دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، آذر 1394، صفحه 1-123 
3. بررسی تاریخی مسجد شاه مشهد

صفحه 56-43

ندا میرزائی؛ سعید خاقانی


4. بررسی نقوش پارچه‌های سامانی

صفحه 74-57

عارفه سادات حکم آبادی؛ محمد خزایی؛ سید ابوتراب احمدپناه


7. تپه های أنبَزَک: نویافته هایی از دوران هخامنشی و اشکانی در شرق خراسان (ایران)؛ تربت جام

صفحه 122-109

جواد خدادوست؛ سیدرسول موسوی حاجی؛ شهین پورعلی یاری؛ علی اصغر محمودی نسب