دوره و شماره: دوره 11، شماره 45، اسفند 1400، صفحه 1-96 
5. تحلیل و تاریخ‌گذاری نسبی مجموعة بین‌راهی چهل‌پایۀ شهرستان طبس

صفحه 61-78

10.22034/jgk.2022.308560.0

علی اصغر محمودی؛ حسین صدیقیان؛ سید رضا رافعی؛ محمد فرجامی