نویسنده = عزت اله عزتی
تحلیل ژئوپلتیک برای خروج از بحران های نواحی شرق کشور

دوره 4، شماره 13، بهمن 1392

عزت اله عزتی؛ محمدحسن نامی؛ وحید بارانی پسیان


جایگاه خراسان بزرگ در ژئوپلیتیک مواد مخدر

دوره 4، شماره 11، شهریور 1392

عزت اله عزتی؛ احمد سوار رخش


نقش گردشگری بر توسعه همگرایی های کشورهای حوزه خراسان بزرگ

دوره 4، شماره 10، فروردین 1392

عزت اله عزتی؛ سجاد کریمی پاشاکی؛ سعیدرضا خلخالی


تحلیلی بر ژئوپلتیک خراسان بزرگ با محوریت تاپی

دوره 3، شماره 9، بهمن 1391

عزت اله عزتی؛ مریم بایی لاشکی


تحلیلی بر ژئوپولیتیک اسلام؛ (مطالعه موردی: مذهب شیعه)

دوره 3، شماره 7، شهریور 1391

سیدعطا تقوی اصل؛ عزت اله عزتی


تحلیلی بر ژئوپلیتیک خراسان بزرگ و تبعات آن بر مناطق شرقی ایران

دوره 3، شماره 6، خرداد 1391

عزت اله عزتی؛ عابدین قاسمیان؛ سجاد کریمی پاشاکی


جایگاه خراسان بزرگ در ژئوپلیتیک آب

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1390

عزت اله عزتی؛ محمدحسن خضری