نویسنده = قاسم فیضی چشمه گلی
بررسی تطبیقی عناصر سازمان فضایی شهر ایرانی در دوره صفویه و قاجاریه

دوره 8، شماره 26، فروردین 1396، صفحه 59-76

غلامرضا لطیفی؛ قاسم فیضی؛ راحله باجلال


بررسی وارزیابی سیاست‌های تأمین مسکن در بافت‌های فرسوده نمونه موردی: محله آبکوه مشهد

دوره 7، شماره 23، شهریور 1395، صفحه 27-44

قاسم فیضی چشمه گلی؛ غلامرضا لطیفی؛ راحله با جلال؛ عبدالباسط سلطانراده


تبیین و ارزیابی شاخص‌های موثر در هـویت شهری (نمونه موردی محله نوغان در شهر مشهد)

دوره 6، شماره 20، آذر 1394، صفحه 42-25

غلامرضا لطیفی؛ قاسم فیضی چشمه گلی؛ راحله باجلال