دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

بررسی چگونگی حضور توأمان نمادِ شیر و اژدها در آثار هنری ایرانِ دوره اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.22034/jgk.2022.158841

راضیه نایب زاده؛ مهین سهرابی نصیرآبادی