کلیدواژه‌ها = کتیبه
بررسی ماهیت تاریخی حسینیه نواب در بافت تاریخی شهر بیرجند

دوره 11، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 99-85

مرضیه فاریابی؛ علی زارعی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ مفید شاطری


معرفی و طبقه‌بندی کتیبه‌های معماری عهد تیموری

دوره 8، شماره 28، آذر 1396، صفحه 36-21

محمد تقی آشوری؛ امیر مازیار؛ نفیسه گریوانی