . ق [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 135-113]
 • جعفری، فرشید تحلیلی بر بافت اجتماعی قهستان از ورود اسلام تا پایان قرن پنجم هجری [دوره 5، شماره 14، 1393]
 • جعفری، فرشید بازخوانی و گونه شناسی معماری ایالت قهستان از قرن سوم تا پایان قرن پنجم هجری [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 43-60]
 • جلالی، آزاده بازآموزی از طراحی فضاهای شهری کهن خراسان در طراحی فضاهای شهری جدید [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 28-11]
 • جلالی، آزاده تحلیل تاریخی تحولات ساختاری- هویتی در کهن شهرهای ایرانی اسلامی نمونه موردی: کهن شهر کاشمر [دوره 11، شماره 38، 1399، صفحه 48-31]
 • جلالی، میثم بررسی پیشینه، شکل و کارکرد معماری چهارتاقی در خراسان بزرگ (از اوایل دوره ساسانی تا پایان سده چهارم هجری) [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 45-33]
 • جهان بین، آرزو بررسی موردی خرابگویی های موجود در گفتار کودکان کم شنوای سه شش ساله شهر مشهد [دوره 5، شماره 14، 1393]
 • جوان لاجی، رحیم پیامدهای سیاسی جدایی هرات بر منطقه خراسـان در عصر قاجـار [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 80-63]
 • جوان لاجی، عبدالرحیم تأثیر جدایی هرات بر حیاتِ اقتصادی خراسان (1313-1273ق) [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 83-93]
 • جوانی، اصغر حضور رنگ در بیان اهمیت سطوح و نماهای معماری (سنجش نسبت سطوح رنگی معقلی‌ها در نماسازی‌های بیرونی مدرسه غیاثیه خرگرد) [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 88-69]

چ

 • چارئی، عبدالرضا بررسی خطوط و تزیینات کتیبه‌های کوفی و ثلث بر ظروف فلزی ایران در قلمرو سلجوقی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 29-50]
 • چاهیان بروجنی، علی اصغر جایگاه اقتصادی مرو در سده های سوم و چهارم هجری [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 58-43]
 • چنگیز، سحر تحلیل نمادهای عددی، هندسی و جانوری در سفالی از نیشابور(با تأکید بر مضامین مذهبی قرن چهارم هجری) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 1-14]

ح

 • حاجی تقی، محمد نقش متغییرهای سیاسی و اداری، در تغییرات حدود جغرافیایی خراسان، در پنج قرن اول هجـری [دوره 3، شماره 6، 1391]
 • حاجی تقی، محمد نقش متغیرهای سیاسی و اداری، در تغییرات حدود جغرافیای خراسان، در پنج قرن اول هجری [دوره 2، شماره 4، 1390]
 • حاجی زاده، محمدامین مطالعه تطبیقی طرح و نقش در فرش‌ های محرابی دوره صفویه و قاجار [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 51-72]
 • حاجی زاده سعدآباد، شادی فعالیت‌های فرهنگی شوروی در خراسان (1326-1320ش) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 107-89]
 • حافظ نیا، محمدرضا تبیین موقعیت ژئوپلیتیکی شرق ایران در نظام های منطقه ای با محوریت خراسان [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • حبیبی، سید خلیل بررسی و مطالعه بقایای تمدن خراسان بزرگ در حوضۀ آبریز رودخانه کشف رود [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 18-1]
 • حسن آبادی، ابولفضل نقش کارخانه نخریسی و نساجی خسروی خراسان بر اوضاع اقتصادی-اجتماعی مشهد (1316-1350ش) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 56-37]
 • حسین نژاد، مجتبی بررسی و رتبه بندی شاخص های کیفیت زندگی (مورد مطالعه: شهرستان های خراسان شمالی) [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 103-119]
 • حسینی، تکتم تحلیل مضمونی و رمزگان تصویری نگاره «مویه پسر بر مرگ پدر» نسخه منطق‌الطیر مکتب هرات تیموری [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 48-27]
 • حسینی، زهرا سادات بررسی اقلیم گردشگری استان خراسان رضوی جهت توسعه اقتصادی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • حسینی، سیدجلال نقش کانون های فرهنگی و تربیتی در کاهش آسیب های حاشیه نشینی بر روی دانش آموزان: مورد منطقه تبادکان مشهد [دوره 4، شماره 10، 1392]
 • حسینی، سیدجلال ترسیم جایگاه علمی آستان قدس رضوی با استناد به مقالات منتشر شده در نشریات علمی طی سال های 1388 تا 1390 [دوره 3، شماره 7، 1391]
 • حسینی، سیدحسن جایگاه سادات حسینی اعرجی بلخی در عهد حاکمیت ترکان (618-389ق) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 85-71]
 • حسینی، سید رضا مطالعه تطبیقی ویژگی های فن طرح و نقش ظروف سفالی نیشابور و سمرقند در سده سوم تا ششم هجری قمری [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 85-102]
 • حسینی، سیدرضا نگاهی انتقادی به مسالۀ تأثیر هنر ساسانی بر سفال نخودی منقوش نیشابور (با تکیه‌بر صحنه های شکار در بشقاب های نقره ساسانی) [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 72-57]
 • حسینی، سید مصطفی ارزیابی ارتباط بین زیست پذیری و تاب‌آوری در محلات کلان‌شهر مشهد [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 26-11]
 • حسینی، مهدی سنجش شاخص های بهینه مکان یابی پروژه های مسکن مهر در ایران (مطالعه موردی؛ شهرهای زیر 25 هزار نفر استان خراسان رضوی) [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • حسینیان، نگار تاثیر مولفه های کالبدی بر احساس امنیت در فضاهای عمومی (محله آبکوه شهرمشهد) [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 79-61]
 • حصاری، مرتضی بررسی و مطالعه بقایای تمدن خراسان بزرگ در حوضۀ آبریز رودخانه کشف رود [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 18-1]
 • حطیط، شهناز نقش کارخانه نخریسی و نساجی خسروی خراسان بر اوضاع اقتصادی-اجتماعی مشهد (1316-1350ش) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 56-37]
 • حقیقت، سید صادق عقلانیت اسلامی با رویکرد مبارزه با استعمار انگلیس در افغانستان [دوره 13، شماره 46، 1401، صفحه 13-24]
 • حقیقی، مرتضی بررسی نقش سرمایه گذاری موقوفات در کسب و کارهای دانش‌بنیان و تأثیر آن بر اشتغال پایدار [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 96-73]
 • حقیقی، مرتضی کارآفرینی و اشتغالزایی در حوزه کسب و کارهای دانش‌بنیان مبتنی بر ظرفیت موقوفات؛ ارائه مدل با استفاده از تکنیک دیمتل و مدلیابی معادلات ساختاری [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 106-85]
 • حکم آبادی، عارفه سادات بررسی نقوش پارچه‌های سامانی [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 74-57]
 • حکمت، مرضیه خوانش تجربه زیسته بازدیدکننده موزه در مکان مقدس (مورد پژوهی :موزه‌های حرم مطهر رضوی) [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 84-63]
 • حمزه نژاد، مهدی گونه شناسی مساجد سنتی خراسان (شمالی– رضوی– جنوبی) بر مبنای فضای باز و نیمه‌باز [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 18-1]
 • حمیدی نیا، سلماز کنکاشی بر عوامل موکد بر جهت قبله در معماری مسجد گوهرشاد مشهد [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 19-38]
 • حیدری، احمد اتاق مرکزی و دالان پیرامون آن در معماری بومی خراسان و نقش آن در پیدایش اندرونی و بیرونی [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 31-46]
 • حیدری، رضا تحلیل باستان‌شناختی چشم‌انداز فرهنگی شهرستان بردسکن در دوران اسلامی (از ابتدا تا قرن 13 ق) [دوره 9، شماره 30، 1397، صفحه 115-97]
 • حیدری دستنایی، محسن ارزیابی نقش عوامل محیطی در شکل گیری استقرارهای اشکانی شهرستان خوسف، استان خراسان جنوبی، شرق ایران [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 122-107]

خ

 • خاقانی، سعید بررسی تاریخی مسجد شاه مشهد [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 56-43]
 • خاکپور، براتعلی سنجش میزان توسعه اقتصادی استان‌های کشور و شناخت جایگاه خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای (Cluster) [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • خاکپور، براتعلی تبیین راهبردی از چالش‌های تفرق سیاسی در ساختار حکمروایی منطقه کلان‌شهری مشهد [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 66-51]
 • خالدی، شهریار بررسی اقلیم گردشگری استان خراسان رضوی جهت توسعه اقتصادی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • خالندی، انور جایگاه اقتصادی مرو در سده های سوم و چهارم هجری [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 58-43]
 • خدادوست، جواد تپه های أنبَزَک: نویافته هایی از دوران هخامنشی و اشکانی در شرق خراسان (ایران)؛ تربت جام [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 122-109]
 • خدادوست، جواد سبک مقبره سازی متصوفه در شرق خراسان: باخرز، تربت جام، تایباد و هرات [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • خدادوست، جواد بازشناسی اهمیت و جایگاه رستاق باخَرز در جغرافیای سیاسی-اداری خراسان در دوران اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 44-29]
 • خزائی، رضا بررسی نقش پناهگاهی قهستان در سده اول و دوم هجری با تکیه بر مکان گزینی مهاجرت زرتشتیان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 89-96]
 • خزائی، مریم بررسی بازخوانی نقش آجر در معماری معاصر شهر مشهد [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 70-43]
 • خزایی، محمد بررسی نقوش پارچه‌های سامانی [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 74-57]
 • خسرو آبادی، مریم هجوم مغول و گسست تاریخی خوارزم از ایران [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 28-15]
 • خسروابادی، مریم تأثیر دوگانه ورود اسلام به خراسان بزرگ از منظر تمدن ایرانی [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 29-42]
 • خسروی برده، ابراهیم نقش استحکامات دفاعی شهرهای ماوراءالنهر و خراسان در تقابل با مغولان [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 23-38]
 • خسروی بیژائم، فرهاد مطالعه شمایل شناسی کتیبه‌های بناهای صفوی سرایان [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 21-38]
 • خضری، محمدحسن جایگاه خراسان بزرگ در ژئوپلیتیک آب [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • خضری، محمد محسن بررسی خطوط و تزیینات کتیبه‌های کوفی و ثلث بر ظروف فلزی ایران در قلمرو سلجوقی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 29-50]
 • خلخالی، سعیدرضا نقش گردشگری بر توسعه همگرایی های کشورهای حوزه خراسان بزرگ [دوره 4، شماره 10، 1392]
 • خواجه احمد عطاری، علی رضا مطالعه تطبیقی طرح و نقش در فرش‌ های محرابی دوره صفویه و قاجار [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 51-72]
 • خواجه احمد عطاری، علی رضا پژوهشی بر آرایه‌های هندسی موجود در نگاره‌های هفت اورنگ ابراهیم میرزا [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 68-51]
 • خوانساری، جواد از ظهور اسلام در خراسان بزرگ تا بنیادگرایی در آسیای مرکزی [دوره 2، شماره 3، 1390]
 • خوش فر، غلامرضا بررسی و رتبه بندی شاخص های کیفیت زندگی (مورد مطالعه: شهرستان های خراسان شمالی) [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 103-119]
 • خیابانی فرد، فهیمه گونه‌شناسی نقوش طلسم در پوشاک و زیورآلات اقوام کرد روستاهای کلات، لایین و زاوین [دوره 14، شماره 50، 1402، صفحه 30-45]
 • خیرآبادی، حمید تحلیل اثرات خشکسالی بر تاب‌آوری سرمایه‌های معیشتی روستاییان (منطقه موردمطالعه: دهستان‌های براکوه، جلگه ماژان و خوسف، شهرستان خوسف) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 104-87]
 • خیراندیش، عبدالرسول تحولات جاده ابریشم و تأثیر آن بر اقتصاد خراسان در آستانه هجوم مغول [دوره 2، شماره 5، 1390]

