دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، آذر 1400، صفحه 1-119