نویسنده = علی رضا خواجه احمد عطاری
پژوهشی بر آرایه‌های هندسی موجود در نگاره‌های هفت اورنگ ابراهیم میرزا

دوره 8، شماره 28، آذر 1396، صفحه 68-51

مریم عظیمی نژاد؛ علی رضا خواجه احمد عطاری؛ صمد نجارپور جباری؛ بهاره تقوی نژاد


مطالعه تطبیقی طرح و نقش در فرش‌ های محرابی دوره صفویه و قاجار

دوره 7، شماره 25، بهمن 1395، صفحه 51-72

محمدامین حاجی زاده؛ علی رضا خواجه احمد عطاری؛ مریم عظیمی نژاد