دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 6 23 2017 09 11 Identify and Rank the Factors Influencing the Welfare of Religious Tourism in Mashhad Using Multi-Criteria Decision-Making Techniques (AHP) شناسائي و رتبه بندي عوامل رفاهي موثر در گردشگري مذهبي شهر مشهد با استفاده ازتكنيك هاي تصميم گيري چند معياره (AHP) 74 88 FA معصومه عربشاهی عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه امام رضا علیه السلام امید بهبودی روح الله شاه ابراهیمی 2017 06 03 Abstract Religious tourism, one of the oldest and most lucrative tourism past and present, around the world, dating back to the history of religious culture is.Understanding the factors influencing the welfare of religious tourism in the city of Mashhad to managers for planning helps to improve these factors. The aim of this study is to identify and rank the factors affecting welfare tourism, using multiple criteria decision making techniques (AHP) is in the holy city of Mashhad. Study in terms of purpose and terms are descriptive in nature. The population of this research are experts and experts in tourism, the number of which 9 people. The sample was purposefully selected and semi-structured interview was used for collecting data. To analyze the data to identify the content analysis of the interviews and to rank the factors using AHP is hierarchical analysis. The results have shown that environmental factors (accommodation, transport and food), cultural issues (information and advertising, education, leisure and touring cheap) and social factors (insurance and medical care, security, guide Pilgrim and participation of the private sector), including the risk factors identified in religious tourism. Prioritize the welfare of the most effective factors affecting tourism, to the environmental factors, cultural and social. Keywords: Tourism, Environmental Factors, Cultural Factors, Social Factors, Hierarchical Analysis شناخت عوامل رفاهي موثر در گردشگري مذهبي در شهر مشهد به مدیران در جهت سياستگذاري و برنامه ريزي در جهت ارتقاء اين عوامل ياري می رساند. لذا هدف پژوهش حاضر شناسائي و رتبه بندي عوامل رفاهي موثر در گردشگري مذهبي با استفاده ازتكنيك هاي تصميم گيري چند معياره (AHP) در مشهد مقدس است، که از حیث هدف کاربردی و حیث ماهیت در حوزه تحقیقات توصیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش خبرگان و كارشناسان حوزه گردشگري مذهبي بوده که تعداد آنها 9 نفر است. نمونه آماری به صورت هدفمند انتخاب شده و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه از نوع نيمه ساختاريافته بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش شناسایی عوامل از تحلیل محتوای مصاحبه ها و جهت رتبه بندی عوامل از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP  استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش  نشان داد که عوامل محیطی (اسکان، حمل و نقل و تغذیه)، عوامل فرهنگی ( اطلاع رسانی و تبلیغات، آموزش، اوقات فراغت و برگزاری تورهای ارزان قیمت) و عوامل اجتماعی (بیمه حوادث و درمان، امنیت، راهنمای زائر و مشارکت بخش خصوصی) از جمله عوامل موثر شناسایی شده در گردشگری مذهبی می باشد. در بخش اولویت بندی عوامل موثرترین عامل رفاهي موثر بر گردشگري مذهبي به ترتیب عامل محیطی، فرهنگی و اجتماعی است. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/325/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 6 23 2017 09 11 Measuring of Housing units quality With the VIKOR (Case Study: The City of Mashhad) سنجش کيفيت واحدهاي مسکوني با استفاده از روش ويکور (نمونه موردي: شهر مشهد) 63 74 FA احمد زنگانه جواد فرهادی بلقور Array 2017 06 29 Abstract Since the beginning of the problem of the city, housing and quality of them, can be seen as the most important issue of interest to researchers in this field. Short viewin studies show, one of the main elements of them is enumerating appropriate or inappropriate housing indicators. Of course, these indicators with regard to the definition of housing in different periods have been different. Quality of residential units, including the information necessary in many logistics activities- the city's development. Due this index, based on 1390census data and official city of Mashhad were studied.In addition, in this study, assessment risk of effective