کلیدواژه‌ها = دوره تیموری
کنکاشی بر عوامل موکد بر جهت قبله در معماری مسجد گوهرشاد مشهد

دوره 13، شماره 48، آذر 1401، صفحه 19-38

10.22034/jgk.2022.318972.1014

سلماز حمیدی نیا؛ محسن وفامهر؛ مهدی صحراگرد؛ وحید احمدی


بازتاب گوان – یین چینی در حالت‌ها و عناصر تصویری نگارگری مکتب هرات دوره تیموری*

دوره 8، شماره 29، بهمن 1396، صفحه 74-63

امیرعباس محمدی راد؛ صمد سامانیان؛ زهرا داستان