تجسم جامعه در معماری: بررسی معماری آسیاب‌های روستای حسن آباد سبزوار

دوره 8، شماره 26، فروردین 1396، صفحه 1-24

موسی الرضا غربی؛ بهروز روستاخیز؛ حسین قدرتی


فرهنگ بلخی-مروی و دشت گرگان

دوره 8، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 1-14

حامد طهماسبی زاوه؛ حسن طلایی؛ فرشید ایروانی قدیم


الگوشناسی هندسی و ساختار فضایی کاروانسراهای دشتی ایران(مطالعه موردی: کاروانسراهای دشتی خراسان)

دوره 12، شماره 45، اسفند 1400، صفحه 1-16

10.22034/jgk.2022.308508.0

علی امامی؛ محسن سرباززاده؛ محمدحسین عابدی؛ منصوره کندی


مکان‏ یابی سرزمین توکریش

دوره 9، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 14-1

فرشید ایروانی قدیم؛ حسن طلایی؛ حامد طهماسبی زاوه


کرامیان و تحولات سیاسی و اجتماعی نیشابور در قرون میانه

دوره 9، شماره 32، آذر 1397، صفحه 14-1

امیر آهنگران؛ سید علاالدین شاهرخی؛ داریوش نظری


سازمان فضایی شهر اشکانی شهرتپه، درگز، شمال شرق ایران

دوره 10، شماره 34، فروردین 1398، صفحه 14-1

حسن نامی؛ سید مهدی موسوی نیا


کارکرد اقتصادی معادن فیروزۀ نیشابور در دورۀ قاجار

دوره 9، شماره 31، مرداد 1397، صفحه 16-1

سید مسعود سید بنکدار؛ نگین کاظم زاده


شواهدی از نظام فئودالی دوره ساسانی در شمال شرق ایران (با استناد به آثار محوطه بندیان درگز و محوطه های نویافته ساسانی در دشت درگز)

دوره 10، شماره 37، بهمن 1398، صفحه 16-1

نورالدین مهدی قائم پناه؛ علیرضا هژبری نوبری؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ جواد نیستانی


تبیین تاثیر تجربه فضایی مساجد بر ترمیم روان (مطالعه موردی مسجد گوهرشاد)

دوره 11، شماره 38، فروردین 1399، صفحه 16-1

پیام دادفر؛ لیلی کریمی فرد؛ فریبرز دولت ابادی


اوضاع اقتصادی شهر مشهد در عصر ناصری با تکیه‌بر تجزیه عنصری سکه های ضرب شده در مشهد (1295-1266ق/ 1878-1850م) به روش پیکسی=

دوره 10، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 20-1

محمدحسین رضایی؛ محمد امین سعادت مهر؛ پیمان ابوالبشری؛ سوسن کیان زادگان