factors in the quality of residential units. To achieve this goal, 11physical parameters, using by Excel and ARC GIS software, statistical processing and maping. Type of research is applied and research method is analytical. And the documentary is a method of data collection. This kind of research is a way, decisioning to lay part of the housing units in a special category. Therefore VIKOR (method of multi criteria decision-making) is used. Considered indicators show that 53 percent of the housing units are in good condition and 12percent in bad situation, which has claimed responsibel of city management in urban restoration. A considerable portion of inadequate housing units located in the center and historic city, and north-east and north-west of the city.Variables survey shows, age, number of room that belong to family and type of material are effective factors in the quality of housing units, in this study. Key words: City of Mashhad, Housing, quality of Household Units, Multi Criteria Decision-Making, VIKOR از آغاز مسئله شدن پدیده شهر، مسکن و کيفيت آن را مي توان مهمترین موضوع مورد علاقه محققان این  حوزه  دانست.  کوتاه  نظري  بر  این  تحقيقات  نشان  مي  دهد،  یکي  از  عناصر  اصلي  آنها  برشمردن شاخصهاي مسکن مناسب و یا نامناسب مي باشد. البته این شاخصهابا توجه به تعریف مسکن در دوره هايمختلف  متفاوت  بوده  اند.کيفيت  واحد  هاي  مسکوني  از  جمله  اطلاعات  پيش  نياز  در  بسياريفعاليت  هايآمایشي–عمرانيشهر  ميباشد.  به  همين  منظور  این  شاخص  بر  مبنايداده  هايسرشماريعمومي  سال2934و  در  محدوده  رسميشهر  مشهد  بررسيگردید.علاوه  بر  آن  در  این پژوهش به بررسيو سنجش عوامل موثر در کيفيت واحد هايمسکونيپرداخته ایم. برايدستيابيبه این هدف ،22شاخص کالبدي به کمک نرم افزارهاي Excelو ARCGISپردازش آماري و نقشه سازيشده  اند.  نوع  تحقيق  از  لحاظ  هدف،  کاربرديو  روش  تحقيق  آن  توصيفي-تحليلياست. همچنين شيوه گردآوريداده ها اسنادياست.این بررسيبه نوعي، تصميم گيريدر مورد قرار دادن بخشياز واحدهايمسکونيدر یک طبقه خاص ميباشد. به همين جهت از روش ویکور(از روشهايتصميم  گيريچند  معياره)استفاده  شده  است.نتایج  بدست  آمده  بيانگر  آن  است  که  19درصد  از واحدهاي  مسکوني  در  وضعيت  مناسب  و  21درصد  در  وضعيت  نامناسب  مي  باشند،  که  مسئوليت مدیریت  شهري  در  مرمت  شهري  را  سنگين  مي  کند.  بخش  قابل  توجهي  از  واحدهاي  مسکوني نامناسب  در  مرکز  تاریخي،  شمالشرق  و  شمالغرب  شهر  قرار  دارند.  بررسي  متغييرها  نشان  مي  دهد سالخوردگي،  تعداد  اتاق  در  اختيار  خانوار  ونوع  مصالح،اصليترین  عوامل  موثر  در  کيفيت  واحدهاي مسکوني مورد مطالعه مي باشد "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/393/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 6 23 2017 09 11 Review and Evaluation Policies of Provide Housing In Erode Section )Case Study: Ab-Kooh Neighbourhood, Mashhad( بررسی وارزیابی سیاست‌های تأمین مسکن در بافت‌های فرسوده نمونه موردی: محله آبکوه مشهد 27 44 FA قاسم فیضی چشمه گلی سرپرست گروه تحقیقاتی فراشهرپژوهان دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) غلامرضا لطیفی عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی راحله با جلال دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری عبدالباسط سلطانراده 2017 06 03 Abstract Urban planners are always seeking optimal policies of residential patterns in urban Erode Section; Policies that guarantee the old traditions and cultures residing in these areas and is also open to modern patterns. Accordingly, many policies have been implemented, Each one of these policies, has included strengths and weaknesses that due to the organic nature of the tissues and also the social, physical, etc., have their own strength and weaknesses in the performance process. As "Erode Section ", speaks for itself deep meaning in various aspects of its atmosphere, an atmosphere which contains fine textures, poor infrastructure network, incompatible land uses, spaces with low quality. Accordingly, the improvement of housing and residential spaces in the tissues will be forced to apply coping policies; policies that changes in tissue structure, and created psychological intervention process with minimum negative consequences of the status quo to be desired. Qualitative descriptive study is intended