موضوعات = مطالعات هنر و معماری خراسان بزرگ با تأکید بر معماری اسلامی
تبلور گل و مرغ در تشعیر دوره تیموری

دوره 14، شماره 50، اردیبهشت 1402، صفحه 13-29

10.22034/jgk.2023.321280.1016

محمد سواری؛ علیرضا شیخی