د

 • دادفر، پیام تبیین تاثیر تجربه فضایی مساجد بر ترمیم روان (مطالعه موردی مسجد گوهرشاد) [دوره 11، شماره 38، 1399، صفحه 16-1]
 • دادفر، پیام تجربه فضایی و ادراک حسی: بازخوانش فضا در معماری (نمونه موردی: مسجد گوهرشاد) [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 17-30]
 • داستان، زهرا بازتاب گوان – یین چینی در حالت‌ها و عناصر تصویری نگارگری مکتب هرات دوره تیموری* [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 74-63]
 • داوری، محمد صادق بررسی تداوم تکنیک و هنر سفالگری پیش‌ از تاریخ تا دوره معاصر (مطالعه موردی: سنت سفالگری روستاهای بخش چکنه نیشابور) [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 66-53]
 • داوری نژاد مقدم، مسعود سنجش میزان توسعه اقتصادی استان‌های کشور و شناخت جایگاه خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای (Cluster) [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • درخور، محمد بررسی هویت یابی تاجیکستان در بستر تاریخی خراسان بزرگ [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • دزنردی، زینب مکان‌یابی پاسگاه‌های مرزی بر اساس شاخص‌های طبیعی و انسانی شمال شرق کشور با استفاده از مدل تلفیقی FAHP (مطالعه موردی: محدوده مرزی استان خراسان رضوی با کشور ترکمنستان) [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 69-86]
 • دلبری، سعید شناسایی پهنه‌های مستعد ساختمان‌های مسکونی بلندمرتبه و هم‌سنجی معماری برج‌های موجود (مطالعه موردی: منطقه 1 شهرداری مشهد) [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 32-15]
 • دلبری، سعید بررسی بازخوانی نقش آجر در معماری معاصر شهر مشهد [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 70-43]
 • دلیر، نیره تحلیل پیروزی حملات محمود غزنوی ازپایگاه خراسان بزرگ به هندوستان؛ بر اساس مولفه‌های مفهومی مدل سوآت [دوره 9، شماره 30، 1397، صفحه 64-49]
 • دلیر، نیره بررسی تطبیقی الگوی نظم‌پذیری اجتماعی ایلات چگنی و زعفرانلو در مهاجرت از غرب ایران به خراسان در عصر صفوی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 46-31]
 • دهقانی، رضا سیر تاریخی- فکری طریقت چِشتیه (از آغاز تا پایان اعتلای آن) [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 120-107]
 • دهمرده پهلوان، مهدی بررسی زیست محیط جنوب شرق ایران و مناطق همجوار در عصر مفرغ با تکیه بر داده های باستان شناختی [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 79-96]
 • دولت آبادی، فریبرز تجربه فضایی و ادراک حسی: بازخوانش فضا در معماری (نمونه موردی: مسجد گوهرشاد) [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 17-30]
 • دولت ابادی، فریبرز تبیین تاثیر تجربه فضایی مساجد بر ترمیم روان (مطالعه موردی مسجد گوهرشاد) [دوره 11، شماره 38، 1399، صفحه 16-1]

ذ

 • ذال، محمد حسن تحلیل ظرفیت های معماری سنتی با رویکرد گردشگری میراث فرهنگی مطالعه ی موردی: کاخ خورشید در کلات نادری [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 93-112]

ر

 • رئیس السادات، سید حسین نهادینگی پزشکی نوین در مشهد (1344-1313ق) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 88-73]
 • رازنهان، محمد حسن جغرافیای تاریخی ولایت فرغانه [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • رافعی، سید رضا تحلیل و تاریخ‌گذاری نسبی مجموعة بین‌راهی چهل‌پایۀ شهرستان طبس [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 61-78]
 • ربیعی، حسین کاربست آمایش سرزمین در مدیریت قلمروهای مرزی (نمونه‌ی موردی؛ شهرستان‌های مرزی خراسان جنوبی) [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • رجبی، محمدعلی بررسی کتیبۀ و درخت سخنگو در هنر فلزکاری خراسان (سده های 6 و 7 ق/ 12 و 13 م.) [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 96-75]
 • رجبی، محمدعلی جایگاه خوشنویسی و خوشنویسان خراسانی در دوره سلطان حسین بایقرا (911-875ق) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 97-112]
 • رجبی، محمدعلی مطالعه تطبیقی ویژگی های فن طرح و نقش ظروف سفالی نیشابور و سمرقند در سده سوم تا ششم هجری قمری [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 85-102]
 • رحمانی، امیر شهر نیشابور در گذر زمان (عصر قدیم و جدید) [دوره 4، شماره 10، 1392]
 • رحمانی، امیر بررسی تاریخ و تمدن شهرهای خراسان بزرگ (نمونه موردی: سمرقند، هرات، بلخ و مرو) [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • رحمانی، امیر خوارزم، گوشه ای از سرزمین های خراسان بزرگ از دست و ذهن رفته [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • رحمانی، امیر بررسی تاریخ، فرهنگ و تمدن سرزمین ماوراءالنهر در خراسان بزرگ [دوره 4، شماره 12، 1392]
 • رحمانی فضلی، عبدالرضا عملکرد مدیریت مشارکتی– تعاملی دهیاران در توسعه اقتصاد روستایی با تأکید بر عناصر"تولید"و"سرمایه‌گذاری"(مورد: بخش مرکزی شهرستان کوهدشت) [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • رحمتی، محسن اصلاحات اقتصادی سلطان ابوسعید گورکان درخراسان و پیامدهای آن [دوره 7، شماره 22، 1395، صفحه 96-85]
 • رحمتی، مهدیه بررسی تداوم تکنیک و هنر سفالگری پیش‌ از تاریخ تا دوره معاصر (مطالعه موردی: سنت سفالگری روستاهای بخش چکنه نیشابور) [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 66-53]
 • رحیم پور، علی تاریخ و فرهنگ خراسان بزرگ [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • رحیم رهنما، محمد تاثیر مولفه های کالبدی بر احساس امنیت در فضاهای عمومی (محله آبکوه شهرمشهد) [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 79-61]
 • رحیم زاده، محمدرضا امکان ارزیابی زیبایی شناختی آثار معماری بر پایۀ دیدگاه نلسون گودمن، مطالعۀ موردی «موزۀ نادری» و «موزۀ بزرگ خراسان» [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 47-60]
 • رخساری طالمی، سمیه مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های سنجنده آلودگی هوا با روش‌های همپوشانی و چند شاخصه AHP و TOPSIS * )مطالعه موردی منطقه9 شهرداری مشهد( [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 25-38]
 • رخشانی، عباس نهادینگی پزشکی نوین در مشهد (1344-1313ق) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 88-73]
 • رداد، ایرج اوضاع فرهنگی خراسان بزرگ در عهد تیموری، با تأکید بر گسترش کتابخانه ها [دوره 3، شماره 8، 1391]
 • رسولی پور، مصطفی واکاوی اوضاع فرهنگی غزنه از قرن سوم تا قرن ششم هـ . ق [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 135-113]
 • رشیدی، مصطفی بررسی و تحلیل عوامل و زمینه های ژئوپلیتیکی شکل گیری و گسترش طالبان در کشور افغانستان [دوره 3، شماره 8، 1391]
 • رشیدی، مصطفی ژئوپلیتیک بر ساخت گرا و تحلیل چالش های پیش روی جمهوری اسلامی ایران در حوزة فرهنگی تمدنی خراسان بزرگ [دوره 3، شماره 6، 1391]
 • رضائی، حسن شناسایی تغییرات مؤلّفه‌های کالبدی و اقلیمی خانه‌های بیرجند متأثر از تطوّر شیوه زندگی در دوره انتقال [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 1-18]
 • رضایی، محمدحسین اوضاع اقتصادی شهر مشهد در عصر ناصری با تکیه‌بر تجزیه عنصری سکه های ضرب شده در مشهد (1295-1266ق/ 1878-1850م) به روش پیکسی= [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 20-1]
 • رضایی، مسعود خراسان بزرگ مفهومی انتزاعی یا واقعیت عینی [دوره 2، شماره 3، 1390]
 • رضایی منفرد، فرشته بررسی اقلیم گردشگری استان خراسان رضوی جهت توسعه اقتصادی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • رضویان، محمدتقی جغرافیای تاریخی خراسان [دوره 2، شماره 4، 1390]
 • رضویان، محمدتقی انرژی و توسعه در تقویت و باز تولید ملی [دوره 2، شماره 3، 1390]
 • رفعتی گنابادی، علی نقش‌آفرینی عناصر کالبدی هویت بخش در تجدید حیات بافتهای تاریخی - فرسوده شهری (مطالعه موردی: محور تاریخی ارگ در شهر مشهد) [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 45-62]
 • رفیعیان، مجتبی واکاوی مولفه های کیفیت محیط در نوسازی محله عامل مشهد با تاکید بر رویکرد انتقادی [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 77-92]
 • رفیعی راد، رضا راهبردهای زنان نقاش افغانستان در بازآفرینی و احیای میراث تصویری نگارگری در نقاشی معاصر این کشور [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 16-1]
 • رکنی، نوشین واکاوی نظام فضایی پنهان معماری بومی مسکونی مشهد بر اساس تئوری نحو فضا [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 39-58]
 • رنجبر، احسان بازآموزی از طراحی فضاهای شهری کهن خراسان در طراحی فضاهای شهری جدید [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 28-11]
 • رهنما، دکتر محمد رحیم شخصی‌سازی فضا در شهر مشهد و تقابل آن با الگوی انسجام فضایی در شهر اسلامی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 59-41]
 • رهنما، محمد رحیم تبیین راهبردی از چالش‌های تفرق سیاسی در ساختار حکمروایی منطقه کلان‌شهری مشهد [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 66-51]
 • روحانی قوچانی، علی نظریه اشاعه فرهنگی و تحول مراسم آیینی و سوگواری در دوره قاجار (با تأکید بر مشهد) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 72-57]
 • روحی، علیرضا مذهب در خراسان عصر سلجوقی [دوره 4، شماره 10، 1392]
 • روحی، علیرضا مذهب در خراسانِ شده پنجم و ششم هجری [دوره 4، شماره 12، 1392]
 • روحی، علیرضا کرّامیه در خراسان [دوره 3، شماره 8، 1391]
 • روحی، علیرضا تاریخچه مدارس در خراسان عصر سلجوقی [دوره 3، شماره 6، 1391]
 • روستا، جمشید بازکاوی تاریخ سیاسی فرارود و خراسان بزرگ، از منظر روابط دو دولت قراختایی و سلجوقی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • روستاخیز، بهروز تجسم جامعه در معماری: بررسی معماری آسیاب‌های روستای حسن آباد سبزوار [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 1-24]
 • روستایی، محمدصادق شهر و شهرنشینی در سیستان بزرگ در دوره اشکانی [دوره 5، شماره 14، 1393]

ز

 • زارعی، علی درون گرایی و بازتاب اصل محرمیت در معماری ایرانی – اسلامی نمونه پژوهش میدانی؛ خانه های تاریخی بیرجند [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • زارعی، علی نقش و جایگاه حرم مطهر رضوی در شکل گیری و تکامل حیات شهری مشهد الرضا [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 105-115]
 • زارعی، علی بازشناسی تناسبات و الگوهای هندسی کاربردی در معماری تیموری (مطالعه موردی مدرسه غیاثیه خرگرد) [دوره 9، شماره 30، 1397، صفحه 96-81]
 • زارعی، علی بررسی ماهیت تاریخی حسینیه نواب در بافت تاریخی شهر بیرجند [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 99-85]
 • زارعی، محمد ابراهیم پژوهشی بر جای‌‌نام و موقعیت جغرافیایی دستگردان طبس با توجه به منابع و متون اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 33-50]
 • زرقانی، سیدهادی نقش فردوسی توسی در تقویت و بازتولید هویت ایرانی [دوره 2، شماره 3، 1390]
 • زمانی، محبوبه بررسی تطبیقی شکل‌گیری رواق الله وردی خان حرم مطهر رضوی بر مبنای وجودشناسی حکمت متعالیه ملاصدرا [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 89-112]
 • زمانی محجوب، حبیب نقش اسلام در همگرایی ایران و کشورهای آسیای مرکزی [دوره 7، شماره 22، 1395، صفحه 36-25]
 • زمانی محجوب، حبیب روند اسلام ستیزی بلشیوک ها در آسیای مرکزی [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 61-74]
 • زنگانه، احمد سنجش کیفیت واحدهای مسکونی با استفاده از روش ویکور (نمونه موردی: شهر مشهد) [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 63-74]
 • زیاری، کرامت الله ارزیابی ارتباط بین زیست پذیری و تاب‌آوری در محلات کلان‌شهر مشهد [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 26-11]
 • زین العابدین عموقین، یوسف نقش فرهنگ در پیوند ژئوکالچر ایران و آسیای مرکزی [دوره 4، شماره 10، 1392]