to evaluate the most appropriate policies in the context of aging and to pay best policy to provide housing in the Ab-kooh region. The results show that, overall urban development policy strengths and weaknesses and the opportunities and threats it contains 40 positive points, including 27 negative points are that the other housing policies of higher capacity in order to provide housing neighborhood Ab-kooh region. Keywords: Housing, Erode Section, Policies Of Provide Housing, Swot Analysis. برنامه‌ریزان‌شهری همواره درپی دستیابی به سیاست‌های بهینه الگو‌های‌سکونتی در بافت‌های فرسوده‌شهری بوده و هستند؛ سیاست‌هایی که ضامن بقای سنت‌ها و فرهنگ‌های پیشین سکونتی دراین بافت‌ها بوده و همچنین پذیرای الگوهای مدرن باشد. براین اساس سیاست‌های بسیاری به اجرا رسیده‌است، ولی هرکدام از این سیاست‌ها، شامل نقاط قوت و ضعف‌هایی بوده‌اند که با توجه به ارگانیک بودن این بافت‌ها و همچنین برخورداری از ابعاد اجتماعی،کالبدی و...، دارای شدت وضعف در فرایند عملکردی خود می‌باشند. عنوان "بافت فرسوده"، خود گویای بار معنایی عمیق در ابعاد مختلف برفضای‌حاکم برآن‌می‌باشد، فضایی‌که شامل بافت‌های‌ریزدانه، شبکه‌زیرساختی ضعیف،کاربری‌های ناسازگار، فضاهای‌کیفی نازل‌ می‌باشند. بر این اساس اصلاح و بهبود وضعیت مسکن و فضاهای مسکونی دراین بافت‌ها، ناگزیر از بکاربردن سیاست‌های مقابله‌ای خواهد بود؛ سیاست‌هایی که تحولی در ساختار شکلی و روانی این بافت‌ها پدید آورده و دارای کمترین پیامدهای منفی در فرایند مداخله از وضع موجود به مطلوب باشند. پژوهش توصیفی حاضر قصد دارد بار روش کیفی به ارزیابی این سیاست ها دربافت فرسوده پرداخته و به مناسب ترین سیاست برای تأمین مسکن در محله آبکوه بپردازد. نتایج نشان می‌دهدکه، سیاست بهسازی شهری در مجموع نقاط قوت‌وفرصت شامل40امتیاز مثبت و نقاط ضعف و تهدید‌های آن شامل27امتیاز منفی می‌باشد که در بین سایر سیاست‌های تأمین مسکن از قابلیت بالاتری در جهت تأمین مسکن محله آبکوه برخورداراست "سیاست های مسکن" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/328/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 6 23 2017 09 11 Religious Tourism in Path of Imam Reza Journey to Iran گردشگری مذهبی در مسیر هجرت امام رضا(ع) در ایران 89 104 FA اصغر مولایی 2017 06 03 Abstract Religious Tourism in Path of Imam Reza Journey to Iran is the aim of this research. This topic with dynamic, flexible and comprehensive process to historic, cultural, social, economic, physical and environmental aspects can be improve environmental qualities and suitability in cities and regions. Imam Reza Journey to Iran one of the most valuable Iranian contexts as a largest cultural events in Iran History. Concepts and contents related to Imam Reza in Path and cities can be explained in contextual urban design. Attention to these contents in Imam Reza journey path such as Architectural, cultural social, natural and land uses phenomenon can be upgrade the Iranian and Islamic origins specially Razavi environmental Identity. Thus the aim of this paper is analyses and recognition of Imam Reza journey path in Iran approaching sustainable and Islamic urban development. This research has done with historic, analytical and Interdisciplinary research methods. The results of this research shows; that creation Razavi cultural path on integrated structure required to upgrade of infrastructure in different aspects. These requirements contains public transportation, welfare, recreational, hygienic, safety, security, guideline signs and symbols. Also integration between sporty, recreational and truism plans with Imam Reza path such as sporty competitions in that path are effective to Razavi approach. Usage of vernacular signs and symbols such as Razavi entrance, aghakhaneh, Negharehkhaneh and Negghareh ceremony and other cultural-architectural monuments can be improvement Razavi cultural escapes. Also Razavi Stations in that path, Islamic architecture and urban design is useful to achieving aims of research. Contextual urban design approach in Imam Reza journey path will be one of the most effective strategies to Iranian and Islamic development in Iran. Keywords: Imam Reza journey path, religious tourism, Ghadamghah, Bogheh.      