دوره و شماره: دوره 4، شماره 17، زمستان 1393 
7. بررسی محتوایی کتیبه‌های مساجد خراسان در عهد تیموری

محمدحسن الهی‌زاده؛ کبری محمددوست لشکامی؛ علی نجف‌زاده