س

 • ساجد، حدیث تحلیل تطبیقی خمسه‌نگاری در دوره‌های پیشین و پسین مکتب هرات [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 57-84]
 • ساسانپور، شهرزاد نظریه اشاعه فرهنگی و تحول مراسم آیینی و سوگواری در دوره قاجار (با تأکید بر مشهد) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 72-57]
 • ساعی، زهرا تشیع در خراسان بزرگ [دوره 2، شماره 4، 1390]
 • سامانیان، صمد بازتاب گوان – یین چینی در حالت‌ها و عناصر تصویری نگارگری مکتب هرات دوره تیموری* [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 74-63]
 • سبزی دوآبی، موسی ارزیابی نقش عوامل محیطی در شکل گیری استقرارهای اشکانی شهرستان خوسف، استان خراسان جنوبی، شرق ایران [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 122-107]
 • سجاسی قیداری، حمدالله بررسی اثرات توسعه گردشگری بر تحولات اجتماعی-فرهنگی مقصدهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای مقصد گردشگری شهرستان چناران) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 86-63]
 • سرافرازی، عباس جغرافیای تاریخی ضرب سکه‌ها با نام مبارک امام رضا (ع) [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 21-11]
 • سرافرازی، عباس تأثیر جدایی هرات بر حیاتِ اقتصادی خراسان (1313-1273ق) [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 83-93]
 • سرافرازی، عباس بررسی پیامدهای قرارداد 1907م. بر قاینات مطالعه موردی: سالهای حضور بارون چرکاسف کنسول روسیه در قاینات و سیستان (1913- 1909م./1331-1327ق.) [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 68-51]
 • سرافرازی، عباس پیامدهای سیاسی جدایی هرات بر منطقه خراسـان در عصر قاجـار [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 80-63]
 • سرباززاده، محسن الگوشناسی هندسی و ساختار فضایی کاروانسراهای دشتی ایران(مطالعه موردی: کاروانسراهای دشتی خراسان) [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 1-16]
 • سروری، هادی ارزیابی مولفه‌های انعطاف‌پذیری فضاهای شهری در مشهد [دوره 11، شماره 38، 1399، صفحه 30-17]
 • سعادت مهر، محمد امین اوضاع اقتصادی شهر مشهد در عصر ناصری با تکیه‌بر تجزیه عنصری سکه های ضرب شده در مشهد (1295-1266ق/ 1878-1850م) به روش پیکسی= [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 20-1]
 • سعادتیان، مجتبی سازمان فضایی و تحلیل ساختار معماری قلعه رستم سیستان (با تکیه‌بر حفاری باستان‌شناسی شاه-نشین(* [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 114-93]
 • سلطانراده، عبدالباسط بررسی وارزیابی سیاست‌های تأمین مسکن در بافت‌های فرسوده نمونه موردی: محله آبکوه مشهد [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 27-44]
 • سلمانی رحیمی، امیر بررسی اقامتگاه امام رضا(ع) در نیشابور با تکیه بر گزارش‌های حاکم نیشابوری، شیخ صدوق و شواهد تاریخی و باستان‌شناسی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 30-17]
 • سلیمانی، کریم پراکندگی جغرافیایی تشیع در خراسان در قرون نخستین اسلامی (قرن اول تا چهارم هجری) [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • سلیمانی، محمدرضا نمایش آئینی اسب چوبی، نماد پایداری و وحدت مردم خراسان [دوره 2، شماره 3، 1390]
 • سلیمانی، محمدرضا درآمدی بر تحلیل دو ادب نگاره­ی مکتب بخارا [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • سلیمانی مقدم، هادی نقش استراتژی توسعه شهری در جمعیت‌پذیری حاشیه شهر مشهد [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 50-33]
 • سلیمانی مقدم، هادی بازخوانی تحولات خرد شهری از منظر نظریه رژیم ها مورد مطالعه: محله ایثار مشهد [دوره 11، شماره 38، 1399، صفحه 108-91]
 • سنچولی، دوستعلی تأملی بر عرفان و تصوف در شرق ایران و تأثیر متقابل عرفا و صوفیان سیستانی و خراسانی بر یکدیگر در قرون نخستین اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 56-47]
 • سهیلی اصفهانی، بهروز مطالعه شش سفالینۀ لعاب ‌پاشیدۀ خراسان مربوط به سده‌های اول تا چهارم هجری در تطبیق با اندیشه‌های اکسپرسیونیسم انتزاعی (با تأکید بر نقاشی کنشی) [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 56-39]
 • سوار رخش، احمد جایگاه خراسان بزرگ در ژئوپلیتیک مواد مخدر [دوره 4، شماره 11، 1392]
 • سواررخش، احمد ابعاد تهدید و ناامنی در طول مرزهای شرقی ایران با تأکید بر ترانزیت مواد مخدر [دوره 4، شماره 12، 1392]
 • سواری، محمد تبلور گل و مرغ در تشعیر دوره تیموری [دوره 14، شماره 50، 1402، صفحه 13-29]
 • سید بنکدار، سید مسعود کارکرد اقتصادی معادن فیروزۀ نیشابور در دورۀ قاجار [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 16-1]
 • سیدی، سید علی اکبر حضور رنگ در بیان اهمیت سطوح و نماهای معماری (سنجش نسبت سطوح رنگی معقلی‌ها در نماسازی‌های بیرونی مدرسه غیاثیه خرگرد) [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 88-69]

ش

 • شاطری، مفید بررسی ماهیت تاریخی حسینیه نواب در بافت تاریخی شهر بیرجند [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 99-85]
 • شافعی، کیوان جایگاه اقتصادی مرو در سده های سوم و چهارم هجری [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 58-43]
 • شالی، محمد جغرافیای تاریخی خراسان [دوره 2، شماره 4، 1390]
 • شامانی، یاسر بازشناسی عناصر سیاسی-جغرافیایی در نوشتارهای تاریخی فرارود (نمونه موردی: بازنمایی سرزمین در گاهان اوستا) [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 1-12]
 • شاه ابراهیمی، روح الله شناسائی و رتبه بندی عوامل رفاهی موثر در گردشگری مذهبی شهر مشهد با استفاده ازتکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (AHP) [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 74-88]
 • شاهرخی، سید علاالدین کرامیان و تحولات سیاسی و اجتماعی نیشابور در قرون میانه [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 14-1]
 • شایگان فر، نادر سبک خراسانی در شعر و معماری [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 92-71]
 • شبانی ثانی، زهرا اسارت زوار ایرانی توسط ترکمانان و واکنش حکومت قاچار(سده 19 م) [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • شبانی ثانی، زهرا بررسی نقش روسیه و انگلیس در تهاجمات ترکمانان به ایران (سده 19 م) [دوره 7، شماره 22، 1395، صفحه 72-63]
 • شریف‌کاظمی، خدیجه آب‌انبارهای تاریخی و کتیبه‌دار فردوس در خراسان جنوبی [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • شریف کاظمی، خدیجه پژوهشی بر جای‌‌نام و موقعیت جغرافیایی دستگردان طبس با توجه به منابع و متون اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 33-50]
 • شعبانی، رضا بررسی تطبیقی الگوی نظم‌پذیری اجتماعی ایلات چگنی و زعفرانلو در مهاجرت از غرب ایران به خراسان در عصر صفوی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 46-31]
 • شعبانی صمغ آبادی، رضا «پژوهشی پیرامونِ جغرافیایِ تاریخی، فرهنگیِ ناحیه ی طوس در چهار قرن نخستین اسلامی» «با اتکاءِ به؛ داده های باستان شناختی و متون تاریخی» [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 30-11]
 • شکری، شمس‌الدین خراسان بزرگ محور ترانزیت، امنیت و توسعه شرق کشور [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • شهبا، محمد مطالعۀ فرایند اقتباس و دراماتورژی در عمل عالمان حوزۀ فرهنگی خراسان با نگاهی به داستان سلامان و ابسال [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 44-33]
 • شهبازی، غلامرضا مطالعۀ فرایند اقتباس و دراماتورژی در عمل عالمان حوزۀ فرهنگی خراسان با نگاهی به داستان سلامان و ابسال [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 44-33]
 • شهرکی فرخنده، مرجان آرامگاه‌­ها و قبور کوه خواجه سیستان [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • شهسواری، میثم شهر قدیم جیرفت: توضیحی برای روند و چرایی متروک شدن آن با نگاهی به شهر جدید جیرفت [دوره 4، شماره 11، 1392]
 • شهیدانی، شهاب بازخوانی و گونه شناسی معماری ایالت قهستان از قرن سوم تا پایان قرن پنجم هجری [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 43-60]
 • شیخی، علیرضا تاریخ‌یابی دَرِ مسجد بالاسر آستان قدس رضوی براساس مطالعه تطبیقی ویژگی‌های کتیبه‌، نقش و ساخت آن با آثار شاخص چوبی و کاشی تزیینات معماری خراسان1 [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 92-81]
 • شیخی، علیرضا واکاوی مناسبات اجتماعی( اهل فتی و جوانمردی) در تزیینات مسجد جامع تیموری روستای ازقد شهرستان مشهد [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 24-11]
 • شیخی، علیرضا مطالعه تزیینات نما و سردر خانه‌های تاریخی دوران قاجار و پهلوی [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 20-1]
 • شیخی، علیرضا مطالعه تطبیقی شیوه های منبت کاری معاصرایران(ارومیه، تهران، رشت، مشهد و ملایر [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 14-1]
 • شیخی، علیرضا مطالعه موردی صفحه آرایی ،خط و آرایه های تزئینی در صفحات افتتاح قرآنهای صفوی و قاجار موجود در دو مجموعه کتابخانه آستان قدس رضوی و کتابخانه مجلس شورای اسلامی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 62-45]
 • شیخی، علیرضا گونه شناسی تزیینات مدارس خیرات‌خان و میرزا جعفر در شهر مشهد [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 26-1]
 • شیخی، علیرضا تبلور گل و مرغ در تشعیر دوره تیموری [دوره 14، شماره 50، 1402، صفحه 13-29]
 • شیخی، محمد بررسی انگاره های نوگرایی شهری و نمودهای آن در شهر مشهد در دوره پهلوی اول [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • شیرازی، روح الله بررسی باستان شناختی بر تدفینهای سنگی بلوچستان (جنوب شرق ایران) [دوره 4، شماره 11، 1392]
 • شیرازی، روح‌اله ارتباطات فرهنگی منطقۀ سرایان در هزاره‌های چهارم و سوم ق.م؛ نتایج کاوش در محوطۀ کله‌کوب سرایان، خراسان جنوبی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • شیوا، امید ملل شرق در دیدگاه فردوسی و شاهنامه [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • شیوا، امید توران و تورانیان در شاهنامه فردوسی [دوره 4، شماره 12، 1392]
 • شیوا، امید خراسان بزرگ و خراسانیان در دیدگاه و اندیشه فردوسی [دوره 3، شماره 8، 1391]

ص

 • صاحبی، شیرین بررسی اثرات توسعه گردشگری بر تحولات اجتماعی-فرهنگی مقصدهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای مقصد گردشگری شهرستان چناران) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 86-63]
 • صاحبی بزاز، منصوره بررسی عوامل مؤثر در گسترش شهرهای خراسان بزرگ بین سده‌های سوم تا هفتم هجری قمری [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 15-28]
 • صادقلو، طاهره تحلیل اثرات خشکسالی بر تاب‌آوری سرمایه‌های معیشتی روستاییان (منطقه موردمطالعه: دهستان‌های براکوه، جلگه ماژان و خوسف، شهرستان خوسف) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 104-87]
 • صادقی، حبیب اله نگاهی انتقادی به مسالۀ تأثیر هنر ساسانی بر سفال نخودی منقوش نیشابور (با تکیه‌بر صحنه های شکار در بشقاب های نقره ساسانی) [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 72-57]
 • صادقی، حمید شهر در چنبره‌ی توسعه‌ی ناموزون و اقتدارگرایی ایلی: تاملی در مهمترین عوامل شکل‌گیری و تداوم فرایندهای مهاجرت در عصر تیموری(772-912ق) [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 31-44]
 • صادقی، سارا تحلیل نقوش سنگ‌نگاره‌های محدوده تاریخی خراسان بزرگ در استان خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 82-57]
 • صادقی، علی رضا تحلیل تاریخی تحولات ساختاری- هویتی در کهن شهرهای ایرانی اسلامی نمونه موردی: کهن شهر کاشمر [دوره 11، شماره 38، 1399، صفحه 48-31]
 • صارمی نائینی، داود آرامگاه‌­ها و قبور کوه خواجه سیستان [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • صارمی نائینی، داود باغ های تاریخی بیرجند در دوران قاجار و پهلوی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • صالحی، سودابه نقدِ تجسمی محراب گچبری مسجد ملک زوزن خواف(با تأکید بر نظام نوشتاری کتیبه‌ها) [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 50-37]
 • صالحی، علیرضا افغانستان، فروماندگی دولت و تهدیدات امنیتی و فرهنگی در خراسان بزرگ [دوره 3، شماره 6، 1391]
 • صالحی، کورش آب انبارهای قهستان [دوره 3، شماره 8، 1391]
 • صالحی، کورش روابط هیاطلـه با ساسانیان، در شرق خراسان [دوره 2، شماره 4، 1390]
 • صالحی، کورش رشد و توسعه ی شهر مشهد در دوران تیموری [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 55-66]
 • صبوری، مرضیه تحلیل رضایتمندی شهروندان از پارک‌های شهری از منظر عدالت توزیعی (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری مشهد) [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 87-105]
 • صحاف، خسرو نقش ایوان در معماری بوم گرای روستایی (روستای کنگ- خراسان) [دوره 4، شماره 11، 1392]
 • صحاف، خسرو تبیین برخورد با زمینه در آثار شاخص معماری بافت مرکزی مشهد در دوره پهلوی دوم (نمونه ‎های موردی: بازار رضا(ع)، ایستگاه راه آهن مشهد، آرامگاه نادرشاه) [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 39-68]
 • صحراگرد، مهدی نسخه‌ای کهن از تفسیر ابونصر حدادی؛ مدخلی بر شناخت خوشنویسی و تذهیب عصر غزنویان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 92-75]
 • صحراگرد، مهدی کنکاشی بر عوامل موکد بر جهت قبله در معماری مسجد گوهرشاد مشهد [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 19-38]
 • صدری کیا، سمیه اصول توسعه کالبدی حرم مطهر رضوی با تأکید بر تحولات تاریخی قرن نهم هجری قمری [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 60-47]
 • صدیقیان، حسین ارزیابی نقش عوامل محیطی در شکل گیری استقرارهای اشکانی شهرستان خوسف، استان خراسان جنوبی، شرق ایران [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 122-107]
 • صدیقیان، حسین تحلیل و تاریخ‌گذاری نسبی مجموعة بین‌راهی چهل‌پایۀ شهرستان طبس [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 61-78]
 • صفاریان همدانی، سعید بررسی نقش سرمایه گذاری موقوفات در کسب و کارهای دانش‌بنیان و تأثیر آن بر اشتغال پایدار [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 96-73]
 • صفاریان همدانی، سعید کارآفرینی و اشتغالزایی در حوزه کسب و کارهای دانش‌بنیان مبتنی بر ظرفیت موقوفات؛ ارائه مدل با استفاده از تکنیک دیمتل و مدلیابی معادلات ساختاری [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 106-85]
 • صفاری راد، علی آینده پژوهی پیامدهای آمایشی و امنیتی ناشی از تحولات جمعیت و مهاجرت در شهرهای استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی [دوره 11، شماره 38، 1399، صفحه 72-49]
 • صفرزایی، عبدالله روابط هیاطلـه با ساسانیان، در شرق خراسان [دوره 2، شماره 4، 1390]
 • صفوی، سید یحیی تحلیلی بر عوامل ژئوپلیتیک در ناحیه فرهنگی خراسان بزرگ [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • صلاحی، ملیحه سنجش قابلیت پیاده‌مداری خیابان‌های شهری با رویکرد تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی: محور کوهسنگی مشهد) [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 15-32]
 • صیاد سالار، یاسین بررسی و رتبه بندی شاخص های کیفیت زندگی (مورد مطالعه: شهرستان های خراسان شمالی) [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 103-119]
 • صیامی، قدیر طراحی چشم‌انداز و بیانیه مأموریت در مناطق کلانشهری مبتنی بر رویکرد حکمروایی قلمرویی- فضایی، مطالعه موردی: منطقه کلانشهری مشهد [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 112-95]
 • صیامی، قدیر سنجش شاخص های بهینه مکان یابی پروژه های مسکن مهر در ایران (مطالعه موردی؛ شهرهای زیر 25 هزار نفر استان خراسان رضوی) [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • صیامی، قدیر سنجش تطبیقی بافت‌های تاریخی، فرسوده و نوساز شهری (نمونه موردی محلات سرشور، آبکوه و اردام) [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 100-83]
 • صیامی، قدیر نقش‌آفرینی عناصر کالبدی هویت بخش در تجدید حیات بافتهای تاریخی - فرسوده شهری (مطالعه موردی: محور تاریخی ارگ در شهر مشهد) [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 45-62]
 • صیامی، قدیر مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های سنجنده آلودگی هوا با روش‌های همپوشانی و چند شاخصه AHP و TOPSIS * )مطالعه موردی منطقه9 شهرداری مشهد( [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 25-38]
 • صیامی، قدیر تبیین راهبردی از چالش‌های تفرق سیاسی در ساختار حکمروایی منطقه کلان‌شهری مشهد [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 66-51]
 • صیامی، قدیر سنجش قابلیت پیاده‌مداری خیابان‌های شهری با رویکرد تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی: محور کوهسنگی مشهد) [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 15-32]

