دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، تابستان 1393 
3. شخصی‌سازی فضا در شهر مشهد و تقابل آن با الگوی انسجام فضایی در شهر اسلامی

صفحه 59-41

مصطفی امیرفخریان؛ دکتر محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزاء شکوهی