نویسنده = ابراهیم مجرد کاهانی
وجه تسمیه برخی از اماکن متبرکه « حرم مطهر رضوی»

دوره 2، شماره 5، بهمن 1390

آیدا فیرزیان پوراصفهانی؛ آیلین فیروزیان پور اصفهانی؛ ابراهیم مجرد کاهانی