ط

 • طاهرنیا، بهروز اجزاء مؤثر بر شکل‌گیری اخلاق و روحیات مردم خراسان (با استناد به سفرنامه‌ها) [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • طاهرنیا، بهروز بارگاه رضوی از نگاه جهانگردان (از قرن 16 تا 1914) [دوره 3، شماره 7، 1391]
 • طاهری، انوشه مطالعه شمایل شناسی کتیبه‌های بناهای صفوی سرایان [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 21-38]
 • طاهری، زهرا مطالعه تطبیقی شیوه های منبت کاری معاصرایران(ارومیه، تهران، رشت، مشهد و ملایر [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 14-1]
 • طاهری، صدرالدین شمایل‌شناسی نقش‌مایه بزکوهی در سنگ‌نگاره‌های جربت [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 127-115]
 • طبسی، محسن سیر تداوم مفهوم عدل و امامت در نقوش تزیینی معماری دوره تیموری و صفوی؛ با تأکید بر نقوش مسجد گوهرشاد مشهد و مسجد امام اصفهان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 73-88]
 • طبسی، محسن میزان تاثیر عوامل اقلیمی بر معماری مدرسه غیاثیه خرگرد خواف [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 52-33]
 • طبسی، محسن شناسایی تغییرات مؤلّفه‌های کالبدی و اقلیمی خانه‌های بیرجند متأثر از تطوّر شیوه زندگی در دوره انتقال [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 1-18]
 • طغرایی، محمود تحلیل باستان‌شناختی چشم‌انداز فرهنگی شهرستان بردسکن در دوران اسلامی (از ابتدا تا قرن 13 ق) [دوره 9، شماره 30، 1397، صفحه 115-97]
 • طلایی، حسن فرهنگ بلخی-مروی و دشت گرگان [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 1-14]
 • طلایی، حسن مکان‏ یابی سرزمین توکریش [دوره 9، شماره 30، 1397، صفحه 14-1]
 • طهماسبی زاوه، حامد تپه حصار دامغان و فرهنگ بلخی- مروی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 106-97]
 • طهماسبی زاوه، حامد فرهنگ بلخی-مروی و دشت گرگان [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 1-14]
 • طهماسبی زاوه، حامد مکان‏ یابی سرزمین توکریش [دوره 9، شماره 30، 1397، صفحه 14-1]

ع

 • عابدی، سید محمد عقلانیت اسلامی با رویکرد مبارزه با استعمار انگلیس در افغانستان [دوره 13، شماره 46، 1401، صفحه 13-24]
 • عابدی، محمدحسین الگوشناسی هندسی و ساختار فضایی کاروانسراهای دشتی ایران(مطالعه موردی: کاروانسراهای دشتی خراسان) [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 1-16]
 • عارف نژاد، ابوالقاسم واکاوی فضای گفتمانی نیشابور در زمان فضل بن شاذان [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 46-31]
 • عباسی، جواد بررسی اقامتگاه امام رضا(ع) در نیشابور با تکیه بر گزارش‌های حاکم نیشابوری، شیخ صدوق و شواهد تاریخی و باستان‌شناسی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 30-17]
 • عباسی سمنانی، علیرضا توزیع فضاهای نهادهای پایتختی ایران در خراسان بزرگ (از دیدگاه جغرافیای سیاسی) [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • عبدالله پور رزکناری، سید سجاد شناسایی پهنه‌های مناسب توسعه شهری با استفاده از سلول‌های خودکار (CA) و روش FUZZY – AHP در جهت کاهش آسیب‌پذیری لرزه‌ای؛ (نمونه موردی ناحیه 3 منطقه 3 مشهد) [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 113-130]
 • عبدالله زاده، امیر حسین مکانیابی مراکز خدمات صنعتی ِکشاورزی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، نمونه مورد مطالعه: ناحیه شهری مشهد [دوره 7، شماره 22، 1395، صفحه 52-37]
 • عبداللهی، مهسا مؤلفه های دفاع غیرعامل در دژ"قلعه کوه قائن [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 41-54]
 • عبداللهی فرد، ابوالفضل مطالعه و واکاوی نقشمایه های آجری در مسجد_مدرسه ملک زوزن شهرستان خواف [دوره 14، شماره 50، 1402، صفحه 119-152]
 • عبدالهی، امیر جایگاه اقتصادی مرو در سده های سوم و چهارم هجری [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 58-43]
 • عبدمجیری، امین واکاوی جایگاه تعاملات اجتماعی در ساختار فضایی خانه های سنتی (مطالعه موردی: شهر کاشمر) [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 114-97]
 • عبدمجیری، امین بررسی سیـر تحول مفـهوم ورودی در مدارس ایـران (پژوهشی بر مبنای مطالعه پنج مدرسه شاخص) [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 62-49]
 • عبدمجیری، امین اصول انتظام شکلی سردر ورودی خانه در معماری گذشته بر پایه سه نظریه روانشناسی محیط (مطالعه موردی سه خانه سنتی شاخص در شهر مشهد مقدس) [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 69-88]
 • عرب، حسین تحلیلی بر مبنای نظری کدهای ژئوپلیتیکی [دوره 5، شماره 14، 1393]
 • عرب، حسین تحلیلی بر عوامل ژئوپلیتیک در ناحیه فرهنگی خراسان بزرگ [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • عرب، حسین تحلیل و تبیین مولفه های فرهنگی خراسان بزرگ و تأثیر آن بر امنیت ملی در شمال شرق ایران [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • عربزاده، جمال تحلیل مضمونی و رمزگان تصویری نگاره «مویه پسر بر مرگ پدر» نسخه منطق‌الطیر مکتب هرات تیموری [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 48-27]
 • عربشاهی، معصومه شناسائی و رتبه بندی عوامل رفاهی موثر در گردشگری مذهبی شهر مشهد با استفاده ازتکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (AHP) [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 74-88]
 • عرب عامری، مصطفی کارکرد اجتماعی مدرسه در بخارا (سده های 10 تا 14ق) [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 39-52]
 • عزتی، عزت‌الله علت وجودی، اندیشه سیاسی و تطبیق مصادیق آن در کشورهای ایران، عراق و عربستان سعودی [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • عزتی، عزت‌الله خراسان بزرگ محور ترانزیت، امنیت و توسعه شرق کشور [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • عزتی، عزت اله جایگاه خراسان بزرگ در ژئوپلیتیک مواد مخدر [دوره 4، شماره 11، 1392]
 • عزتی، عزت اله نقش گردشگری بر توسعه همگرایی های کشورهای حوزه خراسان بزرگ [دوره 4، شماره 10، 1392]
 • عزتی، عزت اله تحلیلی بر ژئوپلتیک خراسان بزرگ با محوریت تاپی [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • عزتی، عزت اله تحلیل ژئوپلتیک برای خروج از بحران های نواحی شرق کشور [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • عزتی، عزت اله ابعاد تهدید و ناامنی در طول مرزهای شرقی ایران با تأکید بر ترانزیت مواد مخدر [دوره 4، شماره 12، 1392]
 • عزتی، عزت اله تحلیلی بر ژئوپولیتیک اسلام؛ (مطالعه موردی: مذهب شیعه) [دوره 3، شماره 7، 1391]
 • عزتی، عزت اله تحلیلی بر ژئوپلیتیک خراسان بزرگ و تبعات آن بر مناطق شرقی ایران [دوره 3، شماره 6، 1391]
 • عزتی، عزت اله جایگاه خراسان بزرگ در ژئوپلیتیک آب [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • عزتی، عزت اله تحولات خاورمیانه و لزوم اتخاذ رویکردهای جدید ژئوپولیتیک [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • عزتی، مهدی بررسی و تحلیل نقش خراسانیان در تشکیلات سیاسی و اداری مصر در عصر اول عباسی [دوره 7، شماره 22، 1395، صفحه 24-11]
 • عسکری الموتی، حجت اله بازخوانی محتوایی نقوش سفال نیشابور در قرن چهارم هجری با محوریت باورهای مذهبی و پیش گویی های نجومی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 15-28]
 • عسکری الموتی، حجت اله نگاهی انتقادی به مسالۀ تأثیر هنر ساسانی بر سفال نخودی منقوش نیشابور (با تکیه‌بر صحنه های شکار در بشقاب های نقره ساسانی) [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 72-57]
 • عسکری چاوردی، علیرضا بررسی باستان شناختی بر تدفینهای سنگی بلوچستان (جنوب شرق ایران) [دوره 4، شماره 11، 1392]
 • عطائی، دین محمد سیر تاریخی- فکری طریقت چِشتیه (از آغاز تا پایان اعتلای آن) [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 120-107]
 • عطایی، مرتضی بازیابی هویت ایرانی در سده های نخستین اسلامی با تکیه بر عناصر فرهنگی و هنری پیش از اسلام [دوره 5، شماره 14، 1393]
 • عظیمی، سعید نمادهای هویت ملّی ایران و افغانستان در کتاب های تاریخِ دهم و یازدهم [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 96-85]
 • عظیمی نژاد، مریم مطالعه تطبیقی طرح و نقش در فرش‌ های محرابی دوره صفویه و قاجار [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 51-72]
 • عظیمی نژاد، مریم پژوهشی بر آرایه‌های هندسی موجود در نگاره‌های هفت اورنگ ابراهیم میرزا [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 68-51]
 • عظیمی نژاد، مریم تحلیل ساختاری نگاره‌های نسخه مصور سلسله‌الذهب جامی محفوظ در موزه کاخ گلستان [دوره 14، شماره 50، 1402، صفحه 46-69]
 • علم، محمد رضا تأثیر تجارت در جاده ابریشم بر ظهور و تحرک اجتماعی سرداران ترک (مطالعه موردی غزنویان) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 30-15]
 • علی پور، ربابه جایگاه ابعاد ارزشی و آیینی در میان عوامل مؤثر بر سبک‌ زندگی و خانه دوران معاصر در شهر مشهد [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 39-56]
 • علی پوری، احسان پهنه‌بندی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی استان خراسان رضوی [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 108-87]
 • علی پوریان، جهانبخش عملکرد مدیریت مشارکتی– تعاملی دهیاران در توسعه اقتصاد روستایی با تأکید بر عناصر"تولید"و"سرمایه‌گذاری"(مورد: بخش مرکزی شهرستان کوهدشت) [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • علی میرزایی، مائده تبیین برخورد با زمینه در آثار شاخص معماری بافت مرکزی مشهد در دوره پهلوی دوم (نمونه ‎های موردی: بازار رضا(ع)، ایستگاه راه آهن مشهد، آرامگاه نادرشاه) [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 39-68]
 • عمرانی دوست، شیما بررسی سیـر تحول مفـهوم ورودی در مدارس ایـران (پژوهشی بر مبنای مطالعه پنج مدرسه شاخص) [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 62-49]
 • عنانی، بهرام ارتباطات فرهنگی منطقۀ سرایان در هزاره‌های چهارم و سوم ق.م؛ نتایج کاوش در محوطۀ کله‌کوب سرایان، خراسان جنوبی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • عنانی، بهرام آب‌انبارهای تاریخی و کتیبه‌دار فردوس در خراسان جنوبی [دوره 5، شماره 16، 1393]

