دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، پاییز 1400، صفحه 1-119