دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 7 26 2018 06 28 The embodiment of society in architecture: Anthropological view on the architecture of the village of Hasan Abad in Sabzevar تجسم جامعه در معماری: بررسی معماری آسیاب‌های روستای حسن آباد سبزوار 1 24 FA موسی الرضا غربی دانشجوی دورة دکتری انسان¬شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بهروز روستاخیز دانشجوی دورة دکتری انسان¬شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران حسین قدرتی استادیار جامعه¬شناسی دانشگاه حکیم سبزواری 2017 06 03 Architecture as a human achievement is considered as a cultural phenomenon. Hence, it provides a rich duct for anthropologists and sociologists to understand cultures and societies. Meanwhile, mills in general as a part of the culture of the iranian people and in particular as one of the iranian vernacular architecture structures can provide specific cultural and social implications of their societies and culture. The present study seeks to display a cultural and social reading of the architecture of this structure by focusing on the study of the mills in one of the southern villages of Sabzevar, which has a special prominence in the field of milling culture. In this regard, it also attempts to introducing and discussing the mentioned structure and some architectural values, identify and conceptualize the main organizer of the architecture of the mills, by using the ethnographic method. As the results of this study suggest, we can use the concept of introversion as a concept that explains the organization of the building here. Regarding social and cultural explanation of this concept, results of this study implies that introversion in mentioned mills more than any factor can be analyzed with the tension in rural societies structure at desert margins and spreading secrecy as a cultural value in the thought and action of the miller. معماری به‌مثابۀ یک دستاورد بشری، به‌عنوان پدیده‌ای فرهنگی مطرح است؛ ازاین‌رو محملی غنی برای انسان­شناسان و جامعه­شناسان در جهت شناخت فرهنگ‌ها و جوامع فراهم می‌آورد. در این میان، آسیاب‌ها به‌طور عام به‌عنوان بخشی از فرهنگ مردم ایران و به‌طور خاص به‌عنوان یکی از سازه­های معماری مردمی و بومی ایران می‌توانند دلالت‌های فرهنگی و اجتماعی خاصی از جوامع و فرهنگ خود ارائه نمایند. مطالعۀ حاضر با تمرکز بر بررسی آسیاب‌های یکی از روستاهای جنوبی سبزوار که از نظر فرهنگ آسیابانی برجستگی ویژه‎ای دارد، درصدد است خوانشی فرهنگی و اجتماعی از معماری این سازه به دست دهد. در این راستا، با بهره‌گیری از روش مردم‌نگاری، ضمن معرفی و بحث از سازه مذکور و برخی ارزش‌های معماری آن، تلاش بر آن است ویژگی سازمان‎دهندة اصلی به معماری آسیاب‎ها شناسایی و صورتی مفهومی گیرد. چنانکه نتایج این مطالعه نشان می‎دهد، می­توان از مفهوم درون‎گرایی به­عنوان مفهومی که سازمان‎یافتگی بنا را توضیح ‎‎می­دهد، در اینجا نیز بهره گرفت. در راستای تبیین و تحلیل اجتماعی و فرهنگی این ویژگی، نتایج حاکی از آن است که درون‌گرایی در آسیاب‌های مزبور بیش‌تر از هر عاملی می‌تواند وابسته به ساخت پرتنش جوامع روستایی حاشیۀ کویر و گسترش پنهان‌کاری به‌عنوان یک ارزش فرهنگی در اندیشه و عمل آسیابان تحلیل شود. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/319/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 7 26 2018 06 28 Optimum Site Selection of Mashhad Environmental Sensors based on GIS مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های سنجنده آلودگی هوا با روش‌های همپوشانی و چند شاخصه AHP و TOPSIS * )مطالعه موردی منطقه9 شهرداری مشهد( 25 38 FA سمیه رخساری طالمی Array مهدیه ویسه Array قدیر صیامی استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام 2017 08 31 Nowadays environmental problems of the world's major cities such as poor air quality, faced citizens to serious risks. Improving air pollution monitoring due to modern technologies is a basic strategy in order to cope with the devastating effects of the environmental consequences of this century. One of the most important considerations in the implementation of an optimized air pollution control systems, is the choice of suitable locations for air pollution monitoring stations. In the