غ

 • غربی، موسی الرضا تجسم جامعه در معماری: بررسی معماری آسیاب‌های روستای حسن آباد سبزوار [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 1-24]
 • غلامعلی فلاح، محمد سیر دگرگونی کالبدی خیابان تاریخی مشهد در دورۀ پهلوی اول [(مقالات آماده انتشار)]
 • غلامی، نجمه شکل بندی فضاهای شهری در نتیجه رواج مد و فعالیتهای مرتبط با آن( تحلیلی از انتشار فضایی آرایشگاه های زنانه در منطقه 10 شهر مشهد) [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 51-68]
 • غلامی خسروآبادی، مریم تحولات جاده ابریشم و تأثیر آن بر اقتصاد خراسان در آستانه هجوم مغول [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • غیور باغبانی، سیدمرتضی بررسی عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری مردم مشهد نسبت به سنت وقف (مطالعه موردی: منطقه ثامن مشهد) [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 44-27]

ف

 • فارسیان، محمدرضا بررسی تصویرشناسانه مشهد در سفرنامۀ از خراسان تا بختیاری اثر هانری‌رنه دالمانی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 95-81]
 • فاریابی، مرضیه بررسی ماهیت تاریخی حسینیه نواب در بافت تاریخی شهر بیرجند [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 99-85]
 • فاطمی، نرجس سادات شناسایی پهنه‌های مستعد ساختمان‌های مسکونی بلندمرتبه و هم‌سنجی معماری برج‌های موجود (مطالعه موردی: منطقه 1 شهرداری مشهد) [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 32-15]
 • فاطمی مقدم، زهرا غذا و خوراک در حرم مطهرامام رضا(ع) در عصر صفوی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 34-17]
 • فتاحی، آمنه میزان تاثیر عوامل اقلیمی بر معماری مدرسه غیاثیه خرگرد خواف [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 52-33]
 • فرامرزی، مانا بررسی کتیبه‌های حکومتی شمال شرق ایران در دوره صفوی با تأکید بر موضوعات اجتماعی و اقتصادی (مطالعه موردی نیشابور، سبزوار، تربت جام و مشهد) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 56-35]
 • فرجامی، محمد تحلیل و تاریخ‌گذاری نسبی مجموعة بین‌راهی چهل‌پایۀ شهرستان طبس [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 61-78]
 • فرجی، مهدی جستارهایی پیرامون پیمان سعد آباد و عوامل پیدایش آن [دوره 4، شماره 11، 1392]
 • فرجی، مهدی جغرافیای تاریخی عارفانه [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • فرجی راد، دکتر عبدالرضا تحلیلی بر میزان تأثیر ایجاد شهرهای شبه جهانی در سواحل جنوب ایران برافزایش قدرت ملی و ژئوپلیتیک کشور [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • فرجی راد، عبدالرضا بررسی بحران زیست محیطی در ماوراءالنهر، مطالعه موردی: نقش مدیریت آب رودخانه جیحون و سیحون و تأثیر آن بر بحران دریاچه آرال [دوره 4، شماره 10، 1392]
 • فرجی راد، عبدالرضا بررسی و تحلیل منشأ جغرافیایی و فرهنگی تنش بین ایران و پاکستان [دوره 3، شماره 7، 1391]
 • فرجی راد، عبدالرضا افغانستان، فروماندگی دولت و تهدیدات امنیتی و فرهنگی در خراسان بزرگ [دوره 3، شماره 6، 1391]
 • فرجی راد، عبدالرضا تشیع در خراسان بزرگ [دوره 2، شماره 4، 1390]
 • فرجی راد، عبدالرضا از ظهور اسلام در خراسان بزرگ تا بنیادگرایی در آسیای مرکزی [دوره 2، شماره 3، 1390]
 • فرجی راد، عبدالرضا بررسی هویت یابی تاجیکستان در بستر تاریخی خراسان بزرگ [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • فرحناکی، شهرام وضعیت صنعت در خراسان و ماوراءالنهر در عهد تیموریان [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 67-82]
 • فرخ فر، فرزانه تحلیل مضمونی و رمزگان تصویری نگاره «مویه پسر بر مرگ پدر» نسخه منطق‌الطیر مکتب هرات تیموری [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 48-27]
 • فرخ فر، فرزانه تحلیل تطبیقی خمسه‌نگاری در دوره‌های پیشین و پسین مکتب هرات [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 57-84]
 • فرخفر، فرزانه مکتب کتاب‌آرائی مشهد و نقش آن در توسعه نگارگری عصر صفوی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 38-19]
 • فردی، یاسمن سنجش قابلیت پیاده‌مداری خیابان‌های شهری با رویکرد تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی: محور کوهسنگی مشهد) [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 15-32]
 • فرزانه پور، حسین قرائتی برساخت‌گرا از علل ناکارآمدی "فرهنگ مشترک" در گسترش روابط اقتصادی ایران و افغانستان (2018-2001م) [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 84-69]
 • فرزین، سامان بررسی باستان شناختی بر تدفینهای سنگی بلوچستان (جنوب شرق ایران) [دوره 4، شماره 11، 1392]
 • فرزین، سامان نقش عوامل طبیغی در توزیع اکولوژیک زیستگاه های باستانی در بلوچستان ایران(مطالعه موردی: قبور سنگی دوره پارتیان در منطقه مکران جنوبی- بلوچستان) [دوره 4، شماره 12، 1392]
 • فرزین، سامان مؤلفه های دفاع غیرعامل در دژ"قلعه کوه قائن [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 41-54]
 • فرستاده، راضیه آب انبارهای قهستان [دوره 3، شماره 8، 1391]
 • فرستاده، راضیه نقش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی گوهرشاد آغا در خراسان عهد تیموری (با توجه به دو شهر مشهد و هرات) [دوره 2، شماره 4، 1390]
 • فرستاده، راضیه رشد و توسعه ی شهر مشهد در دوران تیموری [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 55-66]
 • فرهادی، جواد نقش استراتژی توسعه شهری در جمعیت‌پذیری حاشیه شهر مشهد [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 50-33]
 • فرهادی، جواد بازخوانی تحولات خرد شهری از منظر نظریه رژیم ها مورد مطالعه: محله ایثار مشهد [دوره 11، شماره 38، 1399، صفحه 108-91]
 • فرهادی بلقور، جواد سنجش کیفیت واحدهای مسکونی با استفاده از روش ویکور (نمونه موردی: شهر مشهد) [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 63-74]
 • فرهادی بلقور، جواد اثرات اجرای طرح‌های توسعه شهری در تخریب مکان‌های باارزش شهر زیارتی-گردشگری مشهد [دوره 13، شماره 46، 1401، صفحه 71-84]
 • فروزانی، سید ابوالقاسم عوامل مؤثر در مناسبات سیاسی-نظامی عمرولیث صفاری و اسماعیل سامانی [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 42-31]
 • فرید، امیر نقدِ تجسمی محراب گچبری مسجد ملک زوزن خواف(با تأکید بر نظام نوشتاری کتیبه‌ها) [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 50-37]
 • فکور، حسین سنجش شاخص های بهینه مکان یابی پروژه های مسکن مهر در ایران (مطالعه موردی؛ شهرهای زیر 25 هزار نفر استان خراسان رضوی) [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • فیرزیان پوراصفهانی، آیدا وجه تسمیه برخی از اماکن متبرکه « حرم مطهر رضوی» [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • فیروزی، سید محمد بررسی اشتراکات فرهنگی- اجتماعی ایران و افغانستان (با تاکید بر آسیب ها و فرصت ها) [دوره 13، شماره 46، 1401، صفحه 1-12]
 • فیروزی، سید محمد واکاوی کنش‌های اقتصادی خانواده‌های دانشجویان افغانستانی دانشگاه یزد [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 1-14]
 • فیروزیان پور اصفهانی، آیدا بررسی موردی خرابگویی های موجود در گفتار کودکان کم شنوای سه شش ساله شهر مشهد [دوره 5، شماره 14، 1393]
 • فیروزیان پور اصفهانی، آیلین وجه تسمیه برخی از اماکن متبرکه « حرم مطهر رضوی» [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • فیضی، قاسم بررسی تطبیقی عناصر سازمان فضایی شهر ایرانی در دوره صفویه و قاجاریه [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 59-76]
 • فیضی، محسن ارائه راهکارهای موردنیاز در معماری همساز با اقلیم در شهر مشهد در جهت نیل به آسایش حرارتی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 131-121]
 • فیضی چشمه گلی، قاسم تبیین و ارزیابی شاخص‌های موثر در هـویت شهری (نمونه موردی محله نوغان در شهر مشهد) [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 42-25]
 • فیضی چشمه گلی، قاسم بررسی وارزیابی سیاست‌های تأمین مسکن در بافت‌های فرسوده نمونه موردی: محله آبکوه مشهد [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 27-44]

ق

 • قائم پناه، نورالدین مهدی شواهدی از نظام فئودالی دوره ساسانی در شمال شرق ایران (با استناد به آثار محوطه بندیان درگز و محوطه های نویافته ساسانی در دشت درگز) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 16-1]
 • قائم مقامی، محمد نگاهی به تاریخ تمدن خراسان بزرگ در عهد باستان [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • قادری حاجت، مصطفی تبیین موقعیت ژئوپلیتیکی شرق ایران در نظام های منطقه ای با محوریت خراسان [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • قاسمی، بهزاد جغرافیای تاریخی عارفانه [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • قاسمی، مریم بررسی اثرات توسعه گردشگری بر تحولات اجتماعی-فرهنگی مقصدهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای مقصد گردشگری شهرستان چناران) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 86-63]
 • قاسمی آریان، فاطمه بررسی تصویرشناسانه مشهد در سفرنامۀ از خراسان تا بختیاری اثر هانری‌رنه دالمانی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 95-81]
 • قاسمیان، عابدین تحلیلی بر ژئوپلیتیک خراسان بزرگ و تبعات آن بر مناطق شرقی ایران [دوره 3، شماره 6، 1391]
 • قاضی، رضا شناسایی پهنه‌های مناسب توسعه شهری با استفاده از سلول‌های خودکار (CA) و روش FUZZY – AHP در جهت کاهش آسیب‌پذیری لرزه‌ای؛ (نمونه موردی ناحیه 3 منطقه 3 مشهد) [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 113-130]
 • قاضی زاده، خشایار نگاهی انتقادی به مسالۀ تأثیر هنر ساسانی بر سفال نخودی منقوش نیشابور (با تکیه‌بر صحنه های شکار در بشقاب های نقره ساسانی) [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 72-57]
 • قدرتی، حسین تجسم جامعه در معماری: بررسی معماری آسیاب‌های روستای حسن آباد سبزوار [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 1-24]
 • قدیریان، اندیشه نمایش آئینی اسب چوبی، نماد پایداری و وحدت مردم خراسان [دوره 2، شماره 3، 1390]
 • قدیریان، اندیشه درآمدی بر تحلیل دو ادب نگاره­ی مکتب بخارا [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • قربانخانی، محسن شهر نیشابور در گذر زمان (عصر قدیم و جدید) [دوره 4، شماره 10، 1392]
 • قربانخانی، محسن بررسی تاریخ و تمدن شهرهای خراسان بزرگ (نمونه موردی: سمرقند، هرات، بلخ و مرو) [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • قربانخانی، محسن خوارزم، گوشه ای از سرزمین های خراسان بزرگ از دست و ذهن رفته [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • قربانخانی، محسن بررسی تاریخ، فرهنگ و تمدن سرزمین ماوراءالنهر در خراسان بزرگ [دوره 4، شماره 12، 1392]
 • قربانی، حمیدرضا تحلیل نقوش سنگ‌نگاره‌های محدوده تاریخی خراسان بزرگ در استان خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 82-57]
 • قره‌بیگی، مصیب کاربست آمایش سرزمین در مدیریت قلمروهای مرزی (نمونه‌ی موردی؛ شهرستان‌های مرزی خراسان جنوبی) [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • قره بیگی، مصیب بازشناسی عناصر سیاسی-جغرافیایی در نوشتارهای تاریخی فرارود (نمونه موردی: بازنمایی سرزمین در گاهان اوستا) [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 1-12]
 • قصابی گزکوه، جلیل علل و پیامدهای جدایی قریه فیروزه از ایران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 96-83]
 • قصابی گزکوه، جلیل نقش مؤسسات خیریه داخلی و خارجی در رفع بحرانِ قحطی مشهد در دورۀ‌ٔ جنگ اول جهانی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 62-45]
 • قصابی گزکوه، جلیل فعالیت تجارت‌خانه‌های آلمانی در مشهد (1344-1322ق) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 36-21]
 • قلندریان، ایمان بررسی انگاره های نوگرایی شهری و نمودهای آن در شهر مشهد در دوره پهلوی اول [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • قلندریان، ایمان مکانیابی مراکز خدمات صنعتی ِکشاورزی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، نمونه مورد مطالعه: ناحیه شهری مشهد [دوره 7، شماره 22، 1395، صفحه 52-37]
 • قلندریان، ایمان واکاوی مولفه های کیفیت محیط در نوسازی محله عامل مشهد با تاکید بر رویکرد انتقادی [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 77-92]
 • قلندریان، ایمان تحلیل جریان مهاجرتِ میانْ شهرستانی در استان های خراسان(طی دوره 1390تا 1395) [دوره 13، شماره 46، 1401، صفحه 25-42]
 • قلیچ خانی، حمیدرضا نقدِ تجسمی محراب گچبری مسجد ملک زوزن خواف(با تأکید بر نظام نوشتاری کتیبه‌ها) [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 50-37]

