نویسنده = جلیل قصابی گزکوه
فعالیت تجارت‌خانه‌های آلمانی در مشهد (1344-1322ق)

دوره 10، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 36-21

جلیل قصابی گزکوه؛ هادی وکیلی؛ یوسف متولی حقیقی


علل و پیامدهای جدایی قریه فیروزه از ایران

دوره 6، شماره 21، اسفند 1394، صفحه 96-83

جلیل قصابی گزکوه؛ هادی وکیلی؛ ابوالفضل اسکندری فاروجی