هجرت امام­رضا(ع) به ایران یکی، به­عنوان بزرگترین رویداد مذهبی تاریخ ایران مسیری معنوی و مذهبی را بوجود آورده است که قابلیت بازشناسی به عنوان محور گردشگری مذهبی را داراست. توجه به این مفاهیم در مسیر حرکت امام رضا (ع) اعم از پدیده­های کالبدی، کاربری، فرهنگی، اجتماعی، طبیعی می­تواند به تعمیق ریشه­های ایرانی­_اسلامی بویژه هویت مکانی رضوی نزدیک نماید. با این توصیف هدف این مقاله، بازشناسی محور حرکت امام رضا (ع) در ایران به منظور توسعه برنامه­ریزی و طراحی شهرها و مناطق در این مسیر، بر مدار زمین­ها و ارزشهای رضوی می­باشد. پژوهش حاضر با روش تحقیق تاریخی، تحلیلی و پژوهش میان­رشته­ای و با استفاده از شیوه­های مطالعه اسنادی، کتابخانه­ای و پژوهشهای موردی انجام می­شود. یافته­های این مطالعه نشان می­دهد که ایجاد محور فرهنگی رضوی به­صورت یکپارچه نیازمند تقویت و ایجاد زیرساختهای گردشگری موردنیاز در ابعاد مختلف خواهد بود. این نیازها شامل تاسیسات و تجهیزات حمل­ونقل عمومی، رفاهی، تفریحی و تفرج­گاهی، بهداشتی و درمانی، ایمنی و امنیتی، نشانه­ها و نمادهای راهنما و خاطره­انگیز و ... می­باشد. رویکرد گردشگری مذهبی در محور هجرت امام رضا(ع) به ایران با بکارگیری نشانه­ها و نمادهایی از قبیل دروازه­های ورود و خروج امام رضا(ع)، سقاخانه­ها، نقاره­خانه­ها و مراسم نقاره­زنی و سایر یادمانهای کالبدی­_فرهنگی محقق می­شود.  "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/306/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 6 23 2017 09 11 The Role and Status of the Razavi Holy Shrine in the Formation and Development of Urban Life ofMashhad al-Reza نقش و جایگاه حرم مطهر رضوی در شکل گیری و تکامل حیات شهری مشهد الرضا 105 115 FA علی زارعی عضو هیات علمی گروه باستانشناسی دانشگاه بیرجند حسن هاشمی زرج آباد عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند ذبیح الله مسعودی کارشناس ارشد دانشگاه بیرجند 2017 06 03 Abstract The most important factor contributing to the formation and development of Mashhad City can be considered to be the presence of the Holy Shrine of Imam Reza (PBUH). Following the martyrdom of Imam Reza (PBUH) in 203 AH and his burial in Sanabad Garden, Tousand construction of a small monument, the process of physical-spatial development of theHoly Shrine and consequently,Mashhad al-Reza during various historical periods began and gradually led to formation of a huge city within a small village and especially, since the Safavid era, Mashhad City, due to its political and religious role, increasingly developed in all the economic, political, communicative, service, scientific and cultural aspects. Since the aim of the present research is to identify and study the history of formation and the process of evolution and development ofMashhad City as a result of the influential and fundamental role ofthe Razavi Holy Shrine, the research method is descriptive/analytic and this research is a documentary and library research. Based on historical evidence, this paper seeks to explain thatMashhad al-Reza, throughout its development during the Safavid era and being the capital city during the reign of Nader Shah and its relative prosperity during the Qajar era, since its formation up to this day, has owed its existence to the presence ofthe Razavi Holy Shrine. Keywords: Razavi Holy Shrine, Mashhad al-Reza, Imam Reza (PBUH), Nowghan, Sanabad.     مهمترین  عامل پیدایش و گسترش  شهر مشهد را باید در وجود بارگاه مطهر حضرت رضا (ع) جستجو نمود . با به شهادت رسیدن امام (ع)در سال 203  هجری قمری و دفن حضرت در باغ سناباد توس و ایجاد بقعه ای کوچک ،فرایند توسعه کالبدی –فضایی حرم مطهر و به تبع آن مشهد الرضا  در طی ادوارمختلف تاریخی فراهم گردید و  به تدریج تولد شهری عظیم را در درون روستایی کوچک دریافت و بویژه از دوره صفویه به بعد شهر مشهد در پرتو نقش مذهبی و سیاسی خود در تمام زمینه های اقتصادی، سیاسی ،ارتباطی،خدماتی ،علمی و فرهنگی با شتاب رو به توسعه نهاد . از آن جاييكه هدف از پژوهش حاضر شناخت و بررسي تاريخ شکل گیری و روند تحول و گسترش شهر مشهد، در نتیجه نقش موثر و بنیادین بارگاه رضوی مي باشد، روش پژوهش منطبق بر روش توصيفي- تحليلي و به صورت مطالعه ي اسنادي و كتابخانه اي است.      نوشتار حاضر بر آن است تا با استناد به قرائن تاريخي، بیان نماید  مشهد الرضا در مسیر تکامل خویش در عصر صفوی و پایتختی آن در دوره زمامداران نادری و شکوفایی نسبی آن در طول سلطنت قاجار ،از ابتدای شکل گیری تا به امروز موجودیت خویش را مدیون وجود بارگاه رضوی است. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/305/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 6 23 2017 09 11 Contribution of Physical Identifying Elements in Revitalization of Urban Historical-Deteriorated Texture (Case Study: Arg Street in Mashhad) نقش‌آفرینی عناصر کالبدی هویت بخش در تجدید حیات بافتهای تاريخي - فرسوده شهری (مطالعه موردی: محور تاریخی ارگ در شهر مشهد) 45 62 FA قدیر صیامی Array سیدامیر کابلی فرشچی Array علی رفعتی گنابادی 2017 09 11 Abstract Nowadays, the gradual destruction of identifiable elements and structure of urban historical-deteriorated texture as well as functional inefficiency, dysfunction and cultural- social problem have become major challenges in planning and management of cities. Arg street, which is located in downtown Mashhad, have several problems that people are not interested in using this urban texture such as rise of architectural and urban models which are different from the calture and history of the street, gradual destruction of identifiable elements s, lack of facilities, formation of places without considering current history and calture as well as Islamic Persian identity. The aim of this essay is to investigate the role of physical elements of identity in revitalization of Arg street urban historical-deteriorated texture. Development-Application methods with Analysis–Descriptive frameworks as well as interview, questionnaire and library studies are used in this article in order to data collection. Sample size of 100 person specified based on Cochran's formula, following which Information processing is performed through Crosstab (Phi and Cramer's V) analysis. According to the studies, some correlations exist between physical identifiable elements of Arg street and it’s samples with other criterias like Place of birth (with a correlation coefficient of 0. 013), Duration of residence or work (with a correlation coefficient of 0. 008),Colour (with a correlation coefficient of 0. 011), Building height (with a correlation coefficient of 0. 005), Building façade (with a correlation coefficient of 0. 0001), Passway (with a correlation coefficient of 0. 016), Lighting at night (with a correlation coefficient of 0. 031) and Green Space (with a correlation coefficient of 0. 029). The results show that design or quality improvement of the mentioned physical factors in Arg street can prepare the situation for recreating identity, memory and history of Arg street as well as fulfiling new needs of citizens and revitalization according to past and current situation. Keywords: Revitalization, Physical identity, Historical-deteriorated texture, Arg Street, Mashhad. امروزه اضمحلال تدریجی ساختار و عناصر هویت بخش بافت‌های تاریخی- فرسوده شهرهای بزرگ ایران، در کنار ناکارآمدی کارکردی، نارسایی عملکردی و معضلات فرهنگی-اجتماعی در این قبیل بافت ها، به چالشی مهم در برنامه ریزی و مدیریت این گونه شهرها بدل شد‌‌ه‌است. محور ارگ در مرکز کلانشهر مشهد، در شمار محورهای تاریخی شهری است که طی سال‌های اخیر با ظهور الگوواره‌های معماری-شهرسازی نامتوازن با ساختار فرهنگی- تاریخی محور، نابودی و تخریب تدریجی عناصر هویتمند، شکل‌گیری منظری منقطع از تاریخ، فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی موجود، کمبود خدمات عمومی، به کاهش مخاطب‌پذیری این بافت منجر شد‌‌ه‌است. از این رو هدف پژوهش حاضر کشف ظرفیت نقش‌آفرینی عناصر کالبدی هویت‌ساز در بازآفرینی بافت فرسوده-تاريخي محور ارگ مشهد ‌می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای-کاربردی و از منظر طرح تحقیق، تحلیلی- توصیفی است. ابزار گردآوری اطلاعات این مقاله مصاحبه، پرسشنامه و مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای را دربر میگیرد. بدین منظور برای مراجعه به آراء استفاده کنندگان از فضا حجم نمونه آماری برمبنای فرمول کوکران درحدود 100 نفر درنظر گرفته شده و تجزیه و تحلیل داده‌ها با تحلیل فی و کرایمر صورت پذیرفته‌است. یافته‌های این پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنادار عناصر هویتمند کالبدی در محور ارگ و مصادیق آن با عواملی از قبیل محل تولد فرد (با ضریب همبستگی: 13/0 )، مدت سکونت یا کار در محدوده (با ضریب همبستگی: 0. 008 )، رنگ (با ضریب همبستگی: 011/0)، ارتفاع ساختمان (باضریب همبستگی: 0. 005 )، نما (با ضریب همبستگی: 0. 0001 )، کفسازی (با ضریب همبستگی: 0. 016)، وضعیت روشنایی در شب (باضریب همبستگی: 0. 031 ) و فضای سبز (با ضریب همبستگی: 0. 029) ‌می‌باشد. این تحقیق نشان داد طراحی و یا ارتقاء کیفیت عناصر کالبدی یادشده درمحور می‌تواند علاوه بر زمینه سازی برای احیاء هویت، خاطره وتاریخ محور ارگ، به معاصرسازی و تأمین نیازهای جدید شهروندان و بازآفرینی منطبق برگذشته و حال نیز بیانجامد. "بازآفرینی" " هویت کالبدی" " بافت تاریخی - فرسوده" " محور ارگ" " مشهد" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/466/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 6 23 2017 09 11 Evaluate the relationship between viability and resilience in the neighborhoods metropolitan Mashhad ارزیابی ارتباط بین زیست پذیری و تاب‌آوری در محلات کلان‌شهر مشهد 26 11 FA کرامت الله زیاری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران سید مصطفی حسینی مشاور مرکز مطالعات شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی و مدرس دانشگاه فردسی مشهد 2017 06 03 Abstract Particular attention is paid to the topic of resilience to reduce risks and losses caused by natural disasters. In order to increase the viability of cities and authorities responsible for urban issues has been seriously. Accordingly, in this study, measuring resiliency and livability in the city of Mashhad metropolitan areas to assess the relationship between resilience and viability has been for this purpose, effective measures to identify and define operational resilience and viability of the city were. Then set the sample localities and using the required data were collected through a survey and questionnaire. Then, using the Shannon entropy and multi-criteria decision VIKOR the study areas were prioritized. Finally, using Pearson's correlation coefficient correlation between urban resilience and viability were examined. The results showed that in terms of viability, weighing 0.285 and Housing Index, transport index with the highest and lowest 0.212 weight and importance of the social dimension of resilience index and weighing 0.226 back in the economic affordability index with the lowest and highest weight have the weight of 0.011. The results also showed that the technique Vikor Sharif neighborhood vikor index of 0.000 in terms of resiliency and livability of the first rank, and therefore Spear neighborhood with vikor 1 of resiliency index and the index vikor 0.867 in terms of viability at a disadvantage in terms of the resilience and viability. The results of correlation analysis showed a significant positive relationship between resiliency and livability of a city there. Keywords: Viability, Resiliency, Vikor, Mashhad. امروزه توجه به مبحث تاب آوری به منظور کاهش خطرات و خسارات ناشی از سوانح طبیعی به منظور افزایش سطح زیست‌پذیری شهرها مورد توجه جدی مسئولان و دست‌اندرکاران مسائل شهری قرار گرفته است. براین اساس، در این پژوهش ضمن سنجش تاب آوری و زیست پذیری شهری در محلات کلان شهر مشهد به بررسی ارتباط بین تاب آوری و زیست پذیری پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا شاخص‌های مؤثر در تاب آوری و زیست پذیری شهری شناسایی و تعریف عملیاتی شدند. سپس با تعیین محلات نمونه و با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید. در مرحله بعد با استفاده از روش آنتروپی شانون و روش تصمیم گیری چند معیاره VIKOR محلات مورد مطالعه مورد اولویت بندی قرار گرفتند. در نهایت با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون ارتباط بین تاب آوری و زیست پذیری شهری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که از نظر زیست پذیری شاخص مسکن با وزن 285/0 و شاخص حمل و نقل با وزن 212/0 به ترتیب دارای بیشترین و کم‌ترین اهمیت و از نظر تاب آوری شاخص دانش در بعد اجتماعی با وزن 226/0 و شاخص توانایی بازگشت در بعد اقتصادی با وزن 011/0 به ترتیب کمترین و بیشترین وزن را دارا هستند. نتایج حاصل از تکنیک وایکور نیز نشان داد که محله شریف با میزان شاخص وایکور 000/0 از نظر تاب آوری و زیست پذیری رتبه اول را دارا می‌باشد و محله نیزه با میزان شاخص وایکور 1 از نظر تاب آوری و با میزان شاخص وایکور 867/0 از نظر زیست پذیری در وضعیت نامناسبی از نظر تاب آوری و زیست پذیری قرار دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد که بین تاب آوری و زیست پذیری شهری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/307/pdf_1