ک

 • کابلی فرشچی، سیدامیر نقش‌آفرینی عناصر کالبدی هویت بخش در تجدید حیات بافتهای تاریخی - فرسوده شهری (مطالعه موردی: محور تاریخی ارگ در شهر مشهد) [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 45-62]
 • کاظم پور، مهدی مطالعه و واکاوی نقشمایه های آجری در مسجد_مدرسه ملک زوزن شهرستان خواف [دوره 14، شماره 50، 1402، صفحه 119-152]
 • کاظم زاده، نگین کارکرد اقتصادی معادن فیروزۀ نیشابور در دورۀ قاجار [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 16-1]
 • کاظمی، سجاد تأثیر تجارت در جاده ابریشم بر ظهور و تحرک اجتماعی سرداران ترک (مطالعه موردی غزنویان) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 30-15]
 • کاظمی اندریان، محمدحسین تحلیل تحولات نخست‌شهری در خراسان بزرگ طی دوره 90-1335 با تأکید بر تقسیم خراسان به سه استان [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 56-45]
 • کاظمی راشد، منیره نظریه اشاعه فرهنگی و تحول مراسم آیینی و سوگواری در دوره قاجار (با تأکید بر مشهد) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 72-57]
 • کاکاوند، سمانه گلیم سرجامه(لته‌ای) بشرویه و ژنده بوئین زهرا به مثابه تولیدات سبز و پایدار [دوره 14، شماره 50، 1402، صفحه 1-12]
 • کامرانی فر، احمد بررسی تحلیلی شورش حاکم ایالت قندهار در دوره شاه‌صفی اول [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 23-11]
 • کامیار، مریم بررسی نقش پناهگاهی قهستان در سده اول و دوم هجری با تکیه بر مکان گزینی مهاجرت زرتشتیان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 89-96]
 • کاویانی پویا، حمید بررسی موقعیت جغرافیایی داهه و جایگاه سیاسی، نظامی و اقتصادی پرثوه/پارت در عصر ماد و هخامنشی [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 1-14]
 • کرکه آبادی، زینب ارزیابی ظرفیت‌های توسعه میان افزا در بافت فرسوده شهری با رویکرد مشارکت اجتماعی (نمونه موردی شهر سرخس) [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 86-67]
 • کریمی، علیرضا واکاوی زندگی سیاسی - اجتماعی زین الدین ابوبکرتایبادی [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 91-102]
 • کریمی الوار، کیوان تأثیر دوگانه ورود اسلام به خراسان بزرگ از منظر تمدن ایرانی [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 29-42]
 • کریمیان، حسن سازمان فضایی و تحلیل ساختار معماری قلعه رستم سیستان (با تکیه‌بر حفاری باستان‌شناسی شاه-نشین(* [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 114-93]
 • کریمی پاشاکی، سجاد نقش گردشگری بر توسعه همگرایی های کشورهای حوزه خراسان بزرگ [دوره 4، شماره 10، 1392]
 • کریمی پاشاکی، سجاد تحلیلی بر ژئوپلیتیک خراسان بزرگ و تبعات آن بر مناطق شرقی ایران [دوره 3، شماره 6، 1391]
 • کریمی فرد، لیلی تبیین تاثیر تجربه فضایی مساجد بر ترمیم روان (مطالعه موردی مسجد گوهرشاد) [دوره 11، شماره 38، 1399، صفحه 16-1]
 • کریمی فرد، لیلی تجربه فضایی و ادراک حسی: بازخوانش فضا در معماری (نمونه موردی: مسجد گوهرشاد) [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 17-30]
 • کریمی کیا، علی بررسی زیست محیط جنوب شرق ایران و مناطق همجوار در عصر مفرغ با تکیه بر داده های باستان شناختی [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 79-96]
 • کشاورز افشار، مهدی تحلیل ساختاری نگاره‌های نسخه مصور سلسله‌الذهب جامی محفوظ در موزه کاخ گلستان [دوره 14، شماره 50، 1402، صفحه 46-69]
 • کشاورز بیضایی، محمد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله شیرازی و شورش مردم مشهد [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 30-17]
 • کشمیری، مریم بازسازی ویژگی‎های نقاشی پیشاسلجوقی برپایۀ سفالینه های گلابه ای نیشابور (سفال سامانی) [دوره 14، شماره 50، 1402، صفحه 97-118]
 • کشوردوست، علیرضا خراسان بزرگ در فرآیندهای زمان(گذری بر تاریخ و جغرافی خراسان بزرگ) [دوره 3، شماره 8، 1391]
 • کلانی پور، عاطفه واکاوی ساز و کارهای مدیریت بحران با توجه به معنویات در شاهنامة فردوسی طوسی [دوره 3، شماره 7، 1391]
 • کلوندی، مهناز بررسی تطبیقی الگوی نظم‌پذیری اجتماعی ایلات چگنی و زعفرانلو در مهاجرت از غرب ایران به خراسان در عصر صفوی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 46-31]
 • کمری، سجاد جایگاه آمایش سرزمین در توسعه ی روستایی و نقش آن در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله ی کشور(مطالعه موردی استان خراسان شمالی) [دوره 2، شماره 3، 1390]
 • کمری، سجاد نقش آمایش سرزمین در بازاریابی و تقویت هویت فرهنگی و تمدنی خراسان بزرگ [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • کمندلو، حسین بررسی کتیبۀ و درخت سخنگو در هنر فلزکاری خراسان (سده های 6 و 7 ق/ 12 و 13 م.) [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 96-75]
 • کمندلو، حسین تاریخ فرش‌بافی در گستره جغرافیای تاریخی شهرهای خراسان در سده‌های اولیه اسلامی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 116-101]
 • کندی، منصوره الگوشناسی هندسی و ساختار فضایی کاروانسراهای دشتی ایران(مطالعه موردی: کاروانسراهای دشتی خراسان) [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 1-16]
 • کوچکزایی، علیرضا چرم سازی عصر سلجوقی در قهستان خراسان (شناسایی نوع پوست و عامل دباغی آثار چرمی مکشوفه از محوطة تاریخی قلعه کوه قاین) [دوره 3، شماره 7، 1391]
 • کوشازاده، فاطمه جایگاه آموزش و فضاهای آموزشی در عصر شکوفایی خراسان بزرگ (دوره سامانی) با تاکید بر شهر نیشابور [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • کولابادی، راحله بازیابی هویت ایرانی در سده های نخستین اسلامی با تکیه بر عناصر فرهنگی و هنری پیش از اسلام [دوره 5، شماره 14، 1393]
 • کوه جانی گوجی، سمیه مطالعه موردی صفحه آرایی ،خط و آرایه های تزئینی در صفحات افتتاح قرآنهای صفوی و قاجار موجود در دو مجموعه کتابخانه آستان قدس رضوی و کتابخانه مجلس شورای اسلامی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 62-45]
 • کوهستانی، حسین تحلیلی بر‌نقش وجایگاه کَنارَنگیان طوس‌در دورۀ ساسانی وآغاز دوران اسلامی [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 32-25]
 • کوهستانی اندرزی، حسین بررسی نقش پناهگاهی قهستان در سده اول و دوم هجری با تکیه بر مکان گزینی مهاجرت زرتشتیان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 89-96]
 • کوهستانی اندرزی، حسین مؤلفه های دفاع غیرعامل در دژ"قلعه کوه قائن [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 41-54]
 • کیان زادگان، سوسن اوضاع اقتصادی شهر مشهد در عصر ناصری با تکیه‌بر تجزیه عنصری سکه های ضرب شده در مشهد (1295-1266ق/ 1878-1850م) به روش پیکسی= [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 20-1]
 • کیانمهر، قباد حضور رنگ در بیان اهمیت سطوح و نماهای معماری (سنجش نسبت سطوح رنگی معقلی‌ها در نماسازی‌های بیرونی مدرسه غیاثیه خرگرد) [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 88-69]

گ

 • گراوند، مجتبی واکاوی اوضاع فرهنگی غزنه از قرن سوم تا قرن ششم هـ . ق [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 135-113]
 • گریوانی، نفیسه معرفی و طبقه‌بندی کتیبه‌های معماری عهد تیموری [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 36-21]
 • گریوانی، نفیسه مطالعه کمی و کیفی کاربرد زبان فارسی در کتیبه‎ های معماری تیموری [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 1-20]
 • گل فشان، عاطفه نقش سیاست و قدرت بر تأثیر زبان فارسی در هویت ملی مردم جمهوری تاجیکستان [دوره 3، شماره 6، 1391]
 • گل محمدی، محمد ارزیابی ظرفیت‌های توسعه میان افزا در بافت فرسوده شهری با رویکرد مشارکت اجتماعی (نمونه موردی شهر سرخس) [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 86-67]

ل

 • لباف خانیکی، میثم تحلیلی بر‌نقش وجایگاه کَنارَنگیان طوس‌در دورۀ ساسانی وآغاز دوران اسلامی [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 32-25]
 • لباف خانیکی، میثم بازشناسی اهمیت و جایگاه رستاق باخَرز در جغرافیای سیاسی-اداری خراسان در دوران اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 44-29]
 • لطفی، حیدر تحلیل ژئوپلیتیکی روابط افغانستان و ایران؛ چالش‌ها و فرصت‌ها [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 76-57]
 • لطفی، حیدر سازماندهی سیاسی فضا بر اساس شاخص های توسعه پایدار در پراکنش فضایی نابرابری های ناحیه ایی در سه استان خراسان بزرگ [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 75-90]
 • لطفی، زهرا حکومت محمد داوودخان در افغانستان (1978-1973 م/ 1357-1352ش) و سیاست ایران در قبال او در این دوره تاریخی [دوره 5، شماره 14، 1393]
 • لطیفی، غلامرضا تبیین و ارزیابی شاخص‌های موثر در هـویت شهری (نمونه موردی محله نوغان در شهر مشهد) [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 42-25]
 • لطیفی، غلامرضا بررسی انگاره های نوگرایی شهری و نمودهای آن در شهر مشهد در دوره پهلوی اول [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • لطیفی، غلامرضا بررسی وارزیابی سیاست‌های تأمین مسکن در بافت‌های فرسوده نمونه موردی: محله آبکوه مشهد [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 27-44]
 • لطیفی، غلامرضا بررسی تطبیقی عناصر سازمان فضایی شهر ایرانی در دوره صفویه و قاجاریه [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 59-76]
 • لعل شاطری، مصطفی ناتورالیست رئالیسمی در آثار کمال الدین بهزاد(مطالعه موردی هرات عصر تیموری) [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 15-28]
 • لعل شاطری، مصطفی جایگاه خوشنویسی و خوشنویسان خراسانی در دوره سلطان حسین بایقرا (911-875ق) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 97-112]
 • لعل شاطری، مصطفی تأثیر جدایی هرات بر حیاتِ اقتصادی خراسان (1313-1273ق) [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 83-93]
 • لعل شاطری، مصطفی نمادهای هویت ملّی ایران و افغانستان در کتاب های تاریخِ دهم و یازدهم [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 96-85]
 • لعل شاطری، مصطفی تصویرسازی انتقادی در نشریات محلی اواخر دوره قاجار (مطالعه موردی: کاشف اسرار، مشهد) [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 69-90]
 • لعل شاطری، مصطفی نخستین کتاب چاپی مشهد (منتخب‌القصاید، 1294ق) [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 63-86]

