نویسنده = داود صارمی نائینی
باغ های تاریخی بیرجند در دوران قاجار و پهلوی

دوره 4، شماره 13، بهمن 1392

سیدرسول موسوی حاجی؛ داود صارمی نائینی؛ ذبیح الله مسعودی


آرامگاه‌­ها و قبور کوه خواجه سیستان

دوره 3، شماره 9، بهمن 1391

رضا مهرآفرین؛ داود صارمی نائینی؛ مرجان شهرکی فرخنده