کلیدواژه‌ها = نگارگری
تحلیل ساختاری نگاره‌های نسخه مصور سلسله‌الذهب جامی محفوظ در موزه کاخ گلستان

دوره 14، شماره 50، اردیبهشت 1402، صفحه 46-69

10.22034/jgk.2023.308599.0

مریم عظیمی نژاد؛ رضا افهمی؛ مهدی کشاورز افشار


پژوهشی بر آرایه‌های هندسی موجود در نگاره‌های هفت اورنگ ابراهیم میرزا

دوره 8، شماره 28، آذر 1396، صفحه 68-51

مریم عظیمی نژاد؛ علی رضا خواجه احمد عطاری؛ صمد نجارپور جباری؛ بهاره تقوی نژاد