م

 • مؤمنی، محسن واکاوی فراز و فرود قدرت سیاسی ملوک نیشابور (583-548ق) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 70-59]
 • مازیار، امیر معرفی و طبقه‌بندی کتیبه‌های معماری عهد تیموری [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 36-21]
 • مازیار، امیر مطالعه کمی و کیفی کاربرد زبان فارسی در کتیبه‎ های معماری تیموری [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 1-20]
 • متقی، افشین کاربست آمایش سرزمین در مدیریت قلمروهای مرزی (نمونه‌ی موردی؛ شهرستان‌های مرزی خراسان جنوبی) [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • متقی، افشین بررسی و تحلیل عوامل و زمینه های ژئوپلیتیکی شکل گیری و گسترش طالبان در کشور افغانستان [دوره 3، شماره 8، 1391]
 • متولی حبیبی، فرید شناسایی عوامل موثر جهت کاهش آسیب پذیری در بافت های فرسوده شهری بر اساس ملاحظات پدافند غیر‌‌‌ عامل (نمونه موردی بافت فرسوده قلعه‌ آبکوه مشهد) [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 77-94]
 • متولی حقیقی، منا بررسی تطبیقی شکل‌گیری رواق الله وردی خان حرم مطهر رضوی بر مبنای وجودشناسی حکمت متعالیه ملاصدرا [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 89-112]
 • متولی حقیقی، یوسف فعالیت تجارت‌خانه‌های آلمانی در مشهد (1344-1322ق) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 36-21]
 • مجتبوی، سید حسین بررسی کارکردهای مختلف مدرسان دوره تیموری درخراسان بزرگ (به همراه تحلیل چند سنددرباره مدرسان دوره تیموری) [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 45-62]
 • مجتهدزاده، پیروز ایران و ژئوپلیتیک آسیای باختری (بازنگری ژئوپلیتیکی که هنوز شکل نگرفته است) [دوره 4، شماره 11، 1392]
 • مجتهدی، مهدی تحول مفهوم خراسان در آثار جغرافی‌نویسان مسلمان در سده‌های 3 و 4ق [دوره 9، شماره 30، 1397، صفحه 32-15]
 • مجرد کاهانی، ابراهیم وجه تسمیه برخی از اماکن متبرکه « حرم مطهر رضوی» [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • محبوب فریمانی، الهه غذا و خوراک در حرم مطهرامام رضا(ع) در عصر صفوی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 34-17]
 • محمددوست لشکامی، کبری بررسی محتوایی کتیبه‌های مساجد خراسان در عهد تیموری [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • محمد زاده، مهدی راهبردهای زنان نقاش افغانستان در بازآفرینی و احیای میراث تصویری نگارگری در نقاشی معاصر این کشور [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 16-1]
 • محمّدی آچاچلویی، محسن چرم سازی عصر سلجوقی در قهستان خراسان (شناسایی نوع پوست و عامل دباغی آثار چرمی مکشوفه از محوطة تاریخی قلعه کوه قاین) [دوره 3، شماره 7، 1391]
 • محمدیان، فخرالدین آب‌انبارهای تاریخی و کتیبه‌دار فردوس در خراسان جنوبی [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • محمدی راد، امیرعباس بازتاب گوان – یین چینی در حالت‌ها و عناصر تصویری نگارگری مکتب هرات دوره تیموری* [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 74-63]
 • محمودی، سید امیرسعید جایگاه ابعاد ارزشی و آیینی در میان عوامل مؤثر بر سبک‌ زندگی و خانه دوران معاصر در شهر مشهد [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 39-56]
 • محمودی، علی اصغر تحلیل و تاریخ‌گذاری نسبی مجموعة بین‌راهی چهل‌پایۀ شهرستان طبس [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 61-78]
 • محمودی نسب، علی اصغر تپه های أنبَزَک: نویافته هایی از دوران هخامنشی و اشکانی در شرق خراسان (ایران)؛ تربت جام [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 122-109]
 • مداحی، سید مهدی واکاوی جایگاه تعاملات اجتماعی در ساختار فضایی خانه های سنتی (مطالعه موردی: شهر کاشمر) [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 114-97]
 • مراثی، محسن مطالعه شش سفالینۀ لعاب ‌پاشیدۀ خراسان مربوط به سده‌های اول تا چهارم هجری در تطبیق با اندیشه‌های اکسپرسیونیسم انتزاعی (با تأکید بر نقاشی کنشی) [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 56-39]
 • مراثی، محسن مطالعه تطبیقی ویژگی های فن طرح و نقش ظروف سفالی نیشابور و سمرقند در سده سوم تا ششم هجری قمری [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 85-102]
 • مرادی، امین بررسی عوامل موثر بر کنترل مرز در مرزهای شرقی ایران (نمونه موردی: مرز استان خراسان رضوی با افغانستان) [دوره 13، شماره 46، 1401، صفحه 43-56]
 • مرادی، محسن نقش بیانیه رسالت، استراتژی‌های منابع انسانی و هدف‌گذاری عملیاتی در مدیریت عملکرد اماکن متبرکه (مورد مطالعه: آستان قدس رضوی) [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 38-23]
 • مرادی، محسن واکاوی ساز و کارهای مدیریت بحران با توجه به معنویات در شاهنامة فردوسی طوسی [دوره 3، شماره 7، 1391]
 • مرادی، مسعود اسارت زوار ایرانی توسط ترکمانان و واکنش حکومت قاچار(سده 19 م) [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • مرادی، مسعود بررسی نقش روسیه و انگلیس در تهاجمات ترکمانان به ایران (سده 19 م) [دوره 7، شماره 22، 1395، صفحه 72-63]
 • مرتضایی، محمد «پژوهشی پیرامونِ جغرافیایِ تاریخی، فرهنگیِ ناحیه ی طوس در چهار قرن نخستین اسلامی» «با اتکاءِ به؛ داده های باستان شناختی و متون تاریخی» [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 30-11]
 • مردانی، آیگین شمایل‌شناسی نقش‌مایه بزکوهی در سنگ‌نگاره‌های جربت [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 127-115]
 • مرسلپور، محسن واکاوی فراز و فرود قدرت سیاسی ملوک نیشابور (583-548ق) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 70-59]
 • مرسلپور، محسن بازتاب اقدامات ابوطلحه منصور بن شرکب بر کشمکش های طاهری-صفاری (274-262ق) [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 13-22]
 • مرکزی امیدوار، احسان بررسی عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری مردم مشهد نسبت به سنت وقف (مطالعه موردی: منطقه ثامن مشهد) [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 44-27]
 • مسجدی خاک، پرستو بررسی کتیبه‌های حکومتی شمال شرق ایران در دوره صفوی با تأکید بر موضوعات اجتماعی و اقتصادی (مطالعه موردی نیشابور، سبزوار، تربت جام و مشهد) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 56-35]
 • مسعودی، ذبیح الله باغ های تاریخی بیرجند در دوران قاجار و پهلوی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • مسعودی، ذبیح الله نقش و جایگاه حرم مطهر رضوی در شکل گیری و تکامل حیات شهری مشهد الرضا [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 105-115]
 • مسعودی، مهلا شناسایی پهنه‌های مستعد ساختمان‌های مسکونی بلندمرتبه و هم‌سنجی معماری برج‌های موجود (مطالعه موردی: منطقه 1 شهرداری مشهد) [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 32-15]
 • مسعودی، مهلا بررسی بازخوانی نقش آجر در معماری معاصر شهر مشهد [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 70-43]
 • مسلسل، عبدالله شهر نیشابور در گذر زمان (عصر قدیم و جدید) [دوره 4، شماره 10، 1392]
 • مسلسل، عبدالله بررسی تاریخ، فرهنگ و تمدن سرزمین ماوراءالنهر در خراسان بزرگ [دوره 4، شماره 12، 1392]
 • مسیح نیا، فرشید بررسی تداوم تکنیک و هنر سفالگری پیش‌ از تاریخ تا دوره معاصر (مطالعه موردی: سنت سفالگری روستاهای بخش چکنه نیشابور) [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 66-53]
 • مشتاق، سید عبدالصمد بررسی پدیده سرقت در شهر کابل [دوره 13، شماره 46، 1401، صفحه 57-70]
 • معروف، غلامرضا سبک خراسانی در شعر و معماری [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 92-71]
 • معمری، ابراهیم بررسی و رتبه بندی شاخص های کیفیت زندگی (مورد مطالعه: شهرستان های خراسان شمالی) [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 103-119]
 • معینی، مینا شهر در چنبره‌ی توسعه‌ی ناموزون و اقتدارگرایی ایلی: تاملی در مهمترین عوامل شکل‌گیری و تداوم فرایندهای مهاجرت در عصر تیموری(772-912ق) [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 31-44]
 • مغنی زاده ترشیزی، مهدی واکاوی جایگاه تعاملات اجتماعی در ساختار فضایی خانه های سنتی (مطالعه موردی: شهر کاشمر) [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 114-97]
 • ملایی، مصطفی بررسی اوضاع سیاسی مرو در دوره ناصرالدین شاه قاجار [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 50-31]
 • ممبینی، علی عوامل مؤثر در مناسبات سیاسی-نظامی عمرولیث صفاری و اسماعیل سامانی [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 42-31]
 • منشی‌زاده، رحمت اله عملکرد مدیریت مشارکتی– تعاملی دهیاران در توسعه اقتصاد روستایی با تأکید بر عناصر"تولید"و"سرمایه‌گذاری"(مورد: بخش مرکزی شهرستان کوهدشت) [دوره 5، شماره 16، 1393]
 • مهدوی شکیب، علی ترسیم جایگاه علمی آستان قدس رضوی با استناد به مقالات منتشر شده در نشریات علمی طی سال های 1388 تا 1390 [دوره 3، شماره 7، 1391]
 • مهدیزاده سراج، فاطمه ارائه راهکارهای موردنیاز در معماری همساز با اقلیم در شهر مشهد در جهت نیل به آسایش حرارتی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 131-121]
 • مهرآفرین، رضا شهر و شهرنشینی در سیستان بزرگ در دوره اشکانی [دوره 5، شماره 14، 1393]
 • مهرآفرین، رضا آرامگاه‌­ها و قبور کوه خواجه سیستان [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • مهمان نواز، محمود جایگاه معنوی حرم رضوی در دوره شاه طهماسب اول صفوی(984-930ق) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 16-1]
 • مهیار، فروغ حضور رنگ در بیان اهمیت سطوح و نماهای معماری (سنجش نسبت سطوح رنگی معقلی‌ها در نماسازی‌های بیرونی مدرسه غیاثیه خرگرد) [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 88-69]
 • مهیمنی، مهلا بررسی ساختار کالبدی-فضایی کاروانسراهای مسیر جاده ابریشم در خراسان بزرگ [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 113-134]
 • موخواه، آذر مطالعه تطبیقی ویژگی های فن طرح و نقش ظروف سفالی نیشابور و سمرقند در سده سوم تا ششم هجری قمری [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 85-102]
 • مودت، لیدا تأثیر تجارت در جاده ابریشم بر ظهور و تحرک اجتماعی سرداران ترک (مطالعه موردی غزنویان) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 30-15]
 • موسوی، سپیده سیر تداوم مفهوم عدل و امامت در نقوش تزیینی معماری دوره تیموری و صفوی؛ با تأکید بر نقوش مسجد گوهرشاد مشهد و مسجد امام اصفهان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 73-88]
 • موسوی، سیده مهسا گونه شناسی مساجد سنتی خراسان (شمالی– رضوی– جنوبی) بر مبنای فضای باز و نیمه‌باز [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 18-1]
 • موسوی، سید ولی‌اله بررسی تحلیلی شورش حاکم ایالت قندهار در دوره شاه‌صفی اول [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 23-11]
 • موسوی تبار، سید اصغر بررسی کارکردهای مختلف مدرسان دوره تیموری درخراسان بزرگ (به همراه تحلیل چند سنددرباره مدرسان دوره تیموری) [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 45-62]
 • موسوی حاجی، سید رسول بازشناسی اهمیت و جایگاه رستاق باخَرز در جغرافیای سیاسی-اداری خراسان در دوران اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 44-29]
 • موسوی حاجی، سیدرسول تپه های أنبَزَک: نویافته هایی از دوران هخامنشی و اشکانی در شرق خراسان (ایران)؛ تربت جام [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 122-109]
 • موسوی حاجی، سیدرسول شهر قدیم جیرفت: توضیحی برای روند و چرایی متروک شدن آن با نگاهی به شهر جدید جیرفت [دوره 4، شماره 11، 1392]
 • موسوی حاجی، سیدرسول بازیابی هویت ایرانی در سده های نخستین اسلامی با تکیه بر عناصر فرهنگی و هنری پیش از اسلام [دوره 5، شماره 14، 1393]
 • موسوی حاجی، سیدرسول سبک مقبره سازی متصوفه در شرق خراسان: باخرز، تربت جام، تایباد و هرات [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • موسوی حاجی، سیدرسول باغ های تاریخی بیرجند در دوران قاجار و پهلوی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • موسوی حاجی، سیدرسول نقش عوامل طبیغی در توزیع اکولوژیک زیستگاه های باستانی در بلوچستان ایران(مطالعه موردی: قبور سنگی دوره پارتیان در منطقه مکران جنوبی- بلوچستان) [دوره 4، شماره 12، 1392]
 • موسوی کوهپر، سید مهدی تحلیلی بر‌نقش وجایگاه کَنارَنگیان طوس‌در دورۀ ساسانی وآغاز دوران اسلامی [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 32-25]
 • موسوی کوهپر، سید مهدی شواهدی از نظام فئودالی دوره ساسانی در شمال شرق ایران (با استناد به آثار محوطه بندیان درگز و محوطه های نویافته ساسانی در دشت درگز) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 16-1]
 • موسوی نیا، سید مهدی سازمان فضایی شهر اشکانی شهرتپه، درگز، شمال شرق ایران [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 14-1]
 • موفقیان، پرستو بررسی و تحلیل منشأ جغرافیایی و فرهنگی تنش بین ایران و پاکستان [دوره 3، شماره 7، 1391]
 • مولایی، اصغر گردشگری مذهبی در مسیر هجرت امام رضا(ع) در ایران [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 89-104]
 • مومنی، محسن بازتاب اقدامات ابوطلحه منصور بن شرکب بر کشمکش های طاهری-صفاری (274-262ق) [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 13-22]
 • میراسکندری، سیدمجتبی سیمای بهرام چوبین در آینة شاهنامه، مبتنی بر خوانشِ فردوسی از متونِ تاریخی [دوره 3، شماره 6، 1391]
 • میرزائی، ندا بررسی تاریخی مسجد شاه مشهد [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 56-43]
 • میرزایی، حمیدرضا جایگاه آمایش سرزمین در توسعه ی روستایی و نقش آن در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله ی کشور(مطالعه موردی استان خراسان شمالی) [دوره 2، شماره 3، 1390]
 • میرزایی، حمیدرضا نقش آمایش سرزمین در بازاریابی و تقویت هویت فرهنگی و تمدنی خراسان بزرگ [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • میری سلیمان، سید جواد تحلیل و اعتبار سنجی شاخص‌های ارزیابی تاب‌آوری عشایر در برابر خشکسالی (مطالعه موردی: عشایر کرمانج خراسان شمالی) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 62-47]