present study, it has been attempted with layers of information the master plan of the city of Mashhad prepared is being prepared in 2014, in four phases, with the investigation and review of the standards and the urban area needs to be monitored, to begin determine the type of sensor, and estimate their numbers based on population density and the main strategy. So that in this strategy, the criteria for Optimal Positioning stations measuring air pollution Selected based on the kind of sensor monitoring air pollutants in the form of five criteria of green space, parking and Repair great, bus stops and taxi, energy centers and urban streets. And then weighting the criteria by AHP software Expert Choice, with overlapping layers attributed to the criteria in Arc GIS, was specified the candidates. TOPSIS in MCDM engine software used to rank candidate regions and select the best place for air pollution sensor allocation. TOPSIS estimation shows Optimum site has the highest closeness coefficient (numeric value: 0.53) among candidate sites. امروزه مشکلات زیست محیطی شهرهای مهم دنیا، از جمله وضعیت نامطلوب کیفیت هوا، شهروندان آن‌ها را در معرض خطرات جدی قرار داده است. از جمله راهکارهای بنیادی در راستای مقابله با اثرات مخرب این پیامد زیست محیطی قرن حاضر ، ارتقای شرایط سنجش آلودگی هوا با توجه به تکنولوژی‌های مدرن است. یکی از مهم‌ترین ملاحظات در پیاده‌سازی یک سیستم بهینه کنترل آلودگی هوا، انتخاب مکان‌های مناسب برای ایستگاه‌های پایش آلودگی هوا است. در پژوهش حاضر، تلاش شده است با کمک لایه های اطلاعاتی طرح جامع شهر مشهد(تهیه شده توسط شهرداری مشهد در سال 93)، طی چهار مرحله، با بررسی و مرور منابع و استانداردها و انتخاب محدوده منطقه شهری نیازمند پایش، با تعیین نوع سنجنده، و برآورد تعداد  آنها بر اساس تراکم جمعیتی، استراتژی اصلی مکان یابی آغاز گردد. به نحوی که در این استراتژی، معیارهای مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا بر اساس نوع عملکرد سنجنده پایش آلاینده های هوا در قالب پنج معیار فضای سبز، پارکینگ ها و تعمیرگاه های بزرگ، ایستگاه های اتوبوس و تاکسی، مراکز انرژی، معابر شهری، انتخاب گردید و پس از وزندهی به معیارها با روش سلسله مراتبی  در نرم افزار Expert Choice، با همپوشانی لایه های منتسب به این معیارها در Arc GIS، نقاط کاندید مشخص گردید.از تکنیک تاپسیس در نرم افزارMCDM engine برای رتبه بندی مناطق کاندید و انتخاب بهترین مکان برای سنجنده استفاده شده است.محاسبات تاپسیس نشان داد که مکان بهینه انتخابی دارای بالاترین ارزش شاخص نزدیکی(53/0)در بین مکانهای کاندید است. "مکان یابی" " آلودگی هوا" " سنجنده" " همپوشانی" "AHP " " TOPSIS" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/459/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 7 26 2018 06 28 Analyze of the hidden spatial system of residential vernacular architecture of Mashhad-based on the theory of space syntax واکاوی نظام فضایی پنهان معماری بومی مسکونی مشهد بر اساس تئوری نحو فضا 39 58 FA نوشین رکنی دانشجوی کارشناسی ارشد معماری موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد وحید احمدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 2017 06 03 In the houses configuration, cultural factors, including belief in a society, traditions and behaviors and habits as well as physical factors such as climate and topographic materials play an important role. Different understanding of people, understanding patterns, and behaviors that arise as a result of cultural experience appears a reciprocal relationship and interaction between humans, culture, and environment; In fact, every culture affects the way people use the spaces. This can be seen in interior architecture and spatial relationships residential areas of the city clearly. Space syntax theory includes collection of quantitative and analytical descriptive set of tools that can be used to analyze spatial formations, layouts of buildings, cities and landscapes. The founders of this cultural and social attitude introduce specific tools for reading architecture. They have designed their attitude and method with the linkage of several scientific worlds such as mathematics, computer science, biology and sociology.This