نویسنده = علی زارعی
بررسی ماهیت تاریخی حسینیه نواب در بافت تاریخی شهر بیرجند

دوره 11، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 99-85

مرضیه فاریابی؛ علی زارعی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ مفید شاطری


بازشناسی تناسبات و الگوهای هندسی کاربردی در معماری تیموری (مطالعه موردی مدرسه غیاثیه خرگرد)

دوره 9، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 96-81

فرشته آذرخرداد؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ علی زارعی


نقش و جایگاه حرم مطهر رضوی در شکل گیری و تکامل حیات شهری مشهد الرضا

دوره 7، شماره 23، شهریور 1395، صفحه 105-115

علی زارعی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ ذبیح الله مسعودی