ن

 • نادی، زهرا رقابت های تجاری بریتانیا و روسیه در خراسان و سیستان در دورۀ قاجار [دوره 7، شماره 22، 1395، صفحه 62-53]
 • نارگانی، شهاب آینده پژوهی پیامدهای آمایشی و امنیتی ناشی از تحولات جمعیت و مهاجرت در شهرهای استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی [دوره 11، شماره 38، 1399، صفحه 72-49]
 • ناصری ازغندی، حسن شناسایی تغییرات مؤلّفه‌های کالبدی و اقلیمی خانه‌های بیرجند متأثر از تطوّر شیوه زندگی در دوره انتقال [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 1-18]
 • ناظمیان فرد، علی تأملی بر توصیه های ابراهیم عباسی به ابو مسلم خراسانی در آستانه قیام عباسیان در خراسان [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 29-40]
 • ناظمیان فرد، علی آموزش علوم دینی در مساجد خراسان بزرگ در عصر سامانی [دوره 9، شماره 30، 1397، صفحه 48-33]
 • ناظمیان فرد، علی جایگاه سادات حسینی اعرجی بلخی در عهد حاکمیت ترکان (618-389ق) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 85-71]
 • نامی، حسن سازمان فضایی شهر اشکانی شهرتپه، درگز، شمال شرق ایران [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 14-1]
 • نامی، حسن بررسی کتیبه‌های حکومتی شمال شرق ایران در دوره صفوی با تأکید بر موضوعات اجتماعی و اقتصادی (مطالعه موردی نیشابور، سبزوار، تربت جام و مشهد) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 56-35]
 • نامی، محمدحسن تحلیل ژئوپلتیک برای خروج از بحران های نواحی شرق کشور [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • نامی، محمدحسن نقش گردشگری مذهبی در تحول اقتصادی شهر مقدس مشهد [دوره 2، شماره 3، 1390]
 • نامی، محمدحسن نقش بازارچه های مرزی در اقتصاد مرزنشینان (نمونه موردی: بازارچه مرزی باجگیران، استان خراسان رضوی) [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • نبوی، فائزه بررسی ساختار کالبدی-فضایی کاروانسراهای مسیر جاده ابریشم در خراسان بزرگ [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 113-134]
 • نجات، مهسا مطالعه شش سفالینۀ لعاب ‌پاشیدۀ خراسان مربوط به سده‌های اول تا چهارم هجری در تطبیق با اندیشه‌های اکسپرسیونیسم انتزاعی (با تأکید بر نقاشی کنشی) [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 56-39]
 • نجارپور جباری، صمد پژوهشی بر آرایه‌های هندسی موجود در نگاره‌های هفت اورنگ ابراهیم میرزا [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 68-51]
 • نجاری، منیره مطالعه تزیینات نما و سردر خانه‌های تاریخی دوران قاجار و پهلوی [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 20-1]
 • نجف‌زاده، علی بررسی محتوایی کتیبه‌های مساجد خراسان در عهد تیموری [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • نجف‌زاده، علی نقش مؤسسات خیریه داخلی و خارجی در رفع بحرانِ قحطی مشهد در دورۀ‌ٔ جنگ اول جهانی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 62-45]
 • نجف زاده، علی بررسی پیامدهای قرارداد 1907م. بر قاینات مطالعه موردی: سالهای حضور بارون چرکاسف کنسول روسیه در قاینات و سیستان (1913- 1909م./1331-1327ق.) [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 68-51]
 • نجف زاده، علی تغییرات مالکیت زمین در خراسان و ماورءالنهر از ورود مسلمانان تا پایان امویان [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 1-16]
 • نجفی، علیرضا بررسی ژئواکونومی دریای خزر (مطالعه موردی خاویار) [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 105-93]
 • نداف، رضا پل قوچان به روایت اسناد [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 53-68]
 • نصیری جوزقانی، عبدالرئوف سیر تاریخی- فکری طریقت چِشتیه (از آغاز تا پایان اعتلای آن) [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 120-107]
 • نصیری جوزقانی، عبدالرئوف واکاوی زندگی سیاسی - اجتماعی زین الدین ابوبکرتایبادی [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 91-102]
 • نصیری جوزقانی، عبدالرئوف بینش و روش در تاریخ‌نگاری سیفی هروی [دوره 9، شماره 30، 1397، صفحه 80-65]
 • نظری، داریوش کرامیان و تحولات سیاسی و اجتماعی نیشابور در قرون میانه [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 14-1]
 • نقدی، رضا بررسی اقامتگاه امام رضا(ع) در نیشابور با تکیه بر گزارش‌های حاکم نیشابوری، شیخ صدوق و شواهد تاریخی و باستان‌شناسی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 30-17]
 • نودهی، حسن جایگاه آموزش و فضاهای آموزشی در عصر شکوفایی خراسان بزرگ (دوره سامانی) با تاکید بر شهر نیشابور [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • نودهی، کبری تقابل مردم مشهد و سازمان مجاهدین خلق (1357-1361ش) [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 87-105]
 • نورائی، مرتضی نقش کارخانه نخریسی و نساجی خسروی خراسان بر اوضاع اقتصادی-اجتماعی مشهد (1316-1350ش) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 56-37]
 • نورتقانی، عبدالمجید بررسی نظام کالبدی فضایی خانه های مشهد از دوره پهلوی اول تا امروز (سده اخیر) با رویکرد نحو فضا [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 42-19]
 • نوروز اصل، حسین تحلیل پیروزی حملات محمود غزنوی ازپایگاه خراسان بزرگ به هندوستان؛ بر اساس مولفه‌های مفهومی مدل سوآت [دوره 9، شماره 30، 1397، صفحه 64-49]
 • نوریان، فرشاد شناسایی پهنه‌های مناسب توسعه شهری با استفاده از سلول‌های خودکار (CA) و روش FUZZY – AHP در جهت کاهش آسیب‌پذیری لرزه‌ای؛ (نمونه موردی ناحیه 3 منطقه 3 مشهد) [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 113-130]
 • نیستانی، جواد تحلیلی بر‌نقش وجایگاه کَنارَنگیان طوس‌در دورۀ ساسانی وآغاز دوران اسلامی [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 32-25]
 • نیستانی، جواد بررسی پیشینه، شکل و کارکرد معماری چهارتاقی در خراسان بزرگ (از اوایل دوره ساسانی تا پایان سده چهارم هجری) [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 45-33]
 • نیستانی، جواد شواهدی از نظام فئودالی دوره ساسانی در شمال شرق ایران (با استناد به آثار محوطه بندیان درگز و محوطه های نویافته ساسانی در دشت درگز) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 16-1]
 • نیکبخت، محبوبه مکان‌یابی پاسگاه‌های مرزی بر اساس شاخص‌های طبیعی و انسانی شمال شرق کشور با استفاده از مدل تلفیقی FAHP (مطالعه موردی: محدوده مرزی استان خراسان رضوی با کشور ترکمنستان) [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 69-86]
 • نیک پناه، منصور تأملی بر عرفان و تصوف در شرق ایران و تأثیر متقابل عرفا و صوفیان سیستانی و خراسانی بر یکدیگر در قرون نخستین اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 56-47]
 • نیکزاد، میثم ارزیابی نقش عوامل محیطی در شکل گیری استقرارهای اشکانی شهرستان خوسف، استان خراسان جنوبی، شرق ایران [دوره 12، شماره 42، 1400، صفحه 122-107]
 • نیک گفتار، احمد سکه شناسی در دوران شاه سلطان حسین بایقرا در محدوده تاریخی خراسان بزرگ [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 108-97]
 • نیک گفتار، احمد تحلیل ساختار معماری آب انبار مکشوفه از کاوش های باستان شناختی شهر تاریخی بلقیس اسفراین در خراسان شمالی [دوره 4، شماره 12، 1392]

و

 • واعظ طبسی، علی تجسس و افشاء سر از منظر قرآن و احادیث رضوی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • واعظ طبسی، علی جایگاه حریم خصوصی و حفظ کرامت انسانی در تعالیم اسلامی و سیره رضوی و نقش مخرب اینترنت بر این ارزش ها [دوره 2، شماره 4، 1390]
 • وثیق، بهزاد سنجش مفهوم پایداری در معماری مسکونی منطقه خراسان (نمونه موردی: خانه های سنتی بشرویه) [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 32-17]
 • وحدتی، علی اکبر شکار در کوهستان: رنگین نگاره های پناهگاه صخره ای تَکه در روستای نرگسلوی علیا، بجنورد [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 84-67]
 • وحیدی راد، میکائیل تحولات جاده ابریشم و تأثیر آن بر اقتصاد خراسان در آستانه هجوم مغول [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • وزینی افضل، مهدی کشاکش امنیتی، مرزی و دیپلماسی ایران و روسیه در مرزهای شمال خراسان در دوره ناصرالدین‌شاه (مطالعه موردی: کلات نادری) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 92-73]
 • وفامهر، محسن کنکاشی بر عوامل موکد بر جهت قبله در معماری مسجد گوهرشاد مشهد [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 19-38]
 • وکیلی، هادی علل و پیامدهای جدایی قریه فیروزه از ایران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 96-83]
 • وکیلی، هادی آموزش علوم دینی در مساجد خراسان بزرگ در عصر سامانی [دوره 9، شماره 30، 1397، صفحه 48-33]
 • وکیلی، هادی جایگاه سادات حسینی اعرجی بلخی در عهد حاکمیت ترکان (618-389ق) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 85-71]
 • وکیلی، هادی پیامدهای سیاسی جدایی هرات بر منطقه خراسـان در عصر قاجـار [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 80-63]
 • وکیلی، هادی فعالیت تجارت‌خانه‌های آلمانی در مشهد (1344-1322ق) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 36-21]
 • وکیلی، هادی فعالیت‌های فرهنگی شوروی در خراسان (1326-1320ش) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 107-89]
 • وندشعاری، علی مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های کردی خراسان با منطقه آذربایجان(قفقاز) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 32-15]
 • ویسه، مهدیه مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های سنجنده آلودگی هوا با روش‌های همپوشانی و چند شاخصه AHP و TOPSIS * )مطالعه موردی منطقه9 شهرداری مشهد( [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 25-38]

ه

 • هاشمی، غلامرضا منصور و میرمصور، تصحیح یک اشتباه تاریخی [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 106-89]
 • هاشمی زرج آباد، حسن درون گرایی و بازتاب اصل محرمیت در معماری ایرانی – اسلامی نمونه پژوهش میدانی؛ خانه های تاریخی بیرجند [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • هاشمی زرج آباد، حسن تحلیل نقوش سنگ‌نگاره‌های محدوده تاریخی خراسان بزرگ در استان خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 82-57]
 • هاشمی زرج آباد، حسن نقش و جایگاه حرم مطهر رضوی در شکل گیری و تکامل حیات شهری مشهد الرضا [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 105-115]
 • هاشمی زرج آباد، حسن بازشناسی تناسبات و الگوهای هندسی کاربردی در معماری تیموری (مطالعه موردی مدرسه غیاثیه خرگرد) [دوره 9، شماره 30، 1397، صفحه 96-81]
 • هاشمی زرج آباد، حسن بازشناسی اهمیت و جایگاه رستاق باخَرز در جغرافیای سیاسی-اداری خراسان در دوران اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 44-29]
 • هاشمی زرج آباد، حسن بررسی ماهیت تاریخی حسینیه نواب در بافت تاریخی شهر بیرجند [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 99-85]
 • هژبری نوبری، علیرضا شواهدی از نظام فئودالی دوره ساسانی در شمال شرق ایران (با استناد به آثار محوطه بندیان درگز و محوطه های نویافته ساسانی در دشت درگز) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 16-1]
 • هندو، میکائیل بررسی نظام کالبدی فضایی خانه های مشهد از دوره پهلوی اول تا امروز (سده اخیر) با رویکرد نحو فضا [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 42-19]

ی

 • یحیی پور، محمدصادق ژئوپلیتیک بر ساخت گرا و تحلیل چالش های پیش روی جمهوری اسلامی ایران در حوزة فرهنگی تمدنی خراسان بزرگ [دوره 3، شماره 6، 1391]
 • یوسف جمالی، محمدکریم بررسی تحلیلی شورش حاکم ایالت قندهار در دوره شاه‌صفی اول [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 23-11]
 • یوسف زهی، ناصر قرائتی برساخت‌گرا از علل ناکارآمدی "فرهنگ مشترک" در گسترش روابط اقتصادی ایران و افغانستان (2018-2001م) [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 84-69]
 • یوسفی، اسماعیل بررسی تاریخ، فرهنگ و تمدن سرزمین ماوراءالنهر در خراسان بزرگ [دوره 4، شماره 12، 1392]
 • یوسفی، صاحب ارتباطات فرهنگی منطقۀ سرایان در هزاره‌های چهارم و سوم ق.م؛ نتایج کاوش در محوطۀ کله‌کوب سرایان، خراسان جنوبی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • یوسفی نوید، مجید شهر نیشابور در گذر زمان (عصر قدیم و جدید) [دوره 4، شماره 10، 1392]