research aimed to understand social and cultural relationships and characteristics of the Mashhad`s people that is evident in their residential architecture studied on houses of the indigenous and traditional in downtown and around the shrine of Mashhad (renovation and improvement of 4 sectors, designed by advisor Tash). Initially, documents and raw data were studied to shape a theoretical framework and then the space syntax theory were used the A-Graph software for graphs that provide preliminary data calculations. The results of the statistical calculations suggest that the yard is an element that is located as the communication node in the central part of the plan. Also ground floor rooms have multiple functionalities is based on person activity in-house, terrace (Baharkhab) and balcony (Ivan) was completed closed spaces as an open space. Hashti reduces the public zone from the private zone of the house. These patterns can be created regardless of the time for residential architecture Mashhad and it can be extended and described to contemporary architecture of Mashhad در پیکره‌بندی خانه‌ها ،فاکتورهای فرهنگی شامل باورها، رسوم، رفتار و عادات یک اجتماع  بعلاوه فاکتورهای کالبدی نظیر،  اقلیم،مصالح و توپوگرافی نقش مهمی ایفا می‌کنند. ادراک متفاوت مردم، الگوهای شناخت و رفتارهایی که به عنوان نتیجه تجارب فرهنگی آن‌ها پدیدار می‌شوند، یک رابطه‌ی متقابل و تعامل بین بشر، فرهنگ و محیط پدیدار می‌شود؛ در واقع هر فرهنگی به روشی که مردم از فضاها استفاده می‌کنند تاثیر می‌گذارد و می‌توان این موضوع را در روابط فضایی معماری داخلی فضاهای مسکونی هر شهر آشکارا مشاهده کرد. تئوری نحو فضا شامل یک مجموعه تحلیلی،کمی و ابزارهای توصیفی است که می‌تواند برای تجزیه و تحلیل تشکل های فضایی، طرح بندیساختمان ها ،شهرها و مناظر قابل استفاده باشد. بنیان‌گذاران این نگرش فرهنگی و اجتماعی ابزار خاصی برای خواندن معماری معرفی می‌نمایند. آن‌ها با پیوند چند دنیای علمی مانند ریاضیات، کامپیوتر، زیست‌شناسی و جامعه‌شناسی نگرش و روش خود را طراحی نموده‌اند. این پژوهش به واکاویی پیچیدگی های روابط اجتماعی و فرهنگی مستتر در ساختار پلان خانه‌های بومی و سنتی مشهد (چهار قطاع طرح نوسازی و بهسازی اطراف حرم مطهر رضوی)  پرداخته است؛ در ابتدا برای شکل‌گیری چارچوب نظری، مطالعات اسنادی و مستندسازی اطلاعات خام انجام پذیرفت سپس به صورت کمی از تئوری نحو فضا با نرم‌افزار A-Graph در راستای بررسی سازماندهی فضایی پلان‌ها  استفاده گردید. یافته‌های حاصل از محاسبات بیان می‌دارد حیاط عنصری است که به عنوان گره ارتباطی در مرکزی‌ترین قسمت پلان قرار دارد و همچنین اتاق‌های همکف کارکردی چندگانه براساس فعالیت  افراد خانه دارد وفضای بهار خواب و ایوان به عنوان فضای باز؛ مکمل فضاهای بسته است.  هشتی منقطع کننده عرصه عمومی از عرصه خصوصی خانه است؛ این الگوها را فارغ از زمان می‌توان به معماری مسکونی معاصر مشهد شرح و بسط داد. "نحوفضا؛معماری بومی مشهد؛" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/335/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 7 26 2018 06 28 Comparative Analysis of the Emergence Forms of Spacial Organization of Iranian Cities in Safavieh Period or Qajar era بررسی تطبیقی عناصر سازمان فضایی شهر ایرانی در دوره صفویه و قاجاریه 59 76 FA غلامرضا لطیفی دانشیار برنامه‌ریزی شـــهري-منطقه ای، دانشـــگاه علامه طباطبایی قاسم فیضی دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری-منطقه ای از دانشگاه علامه طباطبایی راحله باجلال دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه بین¬المللی امام¬رضا(ع) 2018 06 28 Architecture structures and traditional urbanization of Iranian cities represent the rich and ancient culture of this territory as one of the ancient civilizations; however, in today's urbanization, it is paid less attention to the role and position of tr اشکال معماری و شهرسازی سنتی در شهرهای ایران نشان از فرهنگ اصیل و دیرپای این سرزمین کهن به‌عنوان یکی از تمدن‌های شهری دارد اما در شهرسازی مدرن شهرهای امروز، نقش و جایگاه اشکال(سازمان فضایی) سنتی شهرها مورد کم توجهی و یا حتی بی توجهی قرار گرفته است؛ که در نتیجه نادیده انگاشته شدن گذشته کالبدی و ساختاری شهرها، منجر به عدم انسجام و ازهم‌گسیختگی رشته‌های استوار میان برخی از مظاهر زندگی مانند سیمای شهر و فرهنگ جامعه شده است. پژوهش حاضر