کلیدواژه‌ها = هرات
میدان در عصر تیموری: پژوهشی در ساختار میدان‌های شهری و مجموعه‌های معماری مرتبط با آن در قرون هشتم و نهم ه.ق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22034/jgk.2024.335613.1040

شاهین گرکانی دشته؛ محمد مرتضایی


پیامدهای سیاسی جدایی هرات بر منطقه خراسـان در عصر قاجـار

دوره 9، شماره 33، بهمن 1397، صفحه 80-63

رحیم جوان لاجی؛ عباس سرافرازی؛ هادی وکیلی


تأثیر جدایی هرات بر حیاتِ اقتصادی خراسان (1313-1273ق)

دوره 8، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 83-93

عبدالرحیم جوان لاجی؛ مصطفی لعل شاطری؛ عباس سرافرازی