دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی چگونگی حضور توأمان نمادِ شیر و اژدها در آثار هنری ایرانِ دوره اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.22034/jgk.2022.158841

راضیه نایب زاده؛ مهین سهرابی نصیرآبادی


سیر دگرگونی کالبدی خیابان تاریخی مشهد در دورۀ پهلوی اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22034/jgk.2023.375628.1092

محمد غلامعلی فلاح؛ محمد صادق توسلی رجایی