دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، آذر 1400، صفحه 1-119 
6. بررسی و رتبه بندی شاخص های کیفیت زندگی (مورد مطالعه: شهرستان های خراسان شمالی)

صفحه 103-119

10.22034/jgk.2021.142488

غلامرضا خوش فر؛ ابراهیم معمری؛ یاسین صیاد سالار؛ مجتبی حسین نژاد