کلیدواژه‌ها = مشهد
جایگاه ابعاد ارزشی و آیینی در میان عوامل مؤثر بر سبک‌ زندگی و خانه دوران معاصر در شهر مشهد

دوره 12، شماره 44، آذر 1400، صفحه 39-56

10.22034/jgk.2021.142467

سید امیرسعید محمودی؛ آزاده آقالطیفی؛ ربابه علی پور


نهادینگی پزشکی نوین در مشهد (1344-1313ق)

دوره 11، شماره 41، بهمن 1399، صفحه 88-73

10.22034/jgk.2021.137980

عباس رخشانی؛ اردشیر اسدبگی؛ سید حسین رئیس السادات


اوضاع اقتصادی شهر مشهد در عصر ناصری با تکیه‌بر تجزیه عنصری سکه های ضرب شده در مشهد (1295-1266ق/ 1878-1850م) به روش پیکسی=

دوره 10، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 20-1

محمدحسین رضایی؛ محمد امین سعادت مهر؛ پیمان ابوالبشری؛ سوسن کیان زادگان


فعالیت تجارت‌خانه‌های آلمانی در مشهد (1344-1322ق)

دوره 10، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 36-21

جلیل قصابی گزکوه؛ هادی وکیلی؛ یوسف متولی حقیقی


نقش کارخانه نخریسی و نساجی خسروی خراسان بر اوضاع اقتصادی-اجتماعی مشهد (1316-1350ش)

دوره 10، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 56-37

شهناز حطیط؛ علیرضا ابطحی؛ مرتضی نورائی؛ ابولفضل حسن آبادی


نظریه اشاعه فرهنگی و تحول مراسم آیینی و سوگواری در دوره قاجار (با تأکید بر مشهد)

دوره 10، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 72-57

علی روحانی قوچانی؛ شهرزاد ساسانپور؛ حسین آبادیان؛ منیره کاظمی راشد


رشد و توسعه ی شهر مشهد در دوران تیموری

دوره 8، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 55-66

کورش صالحی؛ راضیه فرستاده