نویسنده = قدیر صیامی
تبیین راهبردی از چالش‌های تفرق سیاسی در ساختار حکمروایی منطقه کلان‌شهری مشهد

دوره 10، شماره 34، فروردین 1398، صفحه 66-51

قدیر صیامی؛ براتعلی خاکپور؛ محمد رحیم رهنما