نویسنده = جواد فرهادی
بازخوانی تحولات خرد شهری از منظر نظریه رژیم ها مورد مطالعه: محله ایثار مشهد

دوره 11، شماره 38، فروردین 1399، صفحه 108-91

هادی سلیمانی مقدم؛ جواد فرهادی


نقش استراتژی توسعه شهری در جمعیت‌پذیری حاشیه شهر مشهد

دوره 10، شماره 34، فروردین 1398، صفحه 50-33

هادی سلیمانی مقدم؛ سعید پرندآور؛ جواد فرهادی


سنجش کیفیت واحدهای مسکونی با استفاده از روش ویکور (نمونه موردی: شهر مشهد)

دوره 7، شماره 23، شهریور 1395، صفحه 63-74

احمد زنگانه؛ جواد فرهادی بلقور