کلیدواژه‌ها = مرو
ماهیت دگرگونی شهری در شهر تاریخی مرو

دوره 11، شماره 38، فروردین 1399، صفحه 90-73

رحیم بردی آنامرادنژاد


جایگاه اقتصادی مرو در سده های سوم و چهارم هجری

دوره 9، شماره 32، آذر 1397، صفحه 58-43

کیوان شافعی؛ امیر عبدالهی؛ انور خالندی؛ علی اصغر چاهیان بروجنی