کلیدواژه‌ها = غزنویان
کرامیان و تحولات سیاسی و اجتماعی نیشابور در قرون میانه

دوره 9، شماره 32، آذر 1397، صفحه 14-1

امیر آهنگران؛ سید علاالدین شاهرخی؛ داریوش نظری


تأثیر تجارت در جاده ابریشم بر ظهور و تحرک اجتماعی سرداران ترک (مطالعه موردی غزنویان)

دوره 9، شماره 32، آذر 1397، صفحه 30-15

علی بحرانی پور؛ محمد رضا علم؛ لیدا مودت؛ سجاد کاظمی


جایگاه سادات حسینی اعرجی بلخی در عهد حاکمیت ترکان (618-389ق)

دوره 9، شماره 32، آذر 1397، صفحه 85-71

سیدحسن حسینی؛ هادی وکیلی؛ علی ناظمیان فرد