سعی دارد با بهره گیری از روش تاریخی- تطبیقی(تکنیک جبر بولی) به شناخت عناصر شاخص سازمان فضایی شهر ایرانی در دوره صفویه و قاجاریه و مطالعه تغییرات ایجاد شده در سازمان فضایی شهر ایرانی بپردازد. با توجه به مطالعات و بررسی­های صورت گرفته این نتیجه حاصل شد که سازمان فضایی شهر دوره صفویه و قاجاریه در تمامی ویژگی­های  مستخرج شده از ادبیات نظری که ویژگی های اصلی سازمان فضایی شهر ایرانی بعد اسلامی می باشند؛ مشترک بوده؛ اما در برخی ویژگی ها دارای تفاوت هایی به دلیل حضور مصادیق عینی عناصر سازمان فضایی متعدد و بیشتر شاخص­ می­باشند. به گونه ای که دو دوره تاریخی مورد بحث در چهار ویژگی بنیادی نظامی، محله­ای- سکونتی، اقتصادی(خدماتی) و کالبدی با یکدیگر مشترک بوده اند. همچنین با ورود اسلام به ايران نيز مقدمه تغییر روابط ساختاري در شهر ايراني فراهم شد که تغییرات بوجود آمده در سازمان فضایی شهرهای ایرانی به واسطه ورود عناصر مصلی، تکیه، حسینیه، زیارتگاه به عنوان ویژگی­های مذهبی، عناصر آرامگاه و دارالفنون به عنوان ویژگی­های اجتماعی- فرهنگی، عنصر تیمچه به عنوان ویژگی اقتصادی و در نهایت عناصر ستادحکومتی، گمرک، سفارتخانه به عنوان ویژگی­های سیاسی شكل جديدي از روابط متقابل را در سازمان فضایی كلي شهرایرانی باز تعريف كرده است. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/676/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 7 26 2018 06 28 Analysis of environmental quality components in the renovation of Amel Neighborhood of Mashhad from the perspective of critical paradigm واکاوی مولفه های کیفیت محیط در نوسازی محله عامل مشهد با تاکید بر رویکرد انتقادی 77 92 FA ایمان قلندریان دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس مجتبی رفیعیان دانشیار شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس محمد سعید ایزدی استادیار دانشگاه بوعلی همدان 2018 02 16 Renovation of deteriorated urban areas are performed to enhance the quality of the environment. The quality of the environment is an extensive and fluid concept varying in terms of positive, interpretive, and critical paradigms, which is examined based on objective and subjective indicators. The predominant paradigm of renovation was changed into urban regeneration in the early21st century, which takes into account the economic, social, cultural, and physical aspects as well. Consequently, it pursues the promotion of the environment quality in this context. The present study aims to analyze the components of environment quality in the renovation of Amel Neighborhood of Mashhad from the perspective of critical paradigm. It also has measured the people's view of the obstacles to achieve an understanding in the renovation process of Amel Neighborhood in Mashhad a descriptive analytical method. Factor analysis is used to analyze the measured indicators. The research results show that the most frequent obstacles are presented in the management area (such as the lack of executive guarantee, thinking and attitude gap between management and community, the weakness in providing urban services) and then in the social area (such as lack of social capital, lack of attention to the identity and the capacity of local communities, lack of participation). The economic obstacles (including unstable economic conditions, lack of distributions of value-added from renovation among residents, the poverty of residents and landlords, investors' unwillingness to invest in deteriorated areas) and the physical obstacles come in the next ranks. طرح های نوسازی بافت فرسوده با هدف ارتقاء کیفیت محیط انجام می شوند.کیفیت محیط مفهومی گسترده و سیال است که از نظر پارادایم های سه گانه اثباتی، تفسیری و انتقادی معنای متفاوتی دارد و بر اساس شاخص های عینی و ذهنی بررسی می شود. پارادایم غالب نوسازی شهری، بازآفرینی می باشد که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی را مورد توجه قرار می دهد. این پژوهش با هدف واکاوی مولفه های کیفیت محیط در نوسازی محله عامل مشهد از منظر پارادایم انتقادی و با روش توصیفی تحلیلی به سنجش نگرش مردم نسبت به موانع حصول تفاهم در فرایند نوسازی محله عامل مشهد پرداخته است. از روش تحلیل عاملی برای تجزیه و تحلیل شاخص های احصا شده استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بیشترین موانع در حوزه مدیریتی (مانند نبود ضمانت اجرایی، شکاف فکری و نگرشی میان مدیریت و جامعه مخاطب، ضعف و نقصان در ارائه خدمات شهری) و سپس در حوزه اجتماعی (مانند کمبود سرمایه اجتماعی، عدم توجه به هویت و ظرفیت گروه های محلی، نبود فرهنگ مشارکت) می باشد. موانع اقتصادی (از جمله شرایط نا پایدار اقتصادی، عدم توزیع ارزش افزوده ناشی از نوسازی بین ساکنان، فقر اقتصادی ساکنان و مالکان، عدم تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بافت های فرسوده) و کالبدی در رتبه های بعدی قرار دارند. "کیفیت محیط" " بازآفرینی" " نوسازی" " محله عامل مشهد" " انتقادی" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/588/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 7 26 2018 06 28 Analysis of ancient architecture capacities with Cultural heritage tourism approach, Case study: Khorshid Palace in Kalat –e- Naderi تحلیل ظرفیت های معماری سنتی با رویکرد گردشگری میراث فرهنگی مطالعه ی موردی: کاخ خورشید در کلات نادری 93 112 FA محمد حسن ذال عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران 2017 06 03 There is an old relation between archeology and tourism. This relation in modern approaches is called “heritage tourism”. Heritage tourism is one of the important branches of this industry and human monuments are considered as important destinations. Present research that is practical and descriptive-analytical, done to analyze indexes and capacities of heritage tourism in Khorshid palace in Kalat –e- Naderi. Khorshid palace is one of important monument of Naderi period in great Khorasan with unique Structure and decoration, which has special capabilities in attracting tourists and becoming the cultural heritage destination. Data provided by Documentary Studies and field studies. The document studies of research include review of literature for drawing theoretical basis, designing criterions for making questionnaire and final analyze of data. The field studies of the research included the collection of experts' opinions with Delphi technique. In questionnaire criterions and indexes focus on structural facets and identity of palace that are most important features of architecture and tourist attraction. Validity of questionnaire admitted by the expertise and stability of questionnaire confirmed by calculating Cronbach’s Alpha with number of .873 that shows high stability of questionnaire. Information processed by the SPSS 22 software. Regard to nature of data and aim of research (analyzing cultural and heritage capacity of architecture in the domain of Heritage Tourism, analyzing impact of architecture in development of heritage tourism and clarifying impact index of each criterion) one sample T-test, Friedman test and Linear Regression used in analyze. The results of this research shows that Khorshid palace is one of the best and unique monuments of ancient architecture in Kalat –e- Naderi for having elements of traditional architecture and local identity based to become a unique destination of heritage tourism. Tourism capacities of this palace divided in two groups, visual and perceptual attractions. Variety of attractions in decorating technique, motifs and structure of these buildings with high Impact on attention of tourists considered as visual, visible and tangible components. Cultural identity in existence and structure of building makes a sense of being affected by the place in the tourist. These are perceptual components. Statistics shows that both groups of criterions and indexes own very good desired condition in developing heritage tourism. Also research results shows that structural, visual and tangible capacities has the most impact on attracting visitors attention and increasing value of tourism destination in Khorshid Palace میان باستان­شناسی و گردشگری پیوندی دیرینه وجود دارد. این رابطه در رویکردهای مدرن، گردشگری میراث فرهنگی خوانده می­شود. گردشگری میراث فرهنگی یکی از مطرح­ترین شاخه­های این صنعت است و معماری سنتی منحصربفردترین مقصد آن محسوب می‌شود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از منظر روش توصیفی-تحلیلی است. هدف اصلی پژوهش پیش­رو تحلیل ظرفیت­های فرهنگی و میراثی کاخ خورشد در کلات نادری و تحلیل نقش و جایگاه آنها در توسعه­ی گردشگری میراث فرهنگی می­باشد. کاخ خورشید از بناهای تاریخی بسیار مهم دروان نادرشاه افشار در خراسان بزرگ است که از منظر ساختار و تزیینات وابسته به معماری نمونه­ای منحصربفرد در منطقه محسوب شده و توانمندی­های ویژه­ای در جذب گردشگران و تبدیل شدن به مقصد میراث فرهنگی را دارا می­باشد. داده‌های پژوهش حاضر با روش مطالعات اسنادی و بررسی‌های میدانی گردآوری شده است. مطالعات اسنادی پژوهش، شامل بررسی ادبیات پژوهشی به منظور طراحی مبانی نظری، طراحی پرسشنامه و تحلیل نهایی داده­ها صورت گرفته است. بررسی‌های میدانی پژوهش نیز شامل گرداوری آراء متخصصان این حوزه از طریق پرسشنامه با تکنیک دلفی بوده است. در ابزار پرسشنامه بر ابعاد کالبدی و هویتی کاخ خورشید که از مهمترین ویژگی­ها معماری و جاذبه­های گردشگری محسوب می­شوند، تمرکز شده است. روایی ابزار پرسشنامه توسط چند تن از متخصصان دانشگاهی و پایایی آن با محسبه­ی آلفای کرونباخ مورد تأیید شد که عدد 873. پایایی بالای ابزار را نشان می‌دهد. برای پردازش اطلاعات از نرم­افزار 22 SPSS و با توجه به ماهیت داده­ها و هدف پژوهش از آزمون­های آماری تی تک­نمونه­ای، فریدمن و رگرسیون خطی برای تحلیل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، کاخ خورشید، به دلیل دارا بودن المان­های معماری سنتی و هویت­محور­ بومی، مستعد تبدیل شدن به یکی از مقصدهای منحصربفرد گردشگری میراث فرهنگی در شهرستان کلات می­باشد. ظرفیت­های گردشگری این کاخ در دو گروه جاذبه‌های دیداری و ادراکی قابل دسته‌بندی و مطالعه هستند. جاذبه­های متعدد و متنوع موجود در تکنیک­های تزیین، نقشمایه‌های تزیینی و جسم و کالبد این بناها با تأثیر فراوان بر عطف توجه گردشگران، مولفه­های دیداری، مشهود و ملموس به شمار می­آیند و هویت فرهنگی موجود در جانمایه و کالبد آثار که سبب بروز حس تأثیرگذاری مکان و وابستگی مکانی در گردشگر می‌شود، مولفه­های حسی و ادراکی آن قلمداد می‌گردند. همچنین نتایج نشان می­دهند، ظرفیت­های ادراکی و هویت‌محور بیشترین تأثیر را بر عطف توجه گردشگران و افزایش ارزش مقصد گردشگری میراث فرهنگی در کاخ خورشید کلات نادری دارند. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/292/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 7 26 2018 06 28 Identifying appropriate urban development zones by using automatic cells (CA) and FUZZY_AHP method to reduce seismic vulnerability (case study: third part of zone 3 of Mashhad) شناسایی پهنه‌های مناسب توسعه شهری با استفاده از سلول‌های خودکار (CA) و روش FUZZY – AHP در جهت کاهش آسیب‌پذیری لرزه‌ای؛ (نمونه موردی ناحیه 3 منطقه 3 مشهد) 113 130 FA فرشاد نوریان دانشیار دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران. رضا قاضی کارشناس ارشد شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران. سید سجاد عبدالله پور رزکناری کارشناس ارشد شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنرتهران، تهران. 2017 11 07 Growing urban areas that contains large areas of land, today, in low latitudes, especially in developing countries, that the growth of cities in them has exceeded Europe and North America, caused problems for cities. The most important problems and problems of physical growth and expansion of cities are: The natural and environmental hazards of urban areas, destruction of green spaces, gardens and agricultural lands, severe changes in utilization, air pollution, soil and water resources, vulnerability to earthquake, floods, landslides, etc. Meanwhile, earthquake is an internal geomorphic process, which will carry a lot of destruction and caused damage for so many cities in our country throughout history And neglecting it in the locating of cities will have adverse effects. The Mashhad Metropolis is the center and largest city in the Khorasan Razavi province in Iran, which has had a significant population growth over the past decades, and consequently a significant physical development. The city of Mashhad is located in the area of high earthquake vulnerability according to the studies of comprehensive plan of the city. One of the areas of Mashhad, which has undergone significant physical growth during recent decades and has high physical expansion due to the presence of vacant lands, is the third region of the third part of the city. Therefore, the aim of this paper is to identify the appropriate zones for urban development to reduce the vulnerability of earthquakes. The method used for this paper is descriptive-analytical. Data collection is done in the library and field. Also simulation of the future development, has been done by CA-Markov method and in IDRISI 17 software and The FUZZY-AHP combination model and the ARCGIS and Expert Choice software have been used to calculate sub-criteria weight and layer fuzzation. The evaluation of the vulnerability to the earthquake area was also done using the WOI method in ARCGIS software, and weighing and prioritizing vulnerability subtypes were based on Friedman test method and SPSS software based on the expert opinions received in the questionnaires. According to the analysis, the study area from the point of vulnerability is in adverse conditions, so that about 85 percent of the area is in medium upward of vulnerability. Also, the prediction of the growth and development of the range based on the trend of past years (land use map of 1380 and land use map of 2011) and simulation of physical expansion of 1400 using CA-MARKOV method, shows that the expansion of the range in section North, northwest, and east are the areas where this expansion occurs in parts that have moderate and high vulnerability to earthquakes. Also, prediction of development zones using the FUZZY_AHP method showed that from the sub-criteria of development, land use capability (0.218), topography (0.185) and distance from fault (0.145), gradient (0.107), road and access (0.088 ) And ... have the highest priority among the other sub-criteria, and the appropriate development zones are based on the fuzzy layers and the formation of these weighted layers, the northeast and northwest parts of the area From these two parts, the northeastern part of the area, according to the vulnerability map of the area, in which the vulnerability zone has a moderate and low share of the area, has a greater priority for development. تحلیل تناسب زمین برای توسعه شهری عمل بسیار مهمی است که برنامه ریزان شهری باهدف شناسایی اراضی مناسب و اولویت‌دار برای توسعه شهری به کار می‌گیرند. کلان‌شهر مشهد به‌واسطه وجود گسل‌های فعال بینالود و کشف رود و فرسودگی بیش از 25 درصد نواحی و محلات آن، دارای آسیب‌پذیری بالای در برابر مخاطرات زلزله است. ازجمله نواحی که درگیر گسترش فیزیکی و جمعیتی است و به دلیل فرسودگی و مجاورت با گسل در مواجه با زلزله بسیار آسیب‌پذیر است، ناحیه 3 از منطقه 3 شهر مشهد است. هدف مقاله حاضر شناسایی پهنه‌های مناسب توسعه شهری در جهت کاهش آسیب‌پذیری لرزه‌ای در ناحیه مذکور است. روش بکار گرفته‌شده، توصیفی-تحلیلی و جمع‌آوری داده‌ها، به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفته است. شبیه‌سازی توسعه آتی از روش CA-Markov در نرم‌افزار IDRISI 17 صورت گرفته و از مدل ترکیبی FUZZY-AHP و نرم‌افزارهای ARCGIS و Expert Choice برای محاسبه وزن زیرمعیارها و فازی سازی لایه‌ها بهره برده شده است. ارزیابی آسیب‌پذیری محدوده در برابر زلزله نیز با استفاده از روش WOI در نرم‌افزار ARCGIS صورت گرفت و وزن دهی و اولویت‌بندی زیرمعیارهای آسیب‌پذیری بر اساس روش آزمون فریدمن و در نرم‌افزار SPSS بر اساس نظرات کارشناسی اخذشده در پرسشنامه‌ها انجام شد. بر اساس نتایج، حدود 85 درصد از سطح محدوده دارای آسیب‌پذیری متوسط رو به بالا می‌باشند. همچنین پیش‌بینی رشد و توسعه محدوده بر اساس روند سال‌های گذشته و شبیه‌سازی گسترش کالبدی سال 1400 با استفاده از روش CA-MARKOV، نشان می‌دهد گسترش محدوده در بخش‌های شمالی، شمال غربی و شرق محدوده خواهد بود که این گسترش در بخش‌هایی اتفاق افتاده که دارای آسیب‌پذیری متوسط و زیاد در برابر زلزله می‌باشند. همچنین پیش‌بینی پهنه‌های توسعه با استفاده از روش FUZZY_AHP، نشان داد از بین، زیرمعیارها توسعه، قابلیت اراضی (0.218)، توپوگرافی (0.185) و فاصله از گسل (0.145) بیشترین اولویت را از بین سایر زیرمعیارها دارند و پهنه‌های مناسب توسعه بخش‌های شمال-شرقی و شمال غربی محدوده است. "پهنه¬های مناسب توسعه شهری" " سلول¬های خودکار" " روش FUZZY_AHP" " آسیب پذیری لرزه ای" " ناحیه سه از منطقه سه شهر مشهد